Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

"Florian" w OSP Wąbrzeźno. '2019'

Janusz Marcinkowski

Święto ‘Floriana’ w OSP Wąbrzeźno.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------

Głównym punktem uroczystości przy wąbrzeskim Domu Strażaka w dniu 4 maja 2019 roku było poświęcenie i nadanie imion samochodom pożarniczym OSP Wąbrzeźno.

W uroczystości uczestniczyły delegacje strażackie z okolicznych OSP; Jarantowic, Myśliwca i Ryńska.

florwab 2

   Samochody pożarnicze: „Edward” i „Bernard”. Przy samochodach strażacy z OSP Wąbrzeźno i Myśliwiec pełniący służbę w tym uroczystym dniu.

florwab 1

Na placu zgromadzili się;

Goście, przedstawiciele instytucji, mieszkańcy miasta, strażacy zawodowi i ochotnicy…

florwab 3

Prezes OSP Wąbrzeźno Stefan Pyć dokonał otwarcia uroczystości i powitania gości strażaków. Z zaproszonych gości przybyli między innymi: st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, księża; Mariusz Stasiak wojewódzki kapelan strażaków, wąbrzescy księża; Kazimierz Śmigecki, Jana Kalinowski, samorządowcy; Józef Krawczyk sekretarz powiatu, Tomasz Zygnarowski, burmistrz, Wąbrzeźna, Aleksandra Basikowska przewodnicząca miejskiej rady, Leszek Kawski były burmistrz Wąbrzeźna, Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP, komendant straży miejskiej Krzysztof Grzybek, prezes gminny OSP gm. Płużnica Edward Kruk, prezes OSP Ryńsk Wojciech Dombrowski, przedsiębiorcy; Marek Rumiński, przedstawiciel Grupy PSB Handel S.A - Wojciech Gawron. Obecni byli radni poprzedniej i obecnej kadencji rady miejskiej.

Strażackie poczty sztandarowe, z lewej powiatowy w składzie; (od lewej);

Arkadiusz Żurawski, chorąży pocztu Jacek Nawrocki, Grzegorz Kaproń.

 OSP miejska;

florwab 4

Organizatorami byli wąbrzescy strażacy ochotnicy, między innymi;

florwab 6

Od lewej; Stefan Pyć prezes OSP, Jarosław Herbowski naczelnik OSP, Janusz Kopczyński prezes zarządu miejskiego OSP, Marek Węglerski prowadzący uroczystość. Niżej Ryszard Henryszewski oraz strażacy z pocztu flagowego; Radosław Papież, Piotr Brachowski, Kacper Bereza.

florwab 8

Od lewej; Henryk Radzimiński, Barbara Henryszewska, Stanisław Supernak, Roman Ronowski, Kamil Lawęcki, Wojciech Barański (prezes OSP Myśliwiec), Jerzy Jankowski, Zbigniew Szydzik (prezes OSP Jarantowice)

Obecny był senior strażacki z Jarantowic Mieczysław Szydzik.

florwab 7

Uroczystość prowadził  ‘spiker’ Marek Węglerski …

florwab 11

Raport o gotowości strażaków do uroczystości st. bryg. Sławomirowi Herbowskiemu złożył dowódca uroczystości Mateusz Świniarski.

florwab 9

Przemówienie Jarosława Herbowskiego prezesa powiatowego OSP i naczelnika OSP Wąbrzeźno z dnia 4 maja 2019 r.

-------------------------------------------------

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie!

 Spotykamy się dzisiaj przed budynkiem „Strażnicy” w dniu  4 maja w święto naszego patrona Świętego Floriana na uroczystości związanej z tym świętem oraz oficjalnym przekazaniem ciężkiego wozu bojowego. Jest to również piękna okazja do poświęceniem i nadaniem imion dwom naszym samochodom pozyskanym w 2018 roku. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wąbrzeźnie to jedna z najstarszych a jednocześnie najszybciej rozwijających się straży w naszym województwie. Po wielu latach zastoju i regresu w działalności jednostki od 1990 roku wraz z powstaniem samorządów lokalnych zaznacza się szybki rozwój jednostki praktycznie od nowa i powrót do starych chlubnych czasów. Dzisiaj mamy piękny budynek i wiele specjalistycznego sprzętu - jednak najważniejsze jest to, że posiadamy liczne zastępy oddanych społecznej służbie ochotników; seniorów i młodzież.

Miniony rok był dla wąbrzeskiej ochotniczej straży rokiem bardzo bogatym - nawet wyjątkowym gdyż oprócz wspomnianych 2 wozów pożarniczych pozyskaliśmy bardzo dużą ilość sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę około 100 tys. zł.  Sprzęt ten zakupiony został z kilku źródeł finansowych – takich jak: Budżet Obywatelski miasta Wąbrzeźna, Fundusz Sprawiedliwości, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, oraz budżet gminy miasta Wąbrzeźna, a także środki od sponsorów – naszych darczyńców.

