Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Józefkowo

Zebranie OSP Józefkowo 2015 r.

                             Sprawozdanie

z zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP Józefkowo z dnia 30 stycznia 2015 r. odbytego na świetlicy wiejskiej.

===========================================

Zaproszeni goście; Janusz Marcinkowski przedstawiciel Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Płużnicy.

Na stan 19 czynnych strażaków obecni byli; Józef Boruta(sołtys wsi, radny gminny), Jerzy Figalski, Marcin Kęsicki, Jacek Korczak, Łukasz Krauze, Grzegorz Mendyk, Tomasz Plewiński, Adam Puchała (przewodniczący Rady Powiatu), Jan Świdros, Adam Wawszczeniuk, Czesław Jeziorski, co stanowi; 57,8 %.

W OSP jest dwóch członków honorowych; Jerzy Figalski i Stefan Plewiński.

 

Od lewej; Adam Wawszczeniuk, Czesław Jeziorski, Adam Puchała, Jacek Korczak, stoi Jerzy Figalski.

Zebrani powierzyli prowadzenie obrad Józefowi Borucie, który zebranie zorganizował i przygotował salę. Jako przewodniczący przyjmował wnioski, opinie. Protokolantem został Łukasz Krauze. Zebranie opisał Janusz Marcinkowski.

                                Józef Boruta i Łukasz Krauze.

Porządek obrad został przegłosowany i zawierał;

Przedstawienia sprawozdań z pracy OSP, z  finansów i realizacji wniosków w 2014 r.

Dyskusja.

Udzielenie absolutorium, przyjęcie planów na 2015 r.

Wybory nowego Zarządu w miejsce ustępujących druhów.

Ad1.

Sprawozdanie przedstawił Józef Boruta wymieniając następujące elementy pracy strażaków w 2014 roku;

- do OSP Józefkowo wstąpił dh. Grzegorz Mendyk.

- w OSP nie ma Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, ale strażacy działali w 2014 roku na rzecz młodzieży budując boisko do koszykówki. Wykonano prace wybierające grunt pod płytę boiska i pomagano założyć nową nawierzchnię. Dodatkowo w pracach tych prezes OSP wyróżnił i podziękował firmie ‘Kruk’ z Nowej Wsi Królewskiej i za wykonanie prac sprzętem-koparkami, ładowarkami tylko i wyłącznie za zwrot paliwa.

- inną pracą było wybudowanie szamba przy remizie OSP. Prawie wszystkie prace wykonano własnym sumptem. Podziękowanie należy się strażakom, tym bardziej, że natrafiono w trakcie kopania na stare, jeszcze pofolwarczne fundamenty zbudowane z ogromnych głazów. Podobnie jak w przypadku budowy boiska, tak tutaj pomagał wykonać pracę firma ‘Kwiatkowski’ z Józefkowa-Dębia.

- po trzech latach czekania zakupiono nowoczesną motopompę typu NIAGARA, która może być w OSP przydatna do prowadzenia ćwiczeń, a także  do pomocy w wypadkach zalewisk, podtopień. Pompę kupiono za pieniądze pozyskane ze sprzedaży samochodu strażackiego typu NYSA w …. roku. Kosztowała ona z pozyskaną w Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Toruniu bonifikatą 2800 zł.

- w bieżących robotach strażacy wykonywali takie prace, jak: wykaszanie trawy wokół remizy i świetlicy, utrzymanie porządku w remizie, itp. W czasie zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej-dwa razy w tygodniu strażacy palą w piecu, po to aby te zajęcia były możliwe do przeprowadzenia.

- 12 maja strażacy; Józef Boruta, AdamWawszczeniuk, Tomasz Plewiński, Marcin Kęsicki,na prośbę władz Chełmży brali udział w zabezpieczaniu wyścigu kolarskiego Chełmża-Chełmża.

- nasi strażacy uczestniczyli w uroczystościachstrażackich:

31 maja 2014 r. w obchodach 100 lecia OSP Błędowo [Józef  Boruta, Jerzy Figalski Tomasz Plewiński i Adam Wawszczeniuk, ,

16 października o godz. 16.oo w Uciążuw spotkaniu seniorów OSP gminy Płużnica reprezentowali OSP Józefkowo;Józef Boruta i Jerzy Figalsk.i

29 grudnia 2014 r. strażacy; brali udział w gminnym opłatku strażackim  w Kotnowie; Józef Boruta, Tomasz Plewiński, Adam Wawszczeniuk.

- strażacy wspomagali i współorganizowali uroczystości wiejskie, np. święto wsi w dzień Św. Józefa przypadająca na 1 maja. Ponadto grupa strażaków uczestniczyła kilkanaście razy w uroczystościach kościelnych w kościele parafialnym w Płużnicy wespół ze strażakami z Ostrowa, Płużnicy i Kotnowa. Służbę pełnili strażacy; Józef Boruta, Marcin Kęsicki, Jacek Korczak,  Mirosław Mika, Tomasz Plewiński, Adam Wawszczeniuk. Łukasz Krauze.

