Aktualności

Zebranie OSP Józefkowo ‘2019’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

 Od lewej; Jerzy Figalski, Józef Boruta, Edward Kruk, Mariusz Warczak, Justyna

Hawryło, Dorota Warczak.

 

Zebranie OSP Józefkowo zwołano na dzień 18 stycznia 2019 roku

w miejscowej świetlicy wiejskiej, na godzinę 18,00.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze otworzył druh Mariusz Warczak. Po wstępnych formalnościach zebraniu przewodniczył Józef Boruta honorowy prezes OSP i sołtys wsi.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, ze względu na fakt śmierci prezesa OSP Grzegorza Mendyka, oraz braku załatwionych rejestracji poprzedniego zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 Sprawozdania w działań strażaków w roku ubiegłym, tj. 2018, przedstawili;

- sprawozdanie zarządu OSP; Mariusz Warczak,

- sprawozdanie finansowe; skarbnik Łukasz Krauze.

 

Od lewej: Justyna Hawryło, Dorota Warczak, Łukasz Krauze, Natalia Kurnik,  

Tomasz Plewiński.

 

Po przedyskutowaniu treści przedstawionych sprawozdań i planów na bieżący rok dokonano wyboru nowych władz OSP Józefkowo.

Prezesem zarządu OSP został Mariusz Warczak, naczelnikiem ponownie Adam Waszczeniuk – niżej na zdjęciach.

Funkcję sekretarza będzie pełnić Dorota Warczak, skarbnika Łukasz Krauze, gospodarza Tomasz Plewiński. Przewodniczącym komisji rewizyjnej pozostał Jacek Korczak, członkami; Natalia Kurnik

 

 Przed nowym zarządem stoją zadania; uporządkowania dokumentacji OSP, przydział zadań dla poszczególnych członków władz OSP, trudny i bardzo skomplikowany biurokratycznie akt zarejestrowania we wspomnianym KRS. Strażacy nadal będą współpracować z samorządem wsi – z radą sołecką w pracach na rzecz środowiska. Strażacy chcieliby, aby dokonano zakupu nowych mundurów, zwłaszcza dla Pań, które mają w miejscowej OSP wiele zadań.

Na zakończenie naszej relacji drukuję: „Sprawozdanie Zarządu OSP Józefkowo” przedstawione przez Mariusza Warczaka. Sprawozdanie to jest pouczające. Z pozoru tylko taka jednostka OSP, jak Józefkowo – nie uczestnicząca w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ma ograniczone możliwości działania – jak wynika ze sprawozdania okazuje się, iż strażacy z Józefkowa mają za sobą pracowity rok!

 

Sprawozdanie Zarządu OSP Józefkowo z działań OSP w 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

Zebrania OSP.

Zebrania sprawozdawcze OSP w Józefkowie odbyliśmy 3 lutego 2018 r.

w miejscowej świetlicy wiejskiej.

OSP w Józefkowie liczy 20 członków zwyczajnych i dwóch honorowych.

W zebraniu uczestniczyło 75 % stanu osobowego.

Zebranie otworzył i z woli zebranych prowadził prezes OSP Józefkowo Grzegorz Mendyk.

W zebraniu, jak zwykle, od wielu lat uczestniczył senior józefowskiego strażactwa Jerzy Figalski. Nie omieszkał taż, zająć głos w dyskusji poruszając parę istotnych kwestii dla współczesnej pracy OSP.

O problemach tych mówił także Czesław Jeziorski, który w przeszłości, przez wiele lat zajmował się pracą z młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.

Na zebranie do Józefkowa przyjechali również goście z zarządu gminnego

i powiatowego OSP; Edward Kruk i Janusz Marcinkowski. Komendę powiatową reprezentował z-ca komendanta powiatowego PSP bryg. Ireneusz Wiśniewski.

OSP od 2016 roku kieruje zarząd OSP w składzie;

prezes Grzegorz Mendyk

naczelnik Adam Waszczeniuk

sekretarz Tomasz Bawiński

skarbnik Łukasz Krauze

gospodarz remizy Tomasz Plewiński.

Komisja Rewizyjna; Jacek Korczak przewodniczący, Czesław

Jeziorski sekretarz, Jan Pląder członek.

Sprawozdania; zarządu, z finansów OSP, komisji rewizyjnej za poprzedni rok złożyli; Grzegorz Mendyk,  Łukasz Krauze, Jacek Korczak.

 

Dotacja dla OSP.

           5 maja 2018 roku w spotkanie w sprawie dotacji w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie brali udział przedstawiciele OSP; dla jednostek nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Każda OSP, które chce ubiegać się o dotację musi spełnić następujące warunki;

- posiadać aktualny wpis do KRS,

- mieć konto bankowe,

- prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać się z finansów w urzędzie

Skarbowym (PIT 8).

- OSP winno prowadzić na bieżąco księgi inwentarzowe.

Asysta religijna.

Nasi strażacy z większości OSP służyli z asystą w kościelnych uroczystościach; między innymi w warcie u Grobu Pańskiego w Wielkanoc (25-26 marca 2018 r.), na Boże Ciało (31 maja  2018 r.) Uczestniczyliśmy między innymi w pogrzebach naszych strażaków. Np. w  uroczystości „Bożego Ciała” brali udział strażacy z naszej OSP: Mendyk, Łukasz Krauze, Adam Waszczeniuk, Mariusz Warczak oraz Grzegorz Mendyk i Józef Boruta.

130 lecie OSP Płużnica.

9 czerwca 2018 r. obchodziliśmy 130 lecie istnienia OSP w Płużnicy.

W programie dnia było:

13,00 – rozpoczęcie uroczystości – zbiórka na placu przed remizą. Przemarsz w kolumnie do kościoła.

13,30 - msza w kościele parafialnym.

14,30 – przemarsz na plac przy remizie OSP.

14,45 – rozpoczęcie ceremonii strażackiej na placu przy remizie OSP.

15,30 – zakończenie ceremoniału zaproszenie na wspólny, strażacki posiłek.

  W uroczystości tej brali udział: Adam Waszczeniuk, Grzegorz Mendyk, Tomasz Plewiński.

Gminne zawody sportowo – pożarnicze.

W dniu 16 czerwca 2018 roku w zawodach brały udział drużyny seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na starcie stanęło 7 drużyn z OSP: Błędowo, Czaple, Nowa Wieś Król., Płużnicy, Uciąża i Wieldządza. Nasi strażacy oraz z Ostrowa utworzyli jedną, wspólną drużynę. Startowali; Marcin Kęsicki, Tomasz Plewiński, Marius Warczak, Grzegorz Mendyk. Zwycięzcami została drużyna z OSP Czaple. Strażacy z Nowej Wsi Król. wywalczyli II miejsce, Płużnica zajęła III.

W strzelaniu z broni pneumatycznej puchar Wójta Gminy powędrował do Józefkowa. Druhowie Grzegorz Mendyk i Mariusz Warczak wystrzelali po 47 pkt. Drugie miejsce wystrzelało Błędowo, trzecie Uciąż.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Płużnicy.

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. na sali kominkowej szkoły w Orłowie, celu przedstawienia radnym: ”Sprawozdania z działalności  OSP na terenie gminy”. Obecni byli radni, oraz wójt gminy.

          Sytuację w imieniu zarządu gminnego OSP na terenie gminy Płużnicy przedstawili Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski.

Po przedyskutowaniu problemów ustalono kilka wniosków-opinii;

- należy sprawdzić sprawność hydrantów we wsiach gminy; ich dostępność do prowadzenia akcji pożarniczych; udostępnić informację w tej kwestii,

- wniesiono ponownie wniosek o podwyższenie z nowym rokiem budżetowym ekwiwalentu dla strażaków z udział w akcjach gaśniczych, i innych, szkoleniach, ćwiczeniach,

- dalej podniesiono kwestię roli strażaków w czasie imprez publicznych proszonych do „obstawy” np. tras przejazdu wyścigu kolarskiego. Zachodzi tu konflikt między rolą wyznaczaną strażakom, a prawem o ruchu drogowym - wg którego tylko policja ma prawo kierowanie ruchem pojazdów. Strażacy mogą to czynić wyłącznie w czasie prowadzenie akcji ratowniczych.  Uczestniczył Grzegorz Mendyk.

Wycieczka na kanał Ostróda – Elbląg.