Wzbogacenie się naszej OSP w samochody pożarnicze miało następujący przebieg;

    a/ średni samochód pożarniczy Volvo; w lutym 2018 r. po dwóch latach użyczenia Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na wniosek KP PSP w Wąbrzeźnie i  po pozytywnej opinii KW PSP w Toruniu wyraziła zgodę na przekazanie zbędnego średniego samochodu pożarniczego GBAR t 2/24 marki Volvo FL 614 z 2000 roku produkcji do naszej jednostki, jako wozu pierwszo wyjazdowego do przewozu dużej ilości sprzętu i załogi z małą ilością wody.   

      b/ ciężki samochód pożarniczy marki Volvo; nasza wizja uzupełnienia sprzętu - samochodów była większa. Uważamy, że wobec zwiększonych zagrożeń pilnie należy wzmacniać w naszym powiecie  potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w którym funkcjonujemy od 2015 roku. Wiedzieliśmy, że  może być stać nas na to i że należy do tego dążyć.  W zeszłym  roku  rozpoczęliśmy starania aby do naszej jednostki trafił  jeszcze ciężki samochód gaśniczy drugiego rzutu z bardzo dużą ilością wody i środka pianotwórczego. 

W tym celu zawarliśmy porozumienie z Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne Służby Ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap III”.

Po pozytywnej uchwale Oddziału Powiatowego naszego Związku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie rozpoczęliśmy starania o zabezpieczenie wkładu własnego na wspomniany projekt.

  Tak to się zaczęło, a niczym lawina rósł coraz większy krąg wspierających osób; począwszy od byłego burmistrza Leszka Kawskiego i radnych z ich ówczesnym przewodniczącym panem Radosławem Kędzią oraz obecnym burmistrzem Tomaszem Zygnarowskim; radą miejską oraz wieloma osobami, instytucjami, firmami. Prawdę mówiąc było też sporo osób nie przekonanych i poddających pod wątpliwość sens zakupu takiego wozu dla naszej jednostki. Sam osobiście prowadziłem wiele trudnych rozmów ze sceptykami, ale w końcu się udało pokonać przeszkody i samochód trafił do naszej jednostki.

 Poszukiwaliśmy wiele źródeł, aby pozyskać jak największą sumę pieniędzy na zakup samochodu, która to w końcu po przeprowadzeniu przetargu wyniosła niebagatelną kwotę - 1 milion 79 tysięcy 817 złotych.

Główne środki pieniężne pochodziły  z programu Unijnego, którą to kwotę prawie 702 tys. zł. przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Natomiast 378 tys. zł.  pochodzi z gminy – miasta Wąbrzeźno, plus pomoc finansowa indywidualnych darczyńców i firm. W rezultacie od lutego tego  roku do podziału bojowego wstawiony został nasz nowoczesny i okazały  ciężki samochód pożarniczy z największym potencjałem gaśniczym wśród OSP -wynoszącym przeszło 9 tysięcy litrów wody i tysiąc litrów środka pianotwórczego. Samochód został wyprodukowany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” spod Częstochowy.                                                                                                                    

 Jesteśmy dumni, że posiadamy taki wóz, jest to sprzęt drogi, który służy do ratowania  mienia, zdrowia i życia ludzkiego. Myślę, że  będzie długo  bronił naszych mieszkańców miasta, powiatu i województwa przed niszczycielskim działaniem ognia – to nie jest samochód strażaków – jest to samochód nas wszystkich.

 Mamy też nadzieję, że zakupiony sprzęt nigdy nie zawiedzie, a my wąbrzescy strażacy ochotnicy zawsze staniemy na wysokości zadania, aby zapewnić mu należytą sprawność i obsługę. Samochód ten przeszedł już ‘bojowy chrzest’ ponieważ w ciągu kilku tygodni służby uczestniczył w gaszeniu trzech dużych i groźnych pożarów.

 Dzisiaj możemy poświęcić nowy samochód pożarniczy. Cieszymy się z tego. Bardzo dziękuję w imieniu druhen, druhów z naszej OSP oraz mieszkańców miasta  za wspomaganie i życzliwość wszystkim którzy przyczynili się do jego pozyskania.

 Strażacy ochotnicy bardzo emocjonalne podchodzą do swojej jednostki. Pamiętają też o ludziach dawniej z nią związanych – dlatego też wzorem lat ubiegłych Zarząd OSP w Wąbrzeźnie podjął uchwałę o nadaniu imion poświęconym samochodom. Postanowiono, aby były to imiona dwóch nieżyjących, naszych zasłużonych  strażaków – długoletnich działaczy Związku.  

