Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zarząd Oddziału Gminnego Płużnica

Prot. pos.ZOG ZOSP Płużnica 2/14 r.

                   Protokół nr. 2/14

z posiedzenia  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z 10 listopada 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Goście: Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Marcin Skonieczka wójt gminy.

Obecni byli strażacy, członkowie Zarządu: Kazimierz Chmielewski, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk, Marian Piątek, Józef Boruta, Jerzy Rajca, Józef Rola, Stefan Duma, Ryszard Kurnik, Marek Łęgowski, Zdzisław Maliński, Zbigniew Majewski, Janusz Marcinkowski, Stanisław Bernady, Roman Sądowski, Grzegorz Sokół, Jarosław Tylmanowski. Członkowie Gminnej Komisji Rewizyjnej Marian Liszaj, Wiesław Właśniewski.

Porządek posiedzenia:

[Stwierdzenie obecności. Frekwencja wyniosła 75 %.]

1.Sprawozdanie z pracy straży pożarnych i zarządu gminnego w gminie Płużnica w 2014 r.-  prezes E. Kruk.

2.Zebranie propozycji do planu działań na rok 2015, oraz zadań finansowych do budżetu strażackiego i do zadań gminy Płużnica wobec strażackich remiz, wyposażenia, samochodów itd. przew. zebrania.

3.Omówienie przygotowań do sporządzania sprawozdań strażackich za rok 2014, zbierania składek strażackich, porządkowania dokumentacji OSP.- sekretarz J. Marcinkowski, skarbnik M. Piątek.

4.Omówienie przygotowań do udziału w wydarzeniach strażackich-komendant Andrzej Kujaczyński.

5. Dyskusja

6.Podjęcie uchwał.

--------------------------

Wystąpienia członków Prezydium Gminnego:

Ad. pkt.1.Edward Kruk; Sprawozdanie z pracy Zarządu Oddziału Gminnego, jego Prezydium i strażaków w 2014 r.[Opracowanie Janusz Marcinkowski]

W 2014 roku pożegnaliśmy strażaków:

 Mirosława Lewandowskiego, byłego policjanta i strażaka z Czapel, Bronisława Drzyzgę z Płużnicy, Czesława Bartoszyńskiego i Zbigniewa Topolewskiego z Nowej Wsi Królewskiej i tragicznie zmarłego Marcina Właśniewskiego z Ostrowa. [Pamięć uczczono minutą ciszy!]

Szanowni Druhowie!

Ponieważ ostatnie posiedzenie odbyliśmy 21 marca 2014 r., to praktycznie nasze sprawozdanie obejmuje okres roku 2014. Przedstawiam je bez szczegółowego opisu licząc na to, że Druhowie uzupełnią ten wykaz zdarzeń z 2014 r w którym organizowaliśmy lub braliśmy udział. Będzie to podstawowy materiał do opracowania rocznego sprawozdania.

W miesiącu styczeń/luty przeprowadzono zebrania sprawozdawcze we wszystkich 11 OSP gminy Płużnica

Złożono  zamówienie  roczne na  zakup sprzętu, wyposażenia, mundurów, dla gminnych jednostek OSP. Do tej pory nie zrealizowano; zakupu węży i motopompy dla OSP Płużnica i motopompy dla OSP Józefkowo.

4 maja  2014 r. strażacy brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy „Powstania 1863 r”  w kościele w Nowej Wsi Królewskiej

Marzec. Braliśmy udział w Ogólnokrajowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

7 maja 2014 r. nasza delegacja brała udział w otwarciu nowej strażnicy powiatowej w Wąbrzeźnie, na ulicy Floriana.

Strażacy OSP Czaple wraz sikawką brali udział w uroczystościach Dnia Strażaka w Chełmnie i Świeciu w – 10 maja

Grupa strażaków i ich współmałżonek brała udział w 16 maja 2014 r. w wyjeździe do Bydgoszczy na zespół „Piersi”.

Zabezpieczaliśmy  wyścig „Chełmża-Chełmża” przez Lisewo-Płużnica w   12 maja 2014 r.

 Zorganizowaliśmy gminne  zawody seniorów i drużyn młodzieżowych, które  odbyły się w sobotę 17 maja 2014r. w Nowej Wsi Królewskiej.

 31 maja 2014 r. odbyły się obchody 100 lecia OSP Błędowo. Jednostce wręczono strażacki sztandar.  1 000 zł na koszty obchodów. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP brało udział w przygotowaniu wniosków na odznaczenia strażaków.

 7 czerwca W-no zawody powiatowe seniorów i drużyny kobiecych, w których brały udział jednostki OSP; Czaple, Płużnica, Nowa Wieś Król, Błędowo.

W turnieju zorganizowanym przez strażaków z Łobdowa w dniu ………  brali udział piłkarze z Płużnicy

 W powiatowym turnieju piłki nożnej halowej w  gm. Dębowej Łące  startowały dwie nasze drużyny: OSP Błędowo i Płużnica.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Uciąża w dniach od 19 do 22 czerwca 2014 r. wyjechała na zlot reprezentacji powiatowych strażaków ośrodku strażackim Piła Młyn w tucholskim.

 14 lipca w zawodach oldbojów w Myśliwcu udział brała OSP Błędowo.

 Wprowadzono dyżury na czas bardzo suchych żniw. Dyżury pełnili kierowcy OSP, plus jeden strażak począwszy od dnia 22 lipca,  do ………….  2014 r.

 26 lipca 2014 r.  o godz. 16,30 rozpoczęły się obchody 60  lecie OSP Działowo.

 W dniu 28 sierpnia 2014r. nasi druhowie;  Andrzej Kujaczyński, Jerzy Rajca, Lech Jazownik  wzięli udział w powiatowym turnieju strzeleckim  w Wałyczyku.

 28 sierpnia strażacy OSP Płużnica zostali wezwani przez naczelnika Ryszarda Stafieja na ćwiczenia na jeziorze w Ostrowie z nowo zakupioną łodzią motorową.

Na kurs I pomocy medycznej wytypowano strażaków z OSP Błędowo, Nowa Wieś i Płużnica.

 Opracowaliśmy wniosek do budżetu gminy Płużnica o wydzielenie „budżetu strażackiego” na rok 2015.

 10 października 2014 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie  OSP Uciąż, na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu obchodów 115 lecia OSP w Uciążu . Wieś podjęła decyzję o ufundowaniu sztandaru dla  swojej jednostki.

 14 października 2014r. OSP  Błędowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica brały udział w manewrach pożarniczych w ochronie Banku Spółdzielczego w Płużnicy.

We wrześniu została wydrukowana książka „Diariusz płużnickiej straży pożarnej” autorstwa Janusza Marcinkowskiego finansowana prze z fundusz sołecki wsi Płużnica. 

 16 października o godz. 16.oo w Uciążu zorganizowaliśmy spotkanie seniorów OSP gminy Płużnica. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób.

Kościelna posługa. Przypominam również, iż strażacy jak co roku brali udział  świętach kościelnych na Wielkanoc, Boże Ciało, a także w pogrzebach naszych druhów-strażaków.

Prowadzono remonty, modernizacje remiz;

- Płużnica; wstawienie bramy garażowej do jednego z pomieszczeń, zwiększając w ten sposób możliwości garażowania samochodów w OSP Płużnica. Bieżące remonty przeprowadzono również w remizach i wokół ich terenu; Ostrowo, Bielawy, Józefkowo…

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP obradowało w dniach:

15 stycznia/ 12 lutego/ 16 kwietnia/ 13 maja/ 8 lipca/ 21 lipca/  23 września / 22 października/

Na ostatnim posiedzeniu Prezydium  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP podjęto decyzje:

Zadecydowano o przygotowaniu kalendarzy strażackich na 2015 r. w ilości 1 000 szt. z obrazującymi życie naszych 11 OSP(jedenaście miesięcy) i jeden miesiąc z zarządem gminnym OSP. Wstępnie ustalono koszt jednego egzemplarza jaki będzie płacić OSP po 2,50 od sztuki. Sprawami związanymi z kalendarzami zajmie się jak zwykle Andrzej Kujaczyński.

W miejsce turnieju powiatowego piłki siatkowej zorganizowaliśmy

Gminny turniej piłki nożnej 7 listopada 2014 r. godz. 16,oo w Nowej Wsi.

Przypominamy o organizacji gminnego opłatka strażackiego w  Kotnowo w dniu 29 grudnia 2014 r. na ten cel przeznaczone zostanie z gminnego budżetu strażackiego 500 zł. Wybiegając naprzód informujemy, iż w roku 1915 r.  opłatek organizuje OSP Działowo.

Ustalono termin  posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP na dzień 10 listopada 2014 r. o godz. 17,oo w Płużnicy w lokalu

Ustalono, iż termin odbycia posiedzenia Zarządu będzie ostatnim dniem zgłaszania propozycji na „Strażaka Roku” gminy Płużnica i powiatu.

Zarząd przypomina o przygotowaniu się do tegorocznego, strażackiego turnieju pływackiego na pływalni w Wąbrzeźnie, który odbędzie się na początku grudnia 2014 r. Organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP i tam należy kierować zgłoszenia.

Organizowany jest coroczny  konkurs plastyczny. Organizatorzy zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP: Stanisław  Macikowski i  Leszek  Talarek. Na terenie gminy Płużnica mamy szansę zorganizowania konkursu w przedszkolu, szkoły podstawowej i gimnazjum. Eliminacje gminne winny się odbyć do 30 listopada, powiatowe do 31 grudnia.

W trakcie dyskusji dodano;

- termomodernizacja obiektu OSP w Płużnicy,

-zakup łodzi ratowniczej dla OSP Płużnica,

-zakup pompy „Niagara” dla OSP Józefkowo,

-współuczestnictwo strażaków w obchodach Święta wsi Józefkowo” 1 maja 2014 r.

-remonty remiz przez strażaków w OSP Ostrowo, Bielawy, Józefkowo(praca strażaków wokół terenu remizy i przy remoncie dróg we wsi),Uciąż, (przygotowania do remontu remizy, zakup materiałów z pieniędzy funduszu sołeckiego)

- dołączyć do sprawozdania zakupy 2014 r.

 

Ad. pkt. 2.3. Janusz Marcinkowski postawił następujące kwestie i tezy;

Przygotowując sprawozdanie OSP za rok 2014 należy pamiętać o końcówce kadencji 2011-2016, dokonać analizy wykonania zadań w OSP, udziału strażaków w życiu społecznym, zastanowić się nad  przyszłością jednostki,  jej wyposażeniem, winna być podjęta dyskusja o samochodach strażackich dla Błędowa.

Uporządkować należy dokumentację OSP:

- protokoły z posiedzeń,

- wykaz podejmowanych decyzji

- wykazy osobowe strażaków

- inwentaryzację OSP; odrębnie: mienia gminnego/własnego/KSRG/

W zakresie historii OSP w najbliższych miesiącach zostanie zakończona kwerenda i opisanie (J. Marcinkowski)historii poszczególnych OSP.

W pracy zarządów należy;

- zwoływać regularnie posiedzenia,

- nakładać i egzekwować zadania członków zarządu,

-włączyć do pracy młodych strażaków.

Podjąć pracę z młodzieżą, z organizacjami i  radą sołecką.

Ad.pkt.4. A. Kujaczyński omówił;

a/ przygotowaniu się do tegorocznego, strażackiego turnieju pływackiego na pływalni w Wąbrzeźnie, który odbędzie się na początku grudnia 2014 r.

b/organizacja corocznego  konkursu plastycznego. Organizatorzy zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP: Stanisław  Macikowski i  Leszek  Talarek. Na terenie gminy Płużnica mamy szansę zorganizowania konkursu w przedszkolu, szkoły podstawowej i gimnazjum. Eliminacje gminne winny się odbyć do 30 listopada, powiatowe do 31 grudnia.

c/drukowanie kalendarza strażackiego na 2015 rok

d/ zdarzenia, akcje w 2014 r.

Gmina Płużnica:

 

Pożary         /    miejscowe zdarzenia   /    razem

20                                43                              63

------------------

Błędowo

7                 /                 3                     /        11

Nowa Wieś

9                 /               22                    /         31

Płużnica

12               /               16                   /         28

 

 

Ad. pkt. Dyskusja.

Głos w dyskusji zabrali;

M. Piątek skarbnik.

Składki na rzecz Zarządu Gminnego są w wysokości 1 zł od strażaka w danek OSP. do tej pory składkę za 2014 rok na 11 OSP wpłaciło 6. Stan kasy ‘składkowej’ wynosi 122 zł. Pieniądze w tym roku zostały wydane na kwiaty na pogrzeby naszych strażaków, zakup materiałów piśmiennych, na organizację spotkań.

W dalszej części dyskusji poruszał sprawy;

- niedostatecznego wsparcia finansowego przez gminę remontu remizy OSP w Uciążu,

-poinformował o remoncie sikawki na zbliżające się obchody 115 lecie OSP w Uciążu w 2015 r.

-zgłosił wniosek [również Jerzy Rajca]o dofinansowanie obchodów i zakup kilka mundurów dla OSP Uciąż.

-uważa, iż jednostki w KSRG funkcjonują kosztem gmin i automatycznie kosztem tzw. ‘małych jednostek OSP’. wynika to z tego, iż gmina, OSP dokładają do tego co otrzymują z systemu. Np. 100 zł za akcje dla jednostki nie pokrywa kosztów takiego wyjazdu do akcji.

[Z dyskusji nad tą kwestią wynika też, że pieniądze z KSRG owszem jednostki otrzymują, ale strażacy nie mają nic do gadania, bo i tak „góra” decyduje co ma być za nie kupione! Ot, taka strażacka demokracja! Podobnie jest w innych funduszach, ileż to potem niepotrzebnych rzeczy ląduje w jednostkach od różnych „Świętych”, którzy oczywiście dają nie ze swego!]

Marian Liszaj,

Nie zgadza się z zapisywaniem sum pozyskanych z funduszu wiejskiego do budżetu strażackiego, ponieważ to w sztuczny sposób zawyża sumę pieniędzy jakie otrzymują strażacy od gminy.

[odp. Wójta-inaczej pieniędzy pozyskanych z funduszu wsi nie można zakwalifikować!]

Grzegorz Sokół.

Należy odpowiednio wcześniej poinformować o kolejności organizacji gminnego spotkania opłatkowego strażaków, po to aby zdążyć pozyskać pieniądze z funduszu wiejskiego. [Odp. Udzielono, przypomniano kolejność. 2014 Kotnowo, 2015 Działowo] Wspomniał również, iż trochę się dziwi. Mówi się o udziale strażaków w uroczystościach kościelnych, a tak to jest, że z reguły w kościele w Płużnicy stawiają się tylko strażacy z Ostrowa! [w parafii płużnickiej są następujące OSP: połowa  wsi Czaple, Józefkowo, Kotnowo,Ostrowo i Płużnica.]

         A.Kujaczyński, J. Tylmanowski, M. Piątek, J. Herbowski… podniesiono kwestię niezapłaconego wyjazdu młodzieży strażackiej z Uciąża, Błędowa i Bielaw jako powiatowej delegacji na zlot w obozie Piła Młyn. Wskutek nieporozumień i nie przestrzeganie przez organizatorów przyjętego systemu przyjmowania i zlecania usług, zakupów, koszty pobytu naszej młodzieży w wysokości 900 zł nie został opłacony. [Przypomniano wcześniej, w porozumieniu z gminą przyjęty system zlecania..]

         Kazimierz Chmielewski zapowiedział, że wniosek o przydzielenie samochodu lekkiego z Płużnicy do Błędowa, w której są trzy samochody pożarnicze lub zakup nowego nadal pozostaje aktualny.

         Jarosław Tylmanowski, sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP podziękował strażakom za organizację wielu wydarzeń o charakterze uroczystym, ale również codziennej strażackiej pracy.

         Druhowie  prezesi i naczelnicy poszczególnych OSP: Zbigniew Majewski, Kazimierz Chmielewski, Grzegorz Sokół, Marian Piątek, Stanisław Bernady, Stefan Duma przedstawili pracę swoich OSP w 2014 r., co zostało zanotowane i zostanie wpisane do ogólnogminnego sprawozdania strażackiego za 2014 rok.

Na zakończenie dyskusji udzielono głosu gościom;

Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP mówił o kwestiach;

-przygotowanie się do sprawozdania z pracy w 2014 r.

-wzięcia udziału dzieci i młodzieży, poprzez szkoły, w konkursie plastycznym na tematy pożarnicze,

-udziału strażaków w zawodach pływackich w Wąbrzeźnie w dn. 6 grudnia od godz. 10,oo,

-zwiększeniu zainteresowania się OSP z gm. Płużnica zawodami oldboyów, w których to na razie bierze udział tylko Błędowo,

-wymienił kilka wydarzeń w strażactwie gminy Płużnica w 2014 r. jako bardzo pozytywne działania strażaków [patrz w sprawozdaniu Prezydium ZOSP],

-nierozwiązanego problemu samochodów i sporu w tej sprawie między OSP Błędowo i Płużnica,

-organizacji w przyszłym roku według autorskiego programu powiatowych zawodów dla młodzieży strażackiej, bardziej przystępnego niźli słabo przyjęty w OSP system CTIF…

Marcin Skonieczka:

-omówił zadania inwestycyjne, nakłady finansowe na straże pożarne, zakupy sprzętu, samochodów… [pokrywać się to ze szczegółowym zapisem w sprawozdaniu Prezydium i rocznym OSP za rok 2014],

-przedstawił zamierzenia gminy na lata następne. Była mowa o inwestycjach modernizujących obiekty strażackie w Błędowie i Nowej Wsi Królewskiej. Zakres dotyczy rozbudowy o boksy garażowe, część socjalną, ocieplenie obiektów, nową elewację,

-rozwiązanie powinna znaleźć kwestia samochodu dla Błędowa, ale ze względu na znaczne wydatki nastąpi to zapewne w latach późniejszych.

Ad.pkt. 5. Uchwały zarządu:.

Zebranie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Płużnicy na swym posiedzeniu w dniu 10 listopada 2914 r. podjęło następujące uchwały:

W sprawie zmiany w składzie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu rezygnacji Cezarego Borowskiego ze składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP i zgodnie z uchwałą OSP Uciąż przyjęcie w jego miejsce do Zarządu druha Jerzego Rajcy naczelnika tej jednostki.

W sprawie kandydatury na „Strażaka Roku 2014”. Na wniosek OSP Błędowo, zgłoszony przez jej prezesa Kazimierza Chmielewskiego, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP jednogłośnie podjął decyzję, iż kandydatem na „Strażaka Roku”z tereny gminy Płużnica będzie współtwórca sukcesu odtworzenia działalności OSP Błędowo druh Wojciech Groth.

 

 

              Protokółował                                                   Prezes Zarządu

       [Janusz Marcinkowski]                                          [Edward Kruk]

OTWP 2014 gm. Płużnica

 

Informacja o gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który rozegrano w Płużnicy 18 marca 2014 r. w lokalu Towarzystwa Rozwoju. Komisja przeprowadziła pisemną i ustną część dokonując oceny poziomu wiedzy uczniów. Wszyscy uczestnicy zostali wynagrodzeni upominkami. Warto podziękować uczestnikom i nauczycielom za udział w tym konkursie. Ma on ważny społeczny cel-uwrażliwić nas wszystkich na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w każdym środowisku, i każdej dziedzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot z posiedzenia ZOG 21 03 2014

                           P r o t o k ó ł

z  wyjazdowego posiedzenia ZOG ZOSP  21 marca 2014  w nowej strażnicy PSP w Wąbrzeźnie.

1 Obecni goście; komendant PSP bryg Sławomir Herbowski, wójt Marcin Skonieczka radni gminy Płużnica, na zaproszonych 15 obecni byli; Stanisław Świerad z Ostrowa, Adam Koba z Czapel, Małgorzata Szczepanik z Płużnicy, Józef Kucięba z Błędowa, i Szymon Dudzik z Płużnicy.

Nieobecni czł. Zarządu; C. Borowski, J.Boruta, J. Dudziński, L. Jazownik, A. Kruk, R. Kurnik, M. Łęgowski, E. Młynarczyk, J.Rola, Zb.Majewski. A. Wawszczeniuk.

Porządek ;

1.Przedstawienie sprawozdań;

- sprawozdanie z działań strażaków w 2013 roku

- z przebiegu zebrań sprawozdawczych.          

- z wnioskami z zebrań sprawozdawczych      

- z ustalonego budżetu na 2014 rok                  

- ze złożonego zamówienia na zakupy umundurowania i sprzętu na rok 2014          

- planu zadań strażackich na 2014 rok

- ze spotkania z inicjatywy Prezydium  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w

sprawie „samochodu dla Błędowa”

2. dyskusja nad przedstawionymi sprawami.

3. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

--------------------------

Materiały-sprawozdania umieszczone w niniejszym protokole przedstawili; komendant gminny OSP Andrzej Kujaczyński, sekretarz Zarządu Janusz Marcinkowski i prezes gminny OSP Edward Kruk.

W dyskusji głos zabrali; M. Skonieczka, S. Herbowski, M. Piątek, J. Marcinkowski, A. Kujaczyński, E. Kruk, St. Świerad.

Od lewej; St.Świerad, A. Koba. M. Szczepanik, G. Sokół, W. Właśniewski, J.Kucięba, Sz. Dudzik.

 

A. Kujaczyński, E. Kruk. M. Skonieczka, S. Herbowski

 

M.Liszaj. Z. Maliński, Z. Topolewski, R. Sądowski, S. Duma.

 

 

 

   M. Sądowski, M. Piątek, R. Stafiej, K. Chmielewski

 

 Dyskusja;

Dla porządku odnotowaliśmy wypowiedzi gości posiedzenia;

Marcin Skonieczka, wójt gminy;  co do zakupu samochodu pożarniczego, to mówiący potwierdza, iż w tej sprawie mamy kilka wariantów uzgodnionych ze strażakami, a decyzję podejmiemy w późniejszym czasie po dokonaniu analizy kosztów takiego zakupu. Co do pozostałych wniosków, to;

-w OSP Płużnica w trakcie termomodernizacji będzie zamontowana brama wjazdowa

- na rzecz OSP Błędowo wpisane zostało do projektu rozbudowy tych remiz (podobnie jak w Nowej Wsi ) do projektowych zadań termoizolacji tych budynków.

- OSP Płużnica otrzyma wsparcie finansowe do zakupu łodzi ratowniczej  w ramach projekty LGR RYBAK w wysokości 4 500 zł. Całość zadania wyniesie sumę ponad 30 000 zł.

M. Piątek; wnosi uwagę, iż gmina winna wspierać poprzez pracownika Urzędu pracę OSP. Powinien się zajmować on zakupami, strażacy na takie rzeczy nie mają czasu! Wójt odpowiedział, iż pracownicy urzędu mają swoje zajęcia i nie da się om dodatkowych prac zlecić!

Bryg. Sławomir Herbowski; co do samochodów, to gmina Płużnica ma słabe wyposażenie w samochody o dużej pojemności wody, niezbędnej do akcjo gaśniczych. Zwraca też uwagę, iż samochody mają służyć ludziom, a nie strażakom, zakup samochodu ma więc być dobry pod względem potrzeb w środowisku. S. Herbowski ustosunkował się do kwestii wyposażenia OSP Płużnica i Błędowo w samochody, a zwłaszcza w typu lekkiego pożarniczego, które uznaje za mało funkcjonalne dla prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Komendant zwrócił też uwagę, iż wyjazdy w ramach systemu KSRG nie są dla jednostek „opłacalne”, 200 zł za wyjazd nie rekompensuje kosztów takiego wyjazdu. Wypowiedział się również na temat organizacji szkoleń strażaków w zakresie ratownictwa medycznego, kursów naczelników OSP itp. Była też mowa o projektowanym zakupie łodzi ratunkowej, która to może mieć ograniczony zakres udziału w akcjach ratowniczych ze względu na warunki stawiane przez sponsorów. (postanowiono kwestię tą sprawdzić!)

Na zakończenie Komendant PSP zachęcił strażaków do korzystania z nowo wybudowanego, kosztem ponad 10 mln zł nowego obiektu „strażnicy powiatowej”. Obiekt ten może służyć wszystkim strażakom, również w celach ćwiczebnych, zwiększających wyszkolenie ochotników.

 

              Po posiedzeniu Zarządu Oddziału zwiedziliśmy nową, przestronną strażnicę..

Materiały i Załączniki do protokołu;

1.Sprawozdanie Prezydium ZOG ZOSP z działań strażackich w  2013 roku;

Płużniccy strażacy na obchodach 125 lecie OSP Płużnica 29 czerwca 2013 r.

 

Konkurs plastyczny.. 11 stycznia Mateusz Redmerski z Mgowa został wyróżniony na wojewódzkim konkursie plastycznym OSP „Zapobiegamy pożarom”, rozgrywanym w Solcu Kujawskim w czwartej grupie wiekowej. Mateusz jest uczniem ośrodka szkolnego w Dębowej Łące i reprezentował tą gminę, a później powiat wąbrzeski.

Szkolenie strażaków.. w marcu i kwietniu nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników w części pierwszej w dniach 18 – 23 marca i w drugiej części w dniach 20-25 kwiecień 2013. Byli to strażacy z OSP;

Płużnica; Piotr Tomasik, Artur Pitan, Patryk Fiałkowski, Dominik Pełka.

Błędowo; Michał Kowalski.

Uciąż; Przemysław Piątek, Dawid Krystoszek

Nowa Wieś; Mateusz Kupiec.

Gminny konkurs „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” ..

Gminny konkurs OTWP odbył się 20 marca 2013 roku w gimnazjum w Nowej Wsi Król i został przygotowany przez  nauczycieli z Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i dh Andrzeja Kujaczyńskiego.

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP dnia 12 kwietnia 2013 r. zorganizował w GOK w Książkach finał powiatowy XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”.  W składzie: jury byli:  mł. bryg. Ireneusz Wiśniewski, Leszek Talarek, Edward Kruk oraz Zygmunt Pastucha . Reprezentantka naszej gminy Natalia Groth  z Błędowa zajęła II miejsce w kategorii  gimnazjów.

Dzień strażaka..4 maja obchodziliśmy ‘Dzień Strażaka’ w Nowej Wsi Królewskiej. Oprócz tradycyjnej mszy w intencji strażaków, podziękowań strażakom za służbę w tym dniu kapelan Ks. Jacek Dudziński dokonał poświęcenia nowego lekkiego samochodu marki RENO zakupionego dla OSP w Nowej Wsi Król. .

„Golec Orkiestra”..17 maja 2013 roku  strażacy; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Marian Liszaj, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski wraz z małżonkami uczestniczyli w występach tego zespołu w Bydgoszczy. Koszty wyjazdu pokryli uczestnicy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, iż siła „ognia” muzyki była znacznie większa niżli syrena strażacka.

Zrealizowano zapotrzebowanie..na „odznakę dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wręczoną na  uroczystościach 125 leciu OSP Płużnica w dniu 28 czerwca br.  i „Wysługę lat” dla strażaków z tych OSP, które złożyły zapotrzebowanie. Zrealizowano również  I etap zakupu mundurów strażackich dla OSP Błędowo, Płużnica, Działowo i  Ostrowo. W dalszym terminie miały być zakupione mundury dla Wieldządza, Czapel, Bielaw i  Uciąża.

1.Czaple

Kowalik Tomasz       

Jankowski Kamil        

2. Uciąż

Meyger Zbigniew       

Piątek Przemysław   

3.Wieldządz

Sosnowski Tadeusz            

Młynarczyk  Paweł          

4.Bielawy

Goral   Adam           

Cieślik Aleksander    

     Jednakże z dwóch względów nie było to możliwe -  po pierwsze ; czekaliśmy do proporcjonalnego zejście podatków (do września), które tworzą budżet gminy, po drugie ; Zarząd Wojewódzki wyczerpał limit dopłat do zakupów i w związku z tym nie możemy liczyć na dotacje, która w przypadku zakupu mundurów wynosi 50 % ceny.

Ćwiczenia zgrywające.. 20 czerwca 2013 r odbyły się w Płużnicy na obiektach firmy NITEX. Ćwiczyły sekcje z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy oraz dwie jednostki PSP z Wąbrzeźna. Przed ćwiczeniami w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Komisji Rady Gminy z prezesem ZOG ZOSP i komendantem gminnym OSP, na którym przedstawiono radnym informację o bieżącej działalności jednostek.

125 lecie OSP Płużnica. 26 czerwca, razem ze strażakami z Płużnicy obchodziliśmy ich jubileusz obchodów utworzenie we wsi Płużnica straży ogniowej. W uroczystości wzięli strażacy z OSP gminy Płużnica, oprócz druhów w Działowa i Kotnowa. Na obchodach stawiły się MDP z Błędowa, Nowej Wsi i Płużnicy, nasza nadzieja na kontynuację strażackiej roboty. Wręczono im złote, srebrne i brązowe młodzieżowe odznaki. Złotym Znakiem Związku został odznaczony Lech Jazownik, natomiast Medal „Chomicza” otrzymał Edward Kruk. Przybyli także goście, posłowie, samorządowcy, strażacy.

Z tej okazji gminny kapelan strażaków ks. Jacek Dudziński dokonał poświęcenia lekkiego samochodu pożarniczego marki IVECO przekazanej z komendy miejskiej w Toruniu dla OSP Płużnica.

Zawody oldbojów..  w Jarantowicach  6 lipca w sobotę odbyły się powiatowe zawody oldbojów. W zawodach tych z gminy Płużnica brała udział tylko OSP   Błędowo zajmując IV m-ce. Do sportowo-pożarniczej rywalizacji stanęła rekordowa ilość 13  drużyn. Każda  OSP rywalizowała w dwóch konkurencjach.

Obóz nad Wezerą.. wyjazd nie doszedł do skutku. W miejsce tego przygotowaliśmy grupę młodzieży do wyjazdu na strażacki obóz szkoleniowo wypoczynkowy w miejscowości Piła Młyn.

Obóz Piła -Młyn..z terenu gminy Płużnica, w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym dla dowódców MDP w turnusie  od 17 do 30  lipca 2013 roku brali udział ; Isbrandt Łukasz, Jeziorski Michał, Juda Miłosz, Klimek Karol, Korczyński Mateusz, Piecyk Marcin, Stafiej Jakub, Weronika Mucha z OSP Płużnica. Kujaczyńska Laura  z OSP Czaple. Kowalski  Rafał, Pełka Piotr, Simson Jacek z OSP Błędowo.

    26 lipca w składzie; Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Marcin Skonieczka i Kazimierz Stafiej odwiedziliśmy obóz naszej młodzieży zapoznając się szczegółowo z warunkami pobytu i programem szkolenia i wypoczynku.

Susza.. zanotowano dwa pożary spowodowane suszą i sezonem żniwnym, w  Nowej Wsi  Król.  i w  Wiewiórkach. W związku z większym zagrożeniem pożarami zbóż i słomy w dniu 4 sierpnia odbyło się Prezydium ZOG ZOSP, na którym ustalono wprowadzenie stałych dyżurów strażackich. Dyżury te prowadziliśmy w Nowej Wsi Królewskiej.

Międzygminne strzelanie..strażackie zawody strzeleckie odbyły się 20 sierpnia 2013 roku w Wałyczyku. Nasza ekipa w składzie ; Andrzej Kujaczyński, Jerzy Rajca i Ryszard Stafiej zajęła II miejsce. Indywidualnie Andrzej Kujaczyński zajął  I miejsce.

Na zawodach międzypowiatowych w Kruszwicy uczestniczyl;   Andrzej Kujaczyński,  Jarosław i Sławomir Herbowscy i Pior Szatkowski. Zajęli oni dobre IV miejsce.

Z kolei bryg. Sławomir Herbowski, mł. bryg. Andrzej Kujaczyński, mł. kpt. Sylwester Smogorzewski wystartowali w dniu 10 września 2013 roku na Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich o puchar komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu. Ekipa wąbrzeska w klasyfikacji drużynowej zajęła II miejsce. W indywidualnym strzelaniu z karabinu sportowego Sylwester Smogorzewski zajął I miejsce. W konkurencji „pojedynek strzelecki” wszystkich przeciwników pokonał Andrzej Kujaczyński, natomiast w strzelaniu z pistoletu sportowego ’56 mm’ III miejsce zajął Sławomir Herbowski.

Obraz  „M. Boskiej”.. we wrześniu, w dniach od 1 do 4  tego miesiąca strażacy gremialnie uczestniczyli w ceremonii przyjęcia „Obrazu” w trzech naszych parafiach; Nowej Wsi Król, Błędowie i Płużnicy.

Zawody Pow iatowe  CTIF.. 7 września odbyły się w Łobdowie powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w których, po raz pierwszy  nie brały udziału nasze MDP.

Sportowe osiągnięcie Andrzeja Kujaczyńskiego..

- przez dwa dni, od 25 do 26 września 2013 roku uczestniczył w ośrodku dydaktycznym Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tylnej Górze, w rozegranego I Mistrzostwa Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego w ratownictwie wodnym. 
    W rywalizacji udział wzięło łącznie 44 zawodników, stanowiących 22 drużyny.

Wśród nich, obok reprezentacji strażaków z każdego powiatu. Naszą Komendę reprezentowali mł. bryg. Andrzej Kujaczyński oraz mł. ogn. Jakub Wiśniewski. Zawody przeprowadzone zostały w dwóch konkurencjach: indywidualnej oraz drużynowej. Indywidualnie Andrzej Kujaczyński zajął III miejsce. Andrzej Kujaczyński wywalczył dwa srebrne medale w konkurencji na 50 m stylem motylkowym i na 100 m stylem zmiennym.

Ćwiczenia na „Mrówce”.. 25 października 2013 roku na obiektach tej firmy odbyły się ćwiczenia jednostek KSRG w którym wzięły udział OSP Nowa Wieś i Płużnica. Ćwiczenia odbyły się w godzinach 21,oo do 0,3o. Udział wzięło 15 zastępów gasząc symulowany pożar magazynu.

Przekazanie sprzętu..16 listopada 2013 r strażacy z Błędowa, Płużnicy, Dębowej Łąki i Kurkocina brali udział w pokazie pracy sprzętu jaki pod dowództwem mł. bryg Andrzeja Kujaczyńskiego i kpt. Jarosława Kubasika wykonali zawodowcy z PSP Wąbrzeźno na złomowisku w Wałyczu. Pokazano cięcie samochodów, ratowanie uczestników wypadków. Następnie uczestnicy przejechali do Dębowej Łąki, gdzie na placu przed remizą nastąpiło przekazanie sprzętu między jednostkami OSP. Płużnica przekazała sprzęt ratowniczy do OSP Błędowo, natomiast od Dębowej Łąki sprzęt odbierała OSP Kurkocin. Przekazywanie sprzętu miał związek z nowymi zakupami jakie poczyniły jednostki przekazujące. Najgłówniejszym organizatorem była prezes OSP Dębowa Łąka Danuta Ozorowska ze swymi strażakami. Panie z Dębowej Łąki, przygotowały wszystkim strażakom smakowity posiłek po zakończonych ćwiczeniach.

Strażacki  Turniej w Płużnicy.. z inicjatywy płużnickich strażaków, a szczególnie naczelnika OSP Ryszarda Stafieja zorganizowano  w sobotę, w dniu 7 grudnia 2013 roku I strażacki-gminny turniej piłki nożnej. W tym dniu do Płużnicy zjechały się strażackie drużyny sportowe z Błędowa, Wieldządza i Płużnicy.

Sprzęt od Marszałka.. 9 grudnia 2013 roku o godz. 10,oo na sali gimnastycznej w Płużnicy odbyła się uroczystość wręczenia strażakom z niektórych OSP z części naszego województwa. Przyjechało 12 delegacji obdarowanych OSP;  Blizienko, Górzno, Golub-Dobrzyń, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Kikół, Mysłakówko, Rogowo, Kamień Krajeński, Legbąd, Piechcin i Białożewin.

Sprzęt został zakupiony z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projekt; „Ludziom na ratunek”. Nowy sprzęt trafi do strażaków z 67 jednostek w całym województwie. Do tych zakupów dołożą samorządy w wysokości 20 % procent wartości przekazanego sprzętu. Zaproszonym strażakom wręczono  między innymi  12 motopomp strażackich o wydajności 1600 m3 na godzinę marki Tohatsu. Z terenu powiatu wąbrzeskiego otrzymały takie motopompy OSP Płużnica i Blizienko. Koszt jednej takiej, bardzo wydajnej pompy wyniósł 31 000 zł.

Rozprowadzenie kalendarzy strażackich.. grudzień 2013. Kalendarze jak zawsze zlecił wydrukowanie Andrzej Kujaczyński. Tym razem nie są to nasze indywidualne, płużnickie tylko standardowe strażackie drukowane.Koszt druku wyniósł 1 zł za sztukę. Np. OSP Płużnica wzięła 189 sztuk i wszystkie zostały rozdane. Kalendarze roznosili; Lech i Kamil Jazownikowie, Karol Kaźmierczak, Marek Liszaj, Ryszard i Eliasz Stafiejowie.

Praca w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP.. w pracy Zarządu biorą aktywny udział; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski. Są to posiedzenia Prezydium, Zarządu, jak również inne spotkania strażackie, szkolenia, pokazy itp.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego.. odbyliśmy w roku 2013  siedem posiedzeń załatwiając kilkadziesiąt strażackich spraw, w tym również te o których informujemy wyżej.

Wydarzenia, wyjazdy w roku 2013;

Rok                           2012/   / 2013 /

 Ogółem w gminie        /89/      /63/

Pożary                         21/       /18/ 

Mz                               67/       /44/

---------------------------------------

                                 2012/2013…

Płużnica                 /57/       / 32/   (poż 19/13/mz 38/18/

Nowa Wieś K        /33/       /24/    (poż   8/6/ mz    25/18/

Błędowo                /10/        /7/      (poż   8/5/ mz       2/2

-------------------------------------------

Praca w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP .. w pracy Zarządu biorą aktywny udział ; Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski. Są to posiedzenia Prezydium, Zarządu, jak również inne spotkania strażackie, szkolenia, pokazy itp.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego .. odbyliśmy w roku 2013  siedem posiedzeń załatwiając kilkadziesiąt strażackich spraw, w tym również te o których informujemy wyżej.

W roku 2013 odeszli na wieczną służbę:

[Strażacy z terenu gminy Płużnica]

Mieczysław Krauze z Kotnowa – honorowy komendant Gminny  OSP, 

Jan Duma z Bielaw – honorowy prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP,

strażacy ; Gabriel Jaskulski, Henryk Czajka oraz Regina Mazurkiewicz sympatyczka OSP  wszyscy z Czapel,

 Leon Stawiarski i Krzysztof Sądowski z Nowej Wsi Król.

Edward Borowski  i Benedykt Firmanty z Uciąża,

 Józef Fijałek z Ostrowa.

 

                                    Cześć Ich Pamięci

 

Zał. 2

Informacja zbiorcza

Z przebiegu walnych zebrań w m-cu styczniu i lutym 2014 r na terenie gminy Płużnica

 1. Liczba OSP – 11, w KSRG 2, zarejestrowane w KRS 8, mających NIP 4, regon 9, konto bankowe 4.
 2. Liczba członków; zwyczajnych  298, ( w tym męszczyzn ), kobiet 10 , wspierających 25, honorowych 34. Liczba członków razem 357 , w tym kobiet 10.

2a. Liczba członków zwyczajnych OSP (w wieku 18-65 lat) mogących brać bezpośrednio udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 41.

 1. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarnych 1 (Nowa Wieś) , członkiń 10.
 2. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 6 (Błędowo, Czaple, Nowa Wieś, Płużnica, Uciąż) sekcji 7, członków; w tym dziewcząt 19, chłopców 38.
 3. Zebrania nie odbyły się –
 4. W zebraniach uczestniczyli członkowie zwyczajni 191,( średnia frekwencja 50 %) honorowi 15, wspierający 14, MDP 26, członkowie władz oddziałów Związku OSP RP; gminnego (A. Kujaczyński, E. Kruk, J. Marcinkowski,)powiatowego J. Herbowski, J. Tylmanowski),przedstawiciele samorządu gminnego 2 (Wiesław Karwna, Marcin Skonieczka)

Zał. 3. Wnioski, opinie zebrań sprawozdawczych OSP w 2014 r – gm. Płużnica

Bielawy;

- zakup 2 mundurów (zgodnie z planem przez Błędowo)

- malowanie drzwi do remizy

Błędowo;

- wniosek o dofinansowanie z budżetu strażackiego(gminnego) w wysokości 1000 zł na pokrycie kosztów organizacji obchodów 100 lecie OSP Błędowo i wręczenie sztandaru OSP.

- pomoc  Prezydium ZOG ZOSP w pozyskaniu od OSP Płużnica samochodu lekkiego pożarniczego FORD.

- pozyskanie w „gminie’ materiałów, pomocy planistyczno-organizacyjnej w rozbudowie  remizy OSP o dodatkowy boks samochodowy i zaplecze.

- zakup 5 mundurów strażackich

Czaple;

- zakup 2 mundurów (zgodnie z planem przez Błędowo)

- wniosek o zakup węży tłocznych

      - wniosek o przeniesienie syreny alarmowej na maszt

     Działowo;

- ponowienie wniosku OSP o przekazanie motopompy z zapasów innych jednostek oraz zakup odpowiedniej ilości węży do prowadzenia ćwiczeń.

- zrealizowanie złożonego zapotrzebowania na odznaki „wysługa lat” złożonegodo Prezydium Zarządu w 2013 roku.

-  wniosek o zakup 2 mundurów (poza planem na 2014 r)

- obchody 60 lecia OSP (w budżecie na 2014 r nie zostało wcześniej wpisane!)

Józefkowo;

- zakup pompy NIAGRA (poprzez Nową Wieś)

     Kotnowo;

- wniosek o zakup 2 mundurów poza planem na 2014 r)

Nowa Wieś Królewska;

     - budowa zaplecza sanitarnego przy remizie OSP

- zakup węży, ubrania ochronnego

       Ostrowo

- Przeszkolenie  podstawowe strażaków

Płużnica;

- zakup węży.

- przebudowa bramy(drzwi) wjazdowych do boksu garazowego

Uciąż;

-zakup 2 mundurów (zgodnie z planem przez Błędowo)

Wieldządz;

- zakup 2 mundurów (zgodnie z planem przez Błędowo)

Zał. 4.


BUDZET gm.  OSP  2014 r

Przesyłam roboczy budżet dotyczący wydatków OSP ustalonych na zebraniu z prezesami jednostek. Będzie to przedmiotem obrad Prezydium Zarządu OSP.

Wyposażenie na 2014

28 800,00

paliwo, części, mundury, węże

bez Funduszu Sołeckiego:

23 380,00

Zamówienie:

Cena

Dotacja

Koszt

Sztuk

Wartość

Mundur

420

180

240,00

13

3 120,00

Czapka

90

35

55,00

13

715,00

Koszula

60

20

40,00

13

520,00

Naszywki

12

0

12,00

13

156,00

Sznurki

50

0

50,00

13

650,00

Węże W-52

170

85

85,00

10

850,00

Węże W-75

240

120

120,00

10

1 200,00

Węże W-52

170

85

85,00

5

425,00

Węże W-75

240

120

120,00

5

600,00

Mundury koszarowe

350

150

200,00

2

400,00

Pompa Niagara

4840

2000

2 840,00

1

2 840,00

11 476,00

Bieżące zakupy:

Akumulatory NWK

1000

0

1 000,00

1

1 000,00

Opony Płużnica

1600

0

1 600,00

1

1 600,00

Pompa wody

300

0

300,00

1

300,00

Opłatek

500

500,00

1

500,00

OTWP

500

500,00

1

500,00

Nagrody zawody

1500

1 500,00

1

1 500,00

Błędowo 100-lecie

1000

1 000,00

1

1 000,00

6 400,00

Razem:

17 876,00

w tym FS:

1 025,00

Zostało:

5 504,00

 

Zał. 5. Zadania do planu pracy na rok  2014 ;

 1. Posiedzenie Zarządu Gminnego wyznaczono na dzień 21  marzec  (piątek) 2014 godz. 13.00
 2. OTWP .. zorganizowane będzie w marcu br. Odpowiedzialny Andrzej Kujaczyński,

 3Zawody gminne seniorów w Płużnicy zaplanowano na 17 maja  (sobota) 2014 r.

 1. Obchody 100 lecia OSP Błędowo zaplanowano na dzień  31 maja 2014 r.
 2. Spotkanie seniorów z gminy Płużnica zostanie zorganizowane  na przełomie  lipca i czerwca w Uciążu.
 3. Wyjazd na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy  w ośrodku strażackim Piła Młyn zostanie zorganizowany w m-cu lipcu. Wyjazd ten jest uzależniony od rozmów na temat alternatywnego wyjazdu do Hagen.
 4. Zorganizowany zostanie turniej piłki nożnej  w Płużnicy w miesiącu  wrześniu.
 5. Na dzień 6  grudnia (niedziela) .. planuje się turniej halowy  w siatkówkę w Nowej Wsi Królewskiej
 6. Opłatek odbędzie się w świetlicy w Kotnowie  29 grudnia 2014 roku o godz. 17,oo

-----------------------------------------------------------

        OSP z gminy Płużnica,  w zależności od możliwości będą brać udział w powiatowych wydarzeniach strażackich;

- wrzesień powiatowe zawody CTIF

Zał. 6                                                           Płużnica 4 marca 2014 r.

Prezydium Oddziału Zarządu

Gminnego ZOSP w Płużnicy

[Edward Kruk, Janusz Marcinkowski]

                                        N o t a t k a

ze spotkania przedstawicieli Zarządów OSP  Błędowo, Płużnica, Gminy i Prezydium.. w dniu 4 marca 2014 roku na sali UG w Płużnicy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z inicjatywy Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP na spotkanie przybyli;

Gmina; przewodniczący Rady Wiesław Karwan, wójt Marcin Skonieczka.

Zarząd OSP Błędowo; Kazimierz Chmielewski, Wojciech Groth, Marek Łęgowski, Krzysztof Ślesar.

Zarząd OSP Płużnica; Wiesław Kwiatkowski, Marek Liszaj, Ryszard Stafiej.

Prezydium ZOG ZOSP; inicjatorzy spotkania; Edward Kruk, Janusz Marcinkowski.

Przedmiotem spotkanie było wyjaśnienie sytuacji związanej z wnioskiem OSP Błędowo o przekazania  pożarniczego samochodu lekkiego FORD z zasobów OSP Płużnica.

W trakcie dyskusji z obu zarządów padły argumenty dotyczące sprawy, które można pogrupować następująco;

Płużnica;  „do wniosku o przekazanie samochodu ustosunkowuje się n e g a t y w n i e” z następujących powodów;

- samochód FORD jest używany do różnych funkcji, ale o jego niezbędności dla Płużnicy decyduje fakt, iż OSP Płużnica jest jednostką ratownictwa wodnego i tylko ten samochód ze względu na swoją wielkość i urządzenia (hak, wyciągarka,), jest zdolny obsługiwać akcje ratunkowe z użyciem łodzi będącej na wyposażeniu jednostki.

- drugi samochód lekki IVECO (podobnie samochód operacyjny) jest własnością OSP, są te samochody w OSP dzięki staraniom strażaków z Płużnicy i nie powinno się wliczać je do „podziału gminnego”,

- strażacy byliby skłonni do rozmów o oddaniu samochodu FORD w zamian za przyrzeczenie zakupienia przez Gminę samochodu pożarniczego „ciężkiego” dla OSP Płużnica, która zapewnia bezpieczeństwo dużego rejonu gminy. Wg strażaków z Płużnicy na terenie gminy powinien być przynajmniej jeden ciężki samochód pożarniczy.

Błędowo; podtrzymuje wniosek, z modyfikacją ; jeśli koledzy z Płużnicy nie przekażą samochodu lekkiego FORD, to będą wnioskować do Gminy o zakup dla OSP Błędowo nowego lekkiego samochodu pożarniczego. Motywacja tego wniosku opiera się na dobrej pracy OSP Błędowo, wręcz odrodzeniu jej  pracy w ostatnich latach. W jednostce jest spora grupa młodzieży zainteresowanej działaniem w OSP w przyszłości. Błędowo jest w Powiatowej Kompanii Odwodowej powiatu wąbrzeskiego i posiada własną Jednostkę Operacyjno Techniczną zdolną do bojowych akcji zapewniających bezpieczeństwo na terenie kilku okolicznych wsi. Lekki samochód jest niezbędny dla działań w mniejszych zagrożeniach, zwiększy operatywność jednostki itd. Jednocześnie strażacy z Błędowa deklarują, iż w dużym zakresie wspomogą rozbudowę remizy OSP w Błędowie o boks garażowy, niezbędny dla oczekiwanego drugiego samochodu pożarniczego.

Nad kwestią „samochodową” w dyskusji zabrali głos; Kazimierz Chmielewski, Wojciech Groth, Edward Kruk, Wiesław Karwan, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Marcin Skonieczka, Ryszard Stafiej

W podsumowaniu zgodzono się co do tego, iż z dyskusji wyłoniły się trzy warianty rozwiązania na następnych kilkanaście lat kwestii samochodów dla OSP z terenu Gminy.

 1. Płużnica otrzymuje ciężki samochód oddając lekki FORD do Błędowa.
 2. Dla Płużnicy zostaje zakupiony średni samochód pożarniczy, FORD wędruje do Błędowa.
 3. Błędowo otrzymuje lekki samochód pożarniczy.

Notatkę spisał; Janusz Marcinkowski

Do wiadomości;

Wójt Gminy

Rada Gminy- Przewodniczący i Radni

Zarządy OSP Błędowo i Płużnica

----------------------------------------------

Materiały przygotował i wprowadził; Janusz Marcinkowski

Posiedzenie ZOG ZOSP Płużnica 2013 r.

Płużnica..19 listopada 2013 r. Zarząd obradował w lokalu Towarzystwa Rozwoju w Płużnicy. Stawiło się nań 19 członków Zarządu na 23 stanowiących jego skład. Na zdjęciu poniżej ; Sławomir Herbowski, ks. Jacek Dudziński, Jarosław Herbowski, Wiesław Właśniewski, Grzegorz Sokół, Marian Piątek, Zdzisław Maliński, Jan Simson i Kazimierz Chmielewski.

 

Prezydium ZOG ZOSP Płużnica list 2013

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP .. spotkało się 18 listopada 2013 roku z wójtem Marcinem Skonieczką i skarbnikiem gminy Anną Mazur dla omówienia stanu finansów OSP w gminie Płużnica za 10 miesięcy 2013 roku. Straż pożarna gminy Płużnica na swoje bieżące utrzymanie i działania bojowe jest finansowo zasilana z kilku źródeł. W budżecie gminy Płużnica przewidziano na rok 2013 ponad 80 000 zł. Są to pieniądze na zapłacenie ubezpieczeń, energii elektrycznej, paliwa do samochodów, kosztów osobowych (ubezpieczenia, badania lekarskie, szkolenie strażaków i kilka tysięcy złotych na ekwiwalent dla strażaków za akcje bojowe i pobyt na szkoleniach). Część pieniędzy przeznaczonych jest na zakup części wymiennych do samochodów, zużywających się materiałów itp. Z ogólnej puli tych ponad 80 000 złotych Zarząd OSP wydziela po 1000 złotych na 8 jednostek straży, które praktycznie nie biorą udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale funkcjonują w różnych sferach strażackiej działalności. Drugą pozycję zasilania stanowią pieniądze, które otrzymują jednostki ; Nowa Wieś Królewska i Płużnica będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Są to kwoty od 4000 d0 6 000 złotych przeznaczone na zakup nowego sprzętu strażackiego wskazanego przez Państwową Straż Pożarną. Są jeszcze fundusze z innych źródeł ; państwowych, samorządowych, unijnych z których można korzystać na zakup samochodów, sprzętu… rozliczenie z tych wszystkich źródeł finansowania będziemy mogli dokładniej podać po zakończeniu roku. Prezydium zajęło się przygotowaniem materiałów finansowych i sprawozdań na posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP przewidywanego na następny dzień.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium- od lewej ;Janusz Marcinkowski, Kazimierz Chmielewski, Józef Boruta, Marcin Skonieczka, Marian Piątek, Ryszard Stafiej i Anna Mazur.

Marian Piątek, Ryszard Stafiej, Anna Mazur…

 

Marian Piątek, Ryszard Stafiej i gminna skarbniczka Anna Mazur.

Po jakimś czasie dotarł spóźniony prezes Zarządu Gminnego Edward Kruk….

Sporządził Janusz Marcinkowski. Zdjęcia Anna Wiśniewska.