Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Zieleń. '2018'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Zieleń ‘2018’

Opracowanie Judyta Majewska.

---------------------------------------

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zieleniu odbyło się w dniu 10 marca 2018 r. w remizo-świetlicy w Zieleniu.

Na początku spotkania uroczyście  wprowadzono sztandar Jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pt. Rycerze Floriana.

Następnie Prezes OSP Zieleń druh Mariusz Gerc powitał przybyłych gości: wójta gminy Ryńsk, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Władysława Łukasika, komendanta gminnego OSP Jacka Nawrockiego oraz sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Lidię Czyżak, i wszystkich druhów Naszej Jednostki.

Goście z Zarządu Gminnego … Władysław Łukasik, Jacek Nawrocki, Lidia Czyżak.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru gospodarza oraz protokolanta, którymi kolejno zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. Do składu Komisji Uchwał i Wniosków weszli druhowie Przemysław Buławski, Dawid Błaszkiewicz i Sebastian Skopiński, natomiast w Komisji Mandatowej druhowie Grzegorz Talkowski, Kamil Bożek i Adam Talkowski.

Strażacy ochotnicy przyjęli porządek zebrania i rozpoczęli przedstawiania sprawozdań za 2017 rok.

Strażacy z Zielenia na zebraniu…

Sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2017 rok. przedstawił naczelnik Marcin Milanik. Wynika z niego, iż strażacy uczestniczyli w 26 akcjach, w tym; w gaszeniu pożarów – 3 razy;  likwidowaniu miejscowych zagrożeń – 22 razy. Odnotowano jeden fałszywy alarm. Nasi druhowie udzielali pomocy potrzebującym poza terenem gminy dwukrotnie udając się w tucholskie, biorac udział w likwidacji skutków sierpniowej nawałnicy. Wyjeżdżaliśmy także do Wrock, Kurkocina i Niedźwiedzia. Nasi druhowie brali udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ryńsku, zajmując 9 miejsce. Podnosili swoje kwalifikacje podczas recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, a także szkoleniach naczelników OSP.  

Druh Marcin Milanik poinformował o pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu; o wykonaniu prac porządkowych i remontowych przy remizie, oraz uczestnictwie w akcjach społecznych m.in. w zabezpieczaniu: „Pikniku Lotniczego” w Wałyczyku, inicjatywy szkolnej: ,, Ratujemy i Uczymy Ratować”, oraz Dożynek Gminnych. Nasi Druhowie współpracowali z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich” oraz  Szkołą Podstawową w Zieleniu.  

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz planowany budżet na rok 2018 przedstawił druh Michał Nowek.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej, która swoje posiedzenie odbyła w dniu 8 marca 2018  roku, przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski. Omówił w nim stan finansów i wyniki kontroli kasy OSP.

Druh Michał Nowek przedstawił również plan działalności na 2018 rok, w którym druhowie planują m.in. uzupełnić umundurowanie specjalistyczne i koszarowe, oraz zakupić drabiny wejściowe na wieżę remizy.  

Po wygłoszeniu sprawozdań druhowie i przybyli gości rozpoczęli dyskusje na wiele istotnych tematów.

Wójt Władysław Łukasik podziękował druhom za utrzymania remizy w należytym porządku, sprzętu w gotowości oraz stawianiu się do akcji, mimo, że wielu druhów na co dzień pracuje zawodowo poza granicami gminy.

 Naczelnik Marcin Milanik podziękował druhom za pracę w naszej OSP, a szczególnie za zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druh zwrócił również uwagę na mobilizację strażaków w pracach porządkowych wokół  remizo-świetlicy, działalności prewencyjnej i informacyjnej. Zwrócił także uwagę na należytą współpracę z Państwową Strażą Pożarną i organizacjami lokalnymi.

Druhna Lidia Czyżak poruszyła kwestie wypłaty ekwiwalentów, za udział w akcjach,  które od 2018 r. będą wypłacane na indywidualne konta druhów.   

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami strażacy udzielili absolutorium dla  zarządu OSP za pracę w ubiegłym roku. Uchwalono wnioski, przyjęto plan działań i budżetu na 2018 rok. Przyjęto uchwałę dotyczącą zarządzania kontem bankowym OSP Zieleń.

Po części oficjalnej, związanej z wypełnieniem porządku zasiedliśmy do uroczystej kolacji, przy której można było porozmawiać – nie tylko o strażackich sprawach.

Kategoria: /