                                                                                Dziękuję za uwagę.

 

Poświęcenie samochodów; Ks. Kazimierz Śmigecki w towarzystwie księży; Mateusza Stasiaka, Jana Kalinowskiego  dokonał poświęcenia samochodu pożarniczego ‘Bernard’.

florwab 10

Burmistrz Tomasz Zygnarowski w towarzystwie Aleksandry Basikowskiej przewodniczącej rady miejskiej wręcza załodze samochodu; Ryszardowi Henryszewskiemu i Marcinowi Mazurkiewiczzowi  kluczyki do nowego samochodu z życzeniami; „oby się dobrze sprawował w niesieniu pomocy…”.

florwab 12

„Chrzciny” samochodów.

----------------------------------

Uchwała zarządu OSP:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie na swym posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 roku  na podstawie Uchwały nr 10/2018  podjął decyzję o nadaniu imion dwóm samochodom.

‘BERNARD’  ciężki samochód gaśniczy  GCBA

florwab 15

Druh BERNARD Etmański urodził się 21 kwietnia 1912 roku. Od 1927 roku związany z pożarnictwem – z jednostką OSP Wąbrzeźno, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery poczynając od szeregowego strażaka po pełnieniu funkcji dowódcy, naczelnika  i  prezesa OSP. Pełnił również zaszczytną funkcję Komendanta Miejskiego Związku  OSP  na terenie miasta Wąbrzeźna. Działając nieprzerwanie w pożarnictwie przez 58 lat był wyróżniony wieloma odznaczeniami i medalami; między innymi najwyższym odznaczeniem strażackim  Złotym Znakiem Związku. Był też inicjatorem wielu przedsięwzięć modernizacyjnych w strażnicy przed którą się znajdujemy – oczywiście obiekt ten wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Pełniąc odpowiedzialne funkcje w OSP druh Bernard wyszkolił i wychował wielu młodych adeptów pożarnictwa, z których niektórzy są obecni na dzisiejszej uroczystości.

Bernard Etmański był i jest nadal wzorem do naśladowania. Zmarł w 1985 roku i został pochowany na wąbrzeskim cmentarzu.

Matką chrzestną ciężkiego samochodu gaśniczego ‘BERNARD’ jest Pani  Anna Karpińska – najstarsza wnuczka Bernarda Etmańskiego.

II samochód

florwab 14

‘EDWARD’ - średni samochód gaśniczy GBA

Druh EDWARD  Krause  urodził się  8  maja  1929 roku. W szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wąbrzeźnie wstąpił w 1943 roku. Podczas swojej prawie sześćdziesięciopięcioletniej pracy społecznej przeszedł wszystkie szczeble kariery poczynając od strażaka, dowódcy oraz pełnienia funkcji funkcję sekretarza Zarządu  OSP, którą sprawował wzorowo.

Służąc ludziom bardzo często brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za które został wyróżniony wieloma odznaczeniami. Między innymi otrzymał najwyższy medal związkowy;  „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”. W 2000 roku za całokształt pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze OSP nadało Mu tytuł „Honorowego Prezesa  OSP”.

 Druh EDWARD  Krause zmarł  9  grudnia 2007 roku  i został pochowany na wąbrzeskim cmentarzu.

Matką chrzestną  średniego samochodu gaśniczego  EDWARD  jest Pani Zofia  Krause wdowa  po  druhu Edwardzie Krause.

Panie chrzestne; Anna  Karpińska i Zofia  Krause w towarzystwie prezesa Stefana Pycia podchodzą do ceremonii „ochrzczenia” samochodów szampanem…

florwab 17

Był też czas na składanie życzeń strażakom, które przekazali goście, między innymi st. bryg Sławomir Herbowski i st. bryg. Janusz Woźniak oraz burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski z samorządowcami; Józefem Krawczykiem i Krzysztofem Zielińskim.

Życzenia od  st.bryg. Janusza Woźniaka.

florwab 18

Wszystkim tym którzy przyczynili się do spełnienia marzeń wąbrzeskich strażaków o ciężkim samochodzie pożarniczym pięknie podziękowano okolicznościowymi grawertonami.

florwab 19

Po zakończeniu goście, mieszkańcy Wąbrzeźna zostali zaproszeni na wspólną strażacką grochówkę oraz festyn przygotowany przez wąbrzeskich strażaków. Strażacy przygotowali też atrakcyjne pokazy, ćwiczenia.

florwab 20

florwab 16

Wykonano pokaz akcji rozbierania samochodu.

florwab 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /