Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

OSP Zieleń

Protokół z zebrania OSP Zieleń 2015 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Zieleniu.

[Materiał sporządzili Judyta Majewska i Michał Nowek]

Zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zieleniu odbyło się 21 lutego 2015r. w  nowo wyremontowanej remizo-świetlicy. Na początku spotkania uroczyście  wprowadzono sztandar Jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczej Straży Pożaranej. Następnie prezes OSP Zieleń druh Wesław Gerc powitał przybyłych gości: komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie st. bryg. Sławomira Herbowskiego, sekretarza gminnego OSP Lidię Czyżak, komendanta gminnego OSP Wojciecha Dombrowskiego, kapelana Juranda Paczkowskiego oraz wszystkich druhów i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zieleń.

W prezydium obrad między innymi; ks. Jurand Paczkowski, st.bryg. Sławomir Herbowski, Wiesław Gerc, Wojciech Dombrowski i Lidia Czyżak.

Obrady rozpoczęły się od wyboru przewodniczącego zebrania oraz protokolanta, którymi kolejno zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. Do składu komisji uchwał i wniosków weszli druhowie Dawid Błaszkiewicz, Leszek  Jabłoński oraz Kamil Jabłoński.

W dalszej części zebrania druh Wiesław Gerc przedstawił sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2014 rok. Strażacy uczestniczyli w 27 akcjach w tym 11 pożarach i 16 miejscowych zagrożeniach, nie odnotowano fałszywych alarmów. Druhowie reprezentowali Jednostkę podczas Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej OSP, Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ryńsku oraz VI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Oldboyów w Jarantowicach. Nasi strażacy podnosili swoje kwalifikacje w kursach Dowódców OSP, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz testach w komorze dymowej. W dalszej części spotkania zostały przedstawione sprawy finansowe oraz współpraca z organizacjami lokalnymi m.in. Zespołem Szkół w Zieleniu oraz Parafii św. ap. Piotra i Pawła w Zieleniu.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej, przedstawił druh Zygmunt Buławki. Obok recenzenta w skład komisji weszli  druhowie Paweł Kamulski oraz Grzegorz Krzyżanowski. Omówiono sprawy finansowe, kontrolę kasy Jednostki oraz czynności związane z brakowaniem sprzętu.

Projekt działania na 2015 rok przedstawił naczelnik OSP  Zieleń druh Marcin Milanik. Główne plany Jednostki wiążą się z przyjęciem nowych członków oraz przeprowadzenia szkoleń podstawowych i specjalistycznych. Zaplanowano montaż zraszaczy , remont masztu flagowego oraz zakup mundurów i rękawic strażackich. Druh zwrócił również uwagę na mobilizację w pracach porządkowych w remizie, działalności prewencyjnej i informacyjnej oraz współpracy z Państwową Strażą Pożarną i organizacjami lokalnymi.

Następnie na forum zebrania przyjęto nowych członków OSP  Zieleń oraz wręczono legitymację dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Zieleń, której opiekunem jest druhna Judyta Majewska.

Nasza strażacka młodzież;

Sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2015 rok przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski. Poruszono kwestie wydatków na zakup sprzętu praz organizację imprez okolicznościowych. 

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawiła drużynowa Paulina Maślińska.

Głos w dyskusji zabrali druh Marcin Milanik, który zwracał dużą uwagę na wyszkolenie i wyposażenie strażaków OSP, mobilizując przy tym członków do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje. Komendant gminny OSP Wojciech Dombrowski złożył wszystkim zebranym podziękowania za aktywny udział w akcjach oraz wszelkich inicjatywach związanych z OSP  na terenie powiatu. Komendant powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Herbowski przedstawił statystyki działań strażaków z PSP oraz OSP za 2014 rok, nowe formy szkoleń dla OSP I i II stopnia z wykorzystaniem e-learningu oraz planu przeprowadzenia szkoleń dla pocztów sztandarowych. Duże zainteresowanie wzbudził projekt zmiany systemu alarmowego, który ma zastąpić dotychczasowe powiadamianie smsem nową formą w postaci nawiązywania połączenia telefonicznego i zgłaszania gotowości  poprzez naciśnięcie przycisku ,,odbierz”, bądź ,,odrzuć” w przypadku gdy strażak nie ma możliwości wzięcia udziału w akcji. Komendant wspomniał również o planach przeprowadzenia przeglądu technicznego w remizach w celu zewidencjonowania sprzętu.

Strażacy i goście na zebraniu.

Tegoroczne zebranie sprawozdawcze to również zmiany na najważniejszych stanowiskach w Jednostce OSP Zieleń. Po wieloletniej służbie na stanowisku prezesa druh Wiesław Gerc podał się do dymisji ze względu na zajmowane stanowisko radnego gminnego. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie nowym prezesem wybrano druha Mariusza Gerc, natomiast zastępcą naczelnika został druh Leszek Jabłoński, który także uzyskał maksymalna liczbę głosów. Nowym członkom zarządu życzymy sukcesów w pracy w ramach Ochotniczych Straży Pożarnych, dziękując tym samym za wielki wkład w rozwój i działalność OSP Zieleń druhowi Wiesławowi Gerc.

Po wyborach nowych władz członkowie zebrania przyjęli jednogłośnie uchwały i wnioski przedstawione przez członka komisji uchwał i wniosków druha Dawida  Błaszkiewicza oraz zasiedli do uroczystej kolacji. 

Zebranie zakończyło się  w miłej atmosferze i przy smacznym poczęstunku.

            Judyta Majewska i Michał Nowek

Pamięci Krzysztofa Majewskiego 2013 r.

Pożegnanie Krzysztofa Majewskiego!

Zdjęcia Tomasz Miszewski.

Tekst Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski

28 stycznia 2013 roku zmarł nasz kolega, strażak z Zielenia Krzysztof Majewski. W cztery dni później, 31 stycznia strażacy wąbrzeskiego powiatu żegnali Go na cmentarzu parafialnym w Zieleniu.

 

Krzysztof Majewski urodził się 27 listopada 1961 roku w Kowalewie, zmarł w wyniku krótkiej i nieuleczalnej choroby mając niespełna 52 lata. W Zieleniu prowadził rodzinne gospodarstwo rolne i tutaj działał w miejscowej straży pożarnej, której poświęcał się od 1979 roku. Jak wielu rozpoczynał od szeregowego członka. Mocno zaangażowany był w bezpośrednie działania OSP, w akcje ratownicze, w profilaktykę przeciw pożarową, w pracę społeczną na rzecz swojej wsi. Od 1986 roku, po śmierci ojca Henryka został kierowcą i opiekował się sprzętem i samochodem pożarniczym jednostki. Doceniony za swoją sumienność i poświęcenie przyjął trudną funkcję gospodarza remizy, w której był niezastąpiony. Strażacy wspominają go z tego okresu jako człowieka skromnego, uczciwego i uczynnego. Stawiają go na wzór do naśladowania  strażackiej młodzieży, długoletnia solidna praca i doświadczenie strażackie spowodowały, iż jego koledzy wybrali w 2004 roku na stanowisko naczelnika OSP w Zieleniu. W tej OSP była to wielka odpowiedzialność, gdyż jednostka ta należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i zadania strażaków są bardzo ważne i odpowiedzialne.

W dwa lata później w 2006 roku miejscowi strażacy nominowali go do tytułu „Strażaka Roku” powiatu wąbrzeskiego.Wniosek strażaków z Zielenia otrzymał wsparcie  druhów  powiatu wąbrzeskiego, którzy w uznaniu jego dobrej strażackiej roboty wyróżnili go tym wyjątkowym tytułem najlepszego strażaka w 2006 roku. Posiadał cenioną u strażaków odznakę „Wzorowy Strażak”.W 1992 roku odznaczono go Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

OSP Zieleń 'Szkic historyczny'

Opracowanie Zenona Wilczyńskiego. Współpraca Lidia Czyżak.