17                czerwca 2018 roku o godzinie 6 rano w drogę wyruszyło 50 osób; strażaków, ich żon i przyjaciół. Z naszej OSP brali w niej udział: Mendyk Grzegorz, Mendyk Beata, Pilch Justyna, Pilch Wiesław.

Strażacki zwiad w cytadeli w Grudziądzu.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy od dwóch lat organizuje raz w roku spotkanie seniorów strażackich oraz przedstawicieli OSP gminy Płużnica w formie wyjazdu w „ciekawe miejsca” na terenie naszego regionu. W ubiegłym roku odwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Solcu Kujawskim, natomiast teraz, w dniu 20 października 2018 roku. wybraliśmy się do Grudziądza grupą 39 osób, aby poznać system fortyfikacji sąsiadującego z nami miasta. Do Grudziądza wyjechali nasi druhowie; Jerzy Figalski, Andrzej Kęsicki, Józef Boruta i Tomasz Plewiński.

Pogrzeb Grzegorza Mendyka.

          W dniu 18 lipca 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Płużnicy strażacy gminy Płużnica, delegacje – poczty sztandarowe z powiatu wąbrzeskiego i nasi druhowie pożegnaliśmy Grzegorza Mendyka.

Druh Grzegorz Mendyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie odszedł od nas w sposób dla nas dramatyczny i trudny do przyjęcia!

 Widzieliśmy Go w życiu społecznym naszej okolicy jako człowieka pełnego energii, czynnego w wielu dziedzinach.

Grzegorz wraz z żoną od 2006 roku prowadził w Józefkowie gospodarstwo rolne.

Był potomkiem znanych działaczy spółdzielczych i samorządowych.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie od 2015 roku pełnił funkcję prezesa OSP wypełniając wzorowo swoje obowiązki. Rozumiał także, iż obecnie w zmieniających się warunkach społecznych należy podejmować ściślejsze współdziałanie z sąsiednimi jednostkami OSP. Stąd też przecierał drogę dla innych strażaków do współdziałania w ramach Jednostki Operacyjno Technicznej w Płużnicy, do której złożył akces i szkolił się w zakresie ratownictwa.

W 2016 roku został członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP gminy Płużnica jako reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie.

Pracował w Związkach Rolników; w Zarządzie Gminnej Spółki Wodnej, Kółkach Rolniczych gminy Płużnica, w związku hodowców bydła, oraz w miejscowej Radzie Sołeckiej. W 2018 roku za swoją działalność odznaczony został Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

20 lat Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Wśród założycieli zarządu powiatowego OSP byli między innymi nasi strażacy: Józef Boruta z Józefkowa, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Lech Jazownik z Płużnicy, Marian Piątek z Uciąża. Nasz druh Józef Boruta jako jeden z sześciu strażaków został włączony do członków Honorowych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP dostąpił tego wyróżnienia, ponieważ przez trzy kadencje pełnił funkcję sekretarza tego zarządu.

Nasze kalendarze.

Po raz pierwszy wydrukowaliśmy własne, indywidualne kalendarze ze zdjęciami z życia naszych strażaków. Wydrukowano ich 60 szt., tyle udało się rozprowadzić wśród mieszkańców Józefkowa i naszych przyjaciół.

Opłatek gminny.

W opłatku gminnym odbytym w Uciążu w dniu 29 grudnia 2019 roku brali udział nasi druhowie; Tomasz Plewiński, Józef Boruta, Jerzy Figalski.

Posiedzenia Zarządu Gminnego w roku 2018; brali w nich udział przedstawiciele naszej OSP; Grzegorz Mendyk, Mariusz Warczak, Tomasz Plewiński, Łukasz Krauze.

Strażackie pogrzeby.

W 2018 roku na terenie gminy Płużnica znowu odeszło kilku strażaków, którzy wiele lat udzielali się naszej służbie. Żegnaliśmy ich na naszych wiejskich cmentarzach odprowadzając na wieczną służbę. Oddawaliśmy ich cześć na naszych spotkaniach, zapisujemy ich imiona w  naszych strażackich kronikach.

W 2018 roku pożegnaliśmy druha Mariana Kępskiego, Grzegorza Mendyka, Jana Lipińskiego z Ostrowa, Romana Bytnera z Nowej Wsi Królewskiej.

*Strażacy z Józefkowa uczestniczyli również w zadaniach samorządu wsi w 2018 roku, za co podziękował sołtys wsi Józef Boruta.

Zebranie sprawozdawcze OSP Nowa Wieś Król. ‘2019’

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie zostało zwołane przez Zarząd OSP na dzień 18 stycznia 2019 roku, na godz. 17,00.

Zebranie otworzył Edward Kruk prezes miejscowej OSP. Prowadził je Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP.

Obecni byli strażacy, członkowie Młodzieżowej Drużyny OSP, oraz zaproszeni gości. Wśród gości reprezentujących władze OSP i instytucje byli; bryg Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta powiatowego PSP, który przekazał obecnym treść listu Komendanta Wojewódzkiego PSP. Władze strażackie; powiatowe i gminne reprezentowali; Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski. Obecny był również kapelan gminny strażaków ks. Jacek Dudziński.

W zebraniu na stan 35 strażaków uczestniczyło 20, co stanowi 57 %. 

Od lewej; bryg. Ireneusz Wiśniewski, Edward Kruk, Jarosław Tylmanowski, Arkadiusz Kruk (naczelnik OSP), Michał Welz (skarbnik).

Leszek Ozorowski radny i sołtys wsi, Jarosław Tylmanowski, ks. Jacek Dudziński, Andrzej Kujaczyński.

Niżej; Marian Chmiel, Andrzej Dudziński, Jan Ziółkowski, Zygmunt Jędrzejewski, Roman Sądowski.

 

 

Wyróżniono strażaków OSP;

Agnieszka Rygielska została wyróżniona za prowadzenie prac administracyjnych i rachunkowych wydarzeń, które organizują strażacy, oraz za sprawne prowadzenie wydzielonego budżetu gminnego strażaków.

Wyróżnieni za aktywny, najliczniejszy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;

Najczęściej wyjeżdżał Kamil Szumachowski, Łukasz Makuch, oraz Łukasz Betcher. Jednostka Operacyjno Techniczna OSP Nowa Wieś Królewska w roku ubiegłym wyjeżdżała do 42, w tym do 9 pożarów, a 32 razy do miejscowych zdarzeń. Jeden alarm okazał się być fałszywym.

Od lewej; Kamil Szumachowski, Łukasz Makuch, bryg. Ireneusz Wiśniewski, Edward Kruk.

Wyróżniono 15 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za pracę strażacką w ubiegłym roku.

 

 Ze sprawozdania dowiadujemy się, iż strażacy uczestniczyli w działaniach strażaków w gminie Płużnica i powiatu wąbrzeskiego co niniejszym w części prezentujemy;                 

Wyjątki ze sprawozdania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP – OSP Nowa Wieś Królewska w Płużnicy z działań w 2018 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania OSP.

W miesiącach styczeń – luty 2018 r. odbyliśmy zebrania we wszystkich OSP gminy Płużnica. Przedstawialiśmy tam sprawozdanie ze strażackiej pracy w 2017 roku. mówiono także o zadaniach na kolejny rok. Frekwencja na zebraniach wynosiła 64,4 %. Na stan 280 strażaków w zebraniach brało udział 181. Przyjęto wnioski w zakresie zakupu wyposażenia i umundurowania strażaków oraz samochodu ciężkiego dla Płużnicy. Podnoszono też kwestie remontowe w remizach OSP.

Gminny OTWP.

           W dniu 26 marca 2018 r. zorganizowano gminny turniej wiedzy pożarniczej (OTWP) w grupie 18 uczniów naszych szkół, w kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Turniej organizował Andrzej Kujaczyński, w pracach komisji wzięli udział prezes Edward Kruk, oraz nauczyciele; Bożena Treichel. 

Konkursie „Zapobiegajmy Pożarom” 2017/2018.

 Do poziomu konkursu powiatowego z naszego zarządu oddziału gminnego przesłaliśmy wyróżnione prace plastyczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy, Konkurs organizowali; Janusz Marcinkowski oraz nauczycielka z płużnickiej SP Mariola Tomaszewska.

Rozdział środków z RPO - 27 marca 2018 r.

W sprawie: realizacji zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP gminy Płużnica, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Płużnicy postanowił dokonać podziału środków finansowych-dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy Płużnica.

Realizacja tych zakupów została przeniesiona na 2019 r.

Dla OSP Nowa Wieś Kr. wnioskowano;

        - pompa zanurz. elektryczna      – 1 szt. (3 200,00) ; 3 200, 00 zł

        - hełmy z latarkami                     - 6 szt.  (900,00)   ; 5 400, 00 zł  

        - kamera termowizyjna              -  1 szt.  (7 200, 00) ; 7 200, 00 zł

        - parawan                                   - 1 szt.  (1 200, 00) ; 1 200, 00 zł

        -----------------------------------------------------------------------------------

                                                                         Razem      17  000, 00 zł      

Dotacja dla OSP.

           5 maja 2018 roku w spotkanie w sprawie dotacji w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie brali udział przedstawiciele OSP; Błędowa, Nowej Wsi Kr., Płużnicy i Uciąża, aby dokonać wstępnego podziału pieniędzy-dotacji z MSWiA dla naszych jednostek; nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Każda OSP, które chce ubiegać się o dotację musi spełnić następujące warunki;

- posiadać aktualny wpis do KRS,

- mieć konto bankowe,

- prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać się z finansów w urzędzie

Skarbowym (PIT 8).

- OSP winno prowadzić na bieżąco księgi inwentarzowe.

O sprawach tych mówiliśmy wielokrotnie i czas najwyższy, aby wszystkie OSP uporządkowały swoje sprawy – stając się zdolnym do przyjmowania zewnętrznej pomocy finansowej.

Asysta religijna.

Nasi strażacy z większości OSP służyli z asystą w kościelnych uroczystościach; między innymi w warcie u Grobu Pańskiego w Wielkanoc (25-26 marca 2018 r.), na Boże Ciało (31 maja  2018 r.) Uczestniczyliśmy między innymi w pogrzebach naszych strażaków. Np. w Boże Ciało w parafii w Nowej Wsi w służbie byli; Arkadiusz Kruk, Edward Kruk, Jan Ziółkowski, Michała Welz, Mateusz Kupiec, Lech Ozorowski, Paweł Górski, Łukasz Makuch, Kamil Szumachowski, Łukasz Betcher.

W 2018 5 ćwiczeniach strażaków OSP i PSP we Wroniu w maju 2018 r. brali udział; Arkadiusz Kruk, Kamil Szumachowski, Paweł Górski, Łukasz Makuch, Marek Nadzion.

Gminne zawody sportowo – pożarnicze.

W dniu 16 czerwca 2018 roku w zawodach brały udział drużyny seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na starcie stanęło 7 drużyn z OSP: Błędowo, Czaple, Nowa Wieś Król., Płużnicy, Uciąża i Wieldządza. Druhowie strażacy z Ostrowa i Józefkowa utworzyli jedną, wspólną drużynę. Zwycięzcami została drużyna z OSP Czaple. Strażacy z Nowej Wsi Król. wywalczyli II miejsce, Płużnica zajęła III.

W konkurencji MDP; Młodzież z Uciąża zajęła I m-ce z wynikiem 267 pkt., natomiast Błędowo i Płużnica uzyskały po 307 pkt. Naszej młodzieży należy się wiele słów uznania i podziękowania za udział w zawodach.

W strzelaniu z broni pneumatycznej puchar Wójta Gminy powędrował do Józefkowa. Druhowie Grzegorz Mendyk i Mariusz Warczak wystrzelali po 47 pkt. Drugie miejsce wystrzelało Błędowo, trzecie Uciąż.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Płużnicy.

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. na sali kominkowej szkoły w Orłowie, celu przedstawienia radnym: ”Sprawozdania z działalności  OSP na terenie gminy”. Obecni byli radni, oraz wójt gminy.

          Sytuację w imieniu zarządu gminnego OSP na terenie gminy Płużnicy przedstawili Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski.

Po przedyskutowaniu problemów ustalono kilka wniosków-opinii;

- należy sprawdzić sprawność hydrantów we wsiach gminy; ich dostępność do prowadzenia akcji pożarniczych; udostępnić informację w tej kwestii,

- wniesiono ponownie wniosek o podwyższenie z nowym rokiem budżetowym ekwiwalentu dla strażaków z udział w akcjach gaśniczych, i innych, szkoleniach, ćwiczeniach,

- dalej podniesiono kwestię roli strażaków w czasie imprez publicznych proszonych do „obstawy” np. tras przejazdu wyścigu kolarskiego. Zachodzi tu konflikt między rolą wyznaczaną strażakom, a prawem o ruchu drogowym - wg którego tylko policja ma prawo kierowanie ruchem pojazdów. Strażacy mogą to czynić wyłącznie w czasie prowadzenie akcji ratowniczych. 

Wycieczka na kanał Ostróda – Elbląg.

17            czerwca 2018 roku o godzinie 6 rano w drogę wyruszyło 50 osób; strażaków, ich żon i przyjaciół. Z OSP Nowej Wsi Królewskiej wyjechali; Ziółkowski Jan, Ciszewski Tadeusz.    

Fundusz Ministerstwa Sprawiedliwości.

          Z funduszu tego pozyskano między innymi dla:

 - OSP Nowa Wieś Królewska; agregat prądtwórczy.

- OSP Płużnica; zestaw stabilizacji pojazdu, platforma ratownicza, 2 komplety podpór stabilizacyjnych.

Zawody sportowo – pożarnicze powiatu ‘2018’.

Zawody odbyły się 30 czerwca 2018 roku w Nowej Wsi Kr. Rozpoczęto od 10,oo, zakończono po 14,oo godzinie.

Na stadionie stawiło się 13 drużyn z OSP; Szczególnie ciepło przywitano jedyną drużynę kobiecą z OSP Jarantowice, oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Jaworza, Kurkocina, Niedźwiedzia, Orzechowa, Ryńska, Wąbrzeźna.

Wśród seniorów uczestniczące drużyny uplasowały się w kolejności; Myśliwiec, Przydwórz, Ryńsk, Orzechowo, Czaple, Książki, Wąbrzeźno, Niedźwiedź, Uciąż, Nowa Wieś Król., Dębowa Łąka, Osieczek, Wieldządz.

          Przygotowanie organizacyjne ze strony OSP Nowa Wieś oceniono jako bardzo dobre.

Kolonie – obóz młodzieży OSP Nowa Wieś Król. w Orłowie.

Kolonie dla młodzieży dla 45 dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica zorganizował Zarząd OSP w Nowej Wsi Król. i gmina Płużnica. Ze względów organizacyjnych termin kolonii-obozu przypadł na okres od 15 do 25 sierpnia. W realizację wniosku o dofinansowanie wiele pracy włożyli członkowie zarządu OSP; Agnieszka Rygielska, Edward Kruk i Jan Ziółkowski.

Strażacki zwiad w cytadeli w Grudziądzu.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy od dwóch lat organizuje raz w roku spotkanie seniorów strażackich oraz przedstawicieli OSP gminy Płużnica w formie wyjazdu w „ciekawe miejsca” na terenie naszego regionu. W ubiegłym roku odwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Solcu Kujawskim, natomiast teraz, w dniu 20 października 2018 roku. wybraliśmy się do Grudziądza grupą 39 osób, aby poznać system fortyfikacji sąsiadującego z nami miasta.

20 lat Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Wśród założycieli zarządu powiatowego OSP byli między innymi nasi strażacy: Józef Boruta z Józefkowa, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Lech Jazownik z Płużnicy, Marian Piątek z Uciąża.

Nasze kalendarze.

Po raz pierwszy wydrukowaliśmy własne, indywidualne kalendarze

z wmontowanymi zdjęciami z życia naszych strażaków.

Posiedzenia Zarządu Gminnego:

- posiedzenia Prezydium Zarządu obyliśmy w dniach;  [15 maja 2018 r.], [5 czerwca 2018 r.], [19 lipca 2018 r.] [12 października 2018 r.]

- ostatnie posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego odbyło się 27 marca 2018 r. Brali w nich udział Edward Kruk i Jan Ziółkowski reprezentujący OSP Nową Wieś Król.

Strażackie pogrzeby.

W 2018 roku na terenie gminy Płużnica znowu odeszło kilku strażaków, którzy wiele lat udzielali się naszej służbie. Żegnaliśmy ich na naszych wiejskich cmentarzach odprowadzając na wieczną służbę. Oddawaliśmy ich cześć na naszych spotkaniach, zapisujemy ich imiona w  naszych strażackich kronikach.

W 2018 roku pożegnaliśmy druha Mariana Kępskiego, Grzegorza Mendyka, Jana Lipińskiego z Ostrowa, Romana Bytnera z Nowej Wsi Królewskiej.

 

 

 

Odznaczenia strażackie ‘2019 rok’

--------------------------------------------------

Szanowni Druhowie!

          Informujemy, iż obowiązują nowe wzorce pisania uchwał i wniosków na odznaczenie strażackie. Druki można pobierać na stronie interentowej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Informujemy także, iż termin tegorocznego składania wniosków na odznaczenia strażackie upływa z dniem 25 stycznia!

--------------------------------------------------------------------------------------------

         

Uchwała nr …………./…………..

Prezydium Zarządu Oddziału …………………….

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej w …………………….

z dnia …………………. 2019 r.

w sprawie: nadania odznak „Za Wysługę Lat” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie § 64 ust. 2 i pkt 5 statutu Związku OSP RP, Prezydium Zarządu Oddziału ………………………………… Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………………. postanawia:

§ 1

Przyznać Odznakę „Za Wysługę Lat” druhom członkom OSP ………………………..:

1.      

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  posiedzenia

  ________________________

............................................................. dnia ............................... 20........r.

.......................................................................

                  pieczęć wnioskodawcy

WNIOSEK O NADANIE

....................................................................................................

(nazwa odznaczenia, odznaki)

1.

Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Miejscowość OSP

Funkcja w OSP (Związku)

Odznaczenia i odznaki Związku OSP (podać rok nadania)

Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA wniosek nie może zostać bez niej przetworzony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1.

Obowiązek informacyjny: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany dalej również „ADO”. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa; b) telefonicznie: (22) 509 50 50

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu przeprowadzenia procedury nadania odznaczenia lub odznaki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od nadania odznaki lub odznaczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

………………………………………………..                                                  ……………………………………………………..

miejscowość, data                                                                                                          czytelny podpis Kandydata

2.

Data wstąpienia do OSP (Związku OSP RP), przebieg służby w pożarnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po ostatnio otrzymanych: odznaczeń (odznak):

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................                                                                    ........................................................................

pieczątka                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy

3.

Opinie prezydiów zarządów oddziałów Związku OSP RP

a) gminnego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                              ...............................................................

pieczątka i podpis

b) powiatowego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                          ...............................................................

pieczątka i podpis

c) wojewódzkiego

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                              ...............................................................

pieczątka i podpis

Ochotnicza Straż Pożarna

w …………………………………….

(nazwa miejscowości)

WNIOSEK

Do prezydium Zarządu Oddziału …………………………………..………… ZOSP RP w ………………………………………………………………

(miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)

stosownie do uchwały nr ……………………… Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………. z dnia …………….. 20…… r.

przedstawiamy wniosek o nadanie odznak   „Za Wysługę Lat”

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”(*)

            dla niżej wymienionych członków naszej OSP:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. UWAGA! Wniosek nie może zostać bez niej przetworzony

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……………………………………………………………………………………………………….…………………….

                                                                                                                                                                                       (zarząd oddziału miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………………….……………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                          (miejscowość)

Obowiązek informacyjny: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zarząd Oddziału (miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego)* ZOSP RP w ………………………..

zwany dalej również „ADO”. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: ……………………………………………………………….................................

                                                                                                                                                                    (adres oddziału miejskiego, miejsko-gminnego, gminnego ZOSP RP)

b) telefonicznie: (nr telefonu) …………………………………………..……..

Inspektor ochrony danych: Możecie się Państwo kontaktować również pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi..

Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w formularzu w celu przeprowadzenia procedury nadania odznaczenia lub odznaki, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Odbiorcy danych osobowych: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 6 lat od nadania odznaki lub odznaczenia.

Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Lp.

Imię i nazwisko kandydata do odznaki

Data urodzenia

Czytelny podpis

Lp.

