Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Odznaczenia strażackie '2019'

Janusz Marcinkowski

Odznaczenia strażackie ‘2019 rok’

--------------------------------------------------

Szanowni Druhowie!

          Informujemy, iż obowiązują nowe wzorce pisania uchwał i wniosków na odznaczenie strażackie. Druki można pobierać na stronie interentowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Informujemy także, iż termin tegorocznego składania wniosków na odznaczenia strażackie upływa z dniem 25 stycznia!

--------------------------------------------------------------------------------------------

         

Uchwała nr …………./…………..

Prezydium Zarządu Oddziału …………………….

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej w …………………….

z dnia …………………. 2019 r.

w sprawie: nadania odznak „Za Wysługę Lat” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie § 64 ust. 2 i pkt 5 statutu Związku OSP RP, Prezydium Zarządu Oddziału ………………………………… Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………………. postanawia:

§ 1

Przyznać Odznakę „Za Wysługę Lat” druhom członkom OSP ………………………..:

1.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  posiedzenia

  ________________________

............................................................. dnia ............................... 20........r.

.......................................................................

                  pieczęć wnioskodawcy

WNIOSEK O NADANIE

....................................................................................................

(nazwa odznaczenia, odznaki)

1.

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Miejscowość OSP

Funkcja w OSP (Związku)

Odznaczenia i odznaki Związku OSP (podać rok nadania)

Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA wniosek nie może zostać bez niej przetworzony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1.

Obowiązek informacyjny: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany dalej również „ADO”. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa; b) telefonicznie: (22) 509 50 50

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu przeprowadzenia procedury nadania odznaczenia lub odznaki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od nadania odznaki lub odznaczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

………………………………………………..                                                  ……………………………………………………..

miejscowość, data                                                                                                          czytelny podpis Kandydata

2.

Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po ostatnio otrzymanych: odznaczeń (odznak):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................                                                                    ........................................................................

pieczątka                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy

3.

Opinie prezydiów zarządów oddziałów Związku OSP RP

a) gminnego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                              ...............................................................

pieczątka i podpis

b) powiatowego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                          ...............................................................

pieczątka i podpis

c) wojewódzkiego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                              ...............................................................

pieczątka i podpis

Ochotnicza Straż Pożarna

w …………………………………….

(nazwa miejscowości)

WNIOSEK

Do prezydium Zarządu Oddziału …………………………………..………… ZOSP RP w ………………………………………………………………

(miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)

stosownie do uchwały nr ……………………… Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………. z dnia …………….. 20…… r.

przedstawiamy wniosek o nadanie odznak   „Za Wysługę Lat”

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”(*)

            dla niżej wymienionych członków naszej OSP:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. UWAGA! Wniosek nie może zostać bez niej przetworzony

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……………………………………………………………………………………………………….…………………….

                                                                                                                                                                                       (zarząd oddziału miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………………….……………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                          (miejscowość)

Obowiązek informacyjny: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Oddziału (miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)* ZOSP RP w ………………………..

zwany dalej również „ADO”. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: ……………………………………………………………….................................

                                                                                                                                                                    (adres oddziału miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego ZOSP RP)

b) telefonicznie: (nr telefonu) …………………………………………..……..

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu przeprowadzenia procedury nadania odznaczenia lub odznaki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od nadania odznaki lub odznaczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Lp.

Imię i nazwisko kandydata do odznaki

Data urodzenia

Czytelny podpis

Lp.

Imię i nazwisko

Data wstąpienia do OSP/MDP/HDP

Funkcja

Liczba lat działalności w OSP/MDP/HDP

Wnioskowana odznaka

Nr legitymacji i data wydania (wypełnia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/)

OSP

MDP/HDP

„Za Wysługę lat”

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (podać stopień – złota, srebrna, brązowa)

        Sekretarz Zarządu OSP                                                                                                  m.p.                                                                                    Prezes Zarządu OSP

Prezydium Zarządu Oddziału ………………………………………. w …………………… uchwałą nr ……………………. z dnia ……………… 20……..r. nadało odznaki wyżej wymienionym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej/Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP*
w ……………………………………………………………

……………………………………..                                          (m.p.)                           ………………………………………………………

(Sekretarz)                                                                                                                                          (Prezes)

(*) – niewłaściwe skreślić

UWAGA: wniosek należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy przesłać do Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/, a drugi pozostawić w aktach OSP. Wszelkie uwagi dotyczące osób przedstawionych do nadania odznak należy umieścić w załączniku do wniosku.

Kategoria: /