 

 Poniżej ; przekazanie OSP Zieleń sztandaru jednostki…

 

 

 

    OSP w Zieleniu powstała w 1922 r. i należy do najstarszych jednostek w Gminie Wąbrzeźno. Niestety nie zachowały się zdjęcia ani zapiski z lat międzywojennych obrazujące jej działalność. Dzieje OSP można jednak odtworzyć na podstawie późniejszej, skrupulatnie prowadzonej kroniki.
Inicjatorami założenia jednostki OSP w 1922 r. byli: Józef Zabielski, Kazimierz Sroka, Wincenty Ambrożkiewicz, Jan Borowski i Józef Dembek. Oni też stanowili pierwszy Zarząd OSP. Początkowo siedzibą straży był dworzec kolejowy w Zieleniu, a podstawowe wyposażenie- pompę ręczną na drewnianym podwoziu, komplet węży i sprzęt dla ówczesnych strażaków zakupiono ze zorganizowanej na ten cel zbiórki społecznej. Kolejną siedzibą straży była kuźnia druha Teofila Ambrożkiewicza.
Przez wiele lat istnienia straży alarmy pożarowe ogłaszano poprzez uderzanie młotkiem w wiszący lemiesz, w wyjątkowych sytuacjach uruchamiano dzwony kościelne.
Zebrania strażackie odbywały się z reguły w karczmie druha Kazimierza. Sroki, tam też organizowano ważniejsze dochodowe imprezy. Wszelkie zdobyte z tego tytułu fundusze przeznaczano w całości na doposażenie jednostki.  Podczas okupacji hitlerowskiej jednostka OSP oficjalnie nie istniała, każda organizacja była wówczas nielegalna. W 1947r reaktywowano pracę i rozpoczęto budowę nowej remizy. Służy jeszcze ona po dziś dzień jako garaż dla wozów bojowych. Po wojnie do ogłaszania pożarów służyła już syrena ręczna wysyłająca donośny charakterystyczny sygnał. W 1954 r. OSP Zieleń otrzymała pierwszy samochód pożarniczy tzw. „Doczkę.” Była to zdobycz powojenna. Wówczas komendantem straży był Roman Czerwiński, członkami zaś druhowie: Henryk Leśniewski, Bartłomiej Sroka, Jan Borowski i Wacław Witt. W 1962 r. zmienił się Zarząd OSP i wybrano nowych członków. Odtąd komendantem został Władysław Bożek, a obok wymienionych wyżej członków- weteranów jednostkę współtworzyli nowi druhowie: Henryk Majewski, Jan Maksym, Bolesław Grabowski, Henryk Krawczyk i Józef Kwiatkowski.
Do ważniejszych wydarzeń okresu powojennego należy zaliczyć uroczyście obchodzone jubileusze: 50-lecie, 75-lecie i 80-lecie istnienia jednostki. Święto 50-lecia obchodzono 8 października 1972r. Z tej okazji OSP otrzymała nowy sztandar. Ceremonia z udziałem zaproszonych gości odbyła się na boisku szkolnym w Zieleniu.
Lata 1972 – 1997 były zarówno dla OSP jak i dla całej społeczności okresem wielu pozytywnych zmian. W Zieleniu zrealizowano kilka nowych inwestycji: powstał nowy gmach Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną, wiejska sieć wodociągowa, centrala telefoniczna, Ośrodek Zdrowia i droga asfaltowa. Przy remizie, która dysponowała samochodem gaśniczym marki Star 25 powstałarównież świetlica wiejska. Następcą komendanta Władysława Bożka został Józef Kwiatkowski. W omawianym okresie jednostka należała do najsprawniejszych w gminie. Druhowie uczestniczyli regularnie w zawodach sportowo-gaśniczych i niemal co roku zajmowali czołowe miejsca. Szczytem osiągnięć było 3 krotne z rzędu zdobycie I miejsca w gminnych zawodach strażackich. Od 1986 r. tradycją stało się też uczestnictwo strażaków w ważniejszych świętach kościelnych. Przez cały ten czas w pracy drużyny OSP zaangażowanych było kilkanaście osób. Istniały też dwie drużyny młodzieżowe: męska i żeńska.