Grzegorz Mendyk, Jan Pląder, Tomasz Plewiński.

W sprawozdaniu finansowym przedstawiono, iż dochody strażackie w 2014 r. wyniosły; ze składek 90 zł, ze sprzedaży kalendarzy strażackich 254 zł. Łącznie pozyskano kwotę 344 zł, którą przeznaczono między innymi na; wiązanki na pogrzeby strażaków [Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Zbigniew Topolewski z Nowej Wsi Królewskiej]. Według strażackiego zwyczaju dołożono się do sztandaru dla Błędowa w wysokości 100 zł.

Ad.2. Dyskusja.

W dyskusji zabrali głos, wypowiedzieli się;

Czesław Jeziorski; stwierdził, iż w zebraniu winny brać udział przedstawiciele władz gminnych OSP; Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński, a także wójt gminy Marcin Skonieczka, który zresztą nie bierze udziału również w zebraniach wiejskich. Powinien na zebraniu być także przedstawiciel PSP Wąbrzeźno. Zwrócił też uwagę, iż w wydatkach strażackich większość pieniędzy zabierają jednostki „duże’; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. Jest to pomniejszanie możliwości pracy ‘małych’ jednostek. Mówił też o dziwnym państwie, które toczy rak biurokracji, dosięgnęło to również dokumentacji OSP. [w tej sprawie oburzano się wcześniej na nieszczęsne, obowiązkowe 20 stronnicowe protokoły z jednego zebrania OSP, które skutecznie zacieniają obraz strażackiej pracy!]

Janusz Marcinkowski;

-wyjaśnił, iż nieobecność niektórych Druhów wiąże się z koniecznością uczestnictwa w różnych gremiach, pracach w tym samym czasie; natomiast polegając bardziej na samodzielnym rozwiązywaniu spraw i formułując nasze oczekiwania możemy zwrócić się o wyjaśnienie spraw, a także o przyjazd do Józefkowa pożądanych osób!

-omówił sytuację w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i pożarniczych i na fakt, iż co roku wyjazdów jest mniej i nawet gdyby odnowić w Józefkowie działania bojowe strażaków, to pod znakiem zapytania staje potrzeba takich działań jeśli zdarzeń jest coraz mniej! Niemniej jeśli jest taka wola strażaków z tzw. ‘mniejszych’ jednostek to mogą starać się o przywrócenie tych ‘bojowych’ funkcji tworząc Jednostkę Operacyjno-Techniczną.

-przedstawił prace wykonane przez strażaków z gminie Płużnica i w Powiecie w roku 2014, zachęcając strażaków z Józefkowa do udziału w roku 2014 w kalendarzu nowego roku.

-zaapelował do strażaków, jednej z ostatnich organizacji publicznych działających bez wynagrodzenia o dalszą pracę, która jest bardzo potrzebna w każdym środowisku. Jest też wiele form działalności, które można u siebie wdrożyć, np. zawody oldbojów.

Wnioski; W trakcie dalszej dyskusji zgłoszone zostały wnioski o zakup w 2015 roku jednego munduru wyjściowego dla Grzegorz Mendyka, oraz 

Ad. 3.

Jacek Korczak omówił aspekty gospodarki finansowej w OSP. W imieniu Komisji Rewizyjnej, jako jej przewodniczący złożył wniosek o absolutorium dla Zarządu OSP za rok 2014 r., co zostało jednogłośnie uchwalone.

Uchwalono również składkę strażacką-członkowską na 10 zł. rocznie.

Ad.4.

 Wybory Zarządu OSP Józefkowo. Mimo, iż nie było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, to zebrani uchwalili taki punkt w porządku obrad ze względu na konieczność złożenia swej funkcji naczelnika przez Józefa Borutę, ponieważ został wybrany radnym Rady Gminy i w myśl prawa nie może pełnić funkcji w organizacja pracujących na gminnym mieniu, co zebrani uznali to za kolejną bzdurę! Prezes Jerzy Figalski ( de fakto honorowy)

Dotychczasowy skład OSP Józefkowo; Naczelnik Józef Boruta, z-ca naczelnika Adam Wawszczeniuk, sekretarz Mirosław Mika, skarbnik Łukasz Krauze, gospodarz Tomasz Plewiński, kronikarz Adam Puchała.

Skład Komisji Rewizyjnej; Jacek Korczak przewodniczący, członkowie; Czesław Jeziorski i Jan Pląder.

W pierwszej kolejności, uchwałą zebrania, postanowiono, iż Zarząd OSP miał następującą strukturę zarządu;/prezes / naczelnik / sekretarz / skarbnik / gospodarz/. Rolę Komisji Wyborczej pełnił przewodniczący zebrania; Józef Boruta, który przyjął następujące kandydatury na poszczególne funkcje;

Na prezesa OSP Grzegorza Mendyka,

Naczelnika Adama Wawszczeniuka,

Sekretarza Mirosława Mikę,

Skarbnika Łukasza Krauze,

Gospodarza Tomasza Plewińskiego.

Po prośbie Przewodniczącego zebrania o zgłaszanie kolejnych zgłoszono wniosek [Jacek Korczak] o zamknięcie listy i głosowania na całą listę. Po zgodzie i przegłosowaniu wniosku zarządzono głosowanie. W głosowaniu jawnym wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 11 głosów. Głosów przeciwnych nie było. Tak więc skład Zarządu OSP Józefkowo od 2015 roku jest następujący;

Prezes OSP Grzegorz Mendyk,

Naczelnik Adam Wawszczeniuk,

Sekretarz Mirosław Mika,

Skarbnik Łukasz Krauze,

Gospodarz Tomasz Plewiński.

W drugiej części przystąpiono do wyborów Komisji Rewizyjnej;

- do przewodniczącego obrad zgłoszono trzech kandydatów: Jacka Korczaka, Czesława Jeziorskiego i Jana Plądra.

- w głosowaniu uzyskali oni po 11 głosów ‘za’, przeciw nie było. Tym samym Komisja Rewizyjna OSP Józefkowo ukonstytuowała się w składzie;

Przewodniczący Jacek Korczak, członkowie; Czesław Jeziorski i Jan Pląder.

Wnioski; zakupić w 2015 roku jeden wyjściowy mundur strażacki oraz węże ssawne W-52 w ilości 2 szt.

  Protokółował;                Przewodniczący zebrania

[Łukasz Krauze]                      [Józef Boruta]                                                 

zebranie OSP Józefkowo 2014 r.

Zebranie  OSP Józefkowo 7 lutego 2014 roku w świetlicy wiejskiej..

W OSP jest 18 członków czynnych i 2 honorowych  (Jerzy Figalski i Stefan Plewiński). Obecni na zebraniu  wg listy obecności ;

Zebranie prowadził prezes OSP Józef Boruta, Przyjechali zaproszeni goście ; Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP reprezentował jego sekretarz Jarosław Tylmanowski. Z Prezydium Zarządu Gminnego przyjechali ; komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, sekretarz Janusz Marcinkowski i skarbnik Marian Piątek.

W sprawozdaniu prezes J. Boruta, i w jednej osobie sołtys wsi,  przedstawił działania strażaków w 2013 roku. Strażacy brali udział w utrzymaniu ładu i porządku w remizie OSP i na terenie okalającym świetlicę.. Pomagano w remontach i modernizacji ; kuchni i boisk dla młodzieży. Wspomagano organizację dorocznego święta wsi obchodzonego 1 maja w imieniu Św. Józefa. Brano udział we wszystkich uroczystościach kościelnych – tam gdzie niezbędna jest asysta strażacka. Były to ; Wielkanoc, Boże Ciało, przyjęcie obrazu Matki Boskiej itp. Delegacja OSP była wśród oprowadzających Jan Dumę z Bielaw i Mieczysława Krauzego z sąsiadujących OSP „na wieczną służbę”.

Natomiast OSP nie brała aktywnego udziału w zawodach, ćwiczeniach i akcjach pożarniczych.

W dyskusji zabrali głos goście. Rozmawiano o perspektywach jednostki, która ma coraz mniej młodych ludzi, głównie ze wzglądu na to, że wyjeżdżają oni ze wsi do miast i zagranicę. W planach na rok 2014 przyjęto zakup pompy, udział w zawodach „oldbojów” itp. Ustalono, iż tak jak do tej pory strażacy będą pracować we wsi przy remoncie świetlicy, modernizacji boisk sportowych, placu zabaw, a nawet przy naprawie wiejskich  dróg.

                Tomasz Plewiński, Jarosław Tylmanowski, Marian Piątek..

 

                 Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski i Józef Boruta..

Jan Pląder, Czesław Jeziorski, Łukasz Krauze, Adam Puchała

Mirosław Mika, Jerzy Figalski, Jacek Korczak i  Adam Wawszczeniuk..

Przedstawiciele Prezydium Oddziału Gminnego; Andrzej Kujaczyński i Janusz Marcinkowski przedstawili problemy działań strażackich na szczeblu gminnym i w powiecie w 2014 roku, ze zwróceniem uwagi  na sprawy finansowania OSP, kupna nowych samochodów, włączenia się wszystkich OSP do pracy kulturalnej , sportowej, kronikarskiej.

Po zakończeniu zebrania  w swobodniejszej atmosferze, przy grzanych kiełbaskach i herbacie potoczyły się rozmowy o wielu różnych sprawach.

Sprawy tego spotkania opisał; Janusz Marcinkowski.

Zarząd OSP Józefkowo

Zarząd OSP Józefkowo (2013 r) ;


 

Prezes            Boruta Józef

naczelnik       Wawszczeniuk Adam

sekretarz       Mika Mirosław

skarbnik        Krauze Łukasz

członek         Puchała Adam

gospodarz     Plewiński Tomasz

Komisja Rewizyjna ; Korczak Jacek, Jeziorskie Czesław, Pląder Jan.