Na początku lat 90-tych OSP posiadała już na swoim stanie dwa wozy strażackie: dotychczasowy Star 25 i nowszy Star 200. Do większych akcji gaśniczych, w których uczestniczyła jednostka z Zielenia należały: pożar lasu w Osieku n/ Wisłą-1989r, wielki pożar lasu w Cierlicach – 1992 r. oraz pożar na Śląsku w okolicach Kuźni Raciborskiej.
Do istotnych akcji ppoż. prowadzonych na terenie wsi Zieleń należały okresowe kontrole i przeglądy wszystkich gospodarstw i posesji. Dotyczyły one m.in. drożności przewodów kominowych, stanu instalacji elektr. i posiadania podręcznego sprzętu gaśniczego.

W 1996 r. oddano do użytku nowy obiekt remizo-świetlicy, jeden z najładniejszych w całej gminie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy, Zarządu Gminnego OSP i Rady Gminy. Ceremonii poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Stanisław Rybarczyk. W rok później odbył się w nowej remizie pierwszy bal karnawałowy. Dochód z imprezy przekazano na zakup kserokopiarki oraz sztandaru. W marcu 1997r w tutejszej świetlicy zorganizowano gminne eliminacje XX jubileuszowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Udział w nich wzięło 15 reprezentacji gminnych szkół podstawowych. Na eliminacje wojewódzkie zakwalifikował się uczeń Szkoły Podstawowej w Jarantowicach. Tego samego roku odbyły się również w Zieleniu gminne zawody sportowo-strażackie, w których wzięły udział drużyny młodzieżowe i seniorzy, zajmując odpowiednio III i I miejsce. Dla zwycięzców ufundowano nagrody pieniężne.
Pomyślnie układała się przez cały czas współpraca OSP ze środowiskiem szkolnym. Dla dzieci organizowano spotkania i pogadanki p. poż., a na boisku pokazy symbolicznych akcji bojowych. W 1997 r. przypadała 75 rocznica powstania OSP, którą z przyczyn ekonomicznych obchodzono dopiero w czerwcu 1998 r. Święto rozpoczęto przemarszem do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się dziękczynna msza św., po czym wrócono do remizo- świetlicy na dalszą część uroczystości. Z okazji jubileuszu osobom zasłużonym wręczono dyplomy, ordery, medale i odznaczenia. Całość uświetniły występy dziecięcego zespołu instrumentalno-wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Zieleniu.

Wiosną 1999r strażacy rozpoczęli przygotowania do wizyty w Polsce i w Toruniu papieża Jana Pawła II. W tym celu członkowie OSP zostali przeszkoleni i weszli w skład Kościelnej Służby Porządkowej zabezpieczającej toruńskie obiekty sakralne, które odwiedzał papież. Niektórzy pełnili również warty na lotnisku, przy głównym ołtarzu papieskim.
Na pomoc OSP Zieleń można było liczyć również w innych sytuacjach. W 2000 r. druhowie zabezpieczali np. trasę kolarskiego wyścigu Tour de Pologne na odcinku Wąbrzeźno-Zieleń, uczestniczyli też w powiatowym turnieju piłki siatkowej zajmując IV miejsce.
Od 2000 r. Zarząd OSP Zieleń czynił intensywne starania o przyjęcie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania uwieńczone zostały sukcesem. Decyzja o przyjęciu do KSRG podjęta została z dniem 27 maja 2004 r. Rok później OSP w Zieleniu otrzymała nowy, zakupiony przez gminę samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. Dzięki temu OSP spełnia wymogi stawiane tego typu jednostkom przez KSRG.
We wrześniu 2005 r. w Zieleniu odbyły się doroczne dożynki gminne połączone z festynem strażackim. Impreza była uroczystością ciekawą i imponującą.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu rozwija się i aktywnie pracuje po dziś dzień. Dzięki stałemu szkoleniu i doskonaleniu jej członków posiada czterech dyplomowanych operatorów sprzętu, czterech ratowników przedmedycznych i trzech radiooperatorów. W świetle tak oczywistych faktów jest, więc powód do dumy.

Poniżej zdjęcie Marka Motylskiego przedstawia strażaków z Zielenia 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Podkategorie

Przygotowała Lidia Czyżak


 

Prezes             Gerc Wiesław

Naczelnik       Milanik Marcin

Z-ca naczel.    Gerc Mariusz

Sekretarz        Wiesław Bożek

Skarbnik          Rogowski Andrzej

Czł. zarządu   Buławski Przemysław

Gospodarz       Kwiatkowski Ryszard