Imię i nazwisko

Data wstąpienia do OSP/MDP/HDP

Funkcja

Liczba lat działalności w OSP/MDP/HDP

Wnioskowana odznaka

Nr legitymacji i data wydania (wypełnia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/)

OSP

MDP/HDP

„Za Wysługę lat”

„Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (podać stopień – złota, srebrna, brązowa)

        Sekretarz Zarządu OSP                                                                                                  m.p.                                                                                    Prezes Zarządu OSP

Prezydium Zarządu Oddziału ………………………………………. w …………………… uchwałą nr ……………………. z dnia ……………… 20……..r. nadało odznaki wyżej wymienionym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej/Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP*
w ……………………………………………………………

……………………………………..                                          (m.p.)                           ………………………………………………………

(Sekretarz)                                                                                                                                          (Prezes)

(*) – niewłaściwe skreślić

UWAGA: wniosek należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, z których jeden należy przesłać do Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/, a drugi pozostawić w aktach OSP. Wszelkie uwagi dotyczące osób przedstawionych do nadania odznak należy umieścić w załączniku do wniosku.

Zebrania sprawozdawcze OSP powiatu wąbrzeskiego w 2019 r.

 

Gmina Dębowa Łąka;

1.    Kurkocin;               19 stycznia, godz. 17,00; świetlica wiejska.

2.    Lipnica;                    2 lutego, godz. 16,00; świetlica wiejska.

3.    Wielkie Pułkowo;      9 lutego, godz. 17,00; świetlica wiejska.

4.    Dębowa Łąka;        16 lutego, godz. 17,00; remiza OSP

5.    Łobdowo;               23 lutego, godz. 17,00; świetlica wiejska.

6.    Małe Pułkowo;        23 lutego, godz. 15,00; świetlica wiejska.

7.    Niedźwiedź;             2 marca, godz. 18,00; remiza OSP.

8.    Wielkie Radowiska;  3 marca, godz. 15,00; świetlica wiejska.

Gmina Płużnica;

1.  Uciąż                  5 stycznia, godz. 19,00; świetlica wsi

2.  Płużnica            12 stycznia, godz. 18,00;Tow. Rozwoju

3.  Nowa Wieś Kr.   18 stycznia, godz. 17,00; świetlica wsi

4.  Józefkowo         19 stycznia, godz. 18,00; świetlica wsi

5.  Bielawy             25 stycznia, godz.18,00; świetlica wsi

6.  Działowo           25 stycznia, godz.17,00; świetlica wsi                            

7.  Ostrowo              2 lutego, godz. 18,00; świetlica wsi

8.  Kotnowo             9 lutego, godz. 18,00; świetlica wsi

9.  Błędowo            16 lutego, godz. 18,00; świetlica wsi

10.Czaple               22 lutego, godz. 17,00; świetlica wsi

11.Wieldządz          23 lutego, godz. 17,00; świetlica wsi   

Gmina Książki; 

1.    Osieczek;             8 lutego, godz. 17,00; remiza OSP.

2.    Książki;             16 lutego, godz. 17,00; remiza OSP.

3.    Blizienko;            9 marca, godz. 17,00; remiza OSP.

Gmina Ryńsk;

 

Gmina-miasto Wąbrzeźno;

1.    Ergis;                  1 marca, godz. 14,00; świetlica Ergis.

2.    Miasto;               1 marca, godz.17,00; Dom Strażaka.

 

Szanowni Nasi Czytelnicy! – Jednego z Druhów Naszej Jednostki dotknęło nieszczęście w szczęściu bycia rodzicem.

*List zamieszczony niżej, w imieniu Walecznego Ignasia Stachulaka napisali; Agnieszka i Przemek Stachulakowie.

--------------------------------------------------

 

Witam Serdecznie :)

Mam obecnie 5 miesięcy, urodziłem się 14 sierpnia 2018 roku. Rodzice wiedzieli o mojej chorobie jak już byłem w brzuszku mamusi. Czułem jak bardzo bali się i nie mogli pogodzić z wiadomością że ich synek będzie miał ciężko chore serduszko i wadę genetyczną zwaną zespołem Di Georga. Ale nie poddali się, jestem i cieszę się każdym dniem, choć każdy oddech to ogromny wysiłek dla mnie, a przede mną szereg operacji, to wierzę, że dam sobie radę. Nie raz udowodniłem jaki jestem waleczny i silny. Jak bardzo pragnę Żyć!

Urodziłem się w Gdańsku. Po szeregu badań, okazało się moja wada serca - mam zrośnięte tętnice płucne, duży ubytek przegrody między komorowej, przerost prawej komory, zarośniętą zastawkę pnia płucnego, niewydolność serca. Dzięki wytworzonemu przez organizm obocznemu obiegowi, który dostarcza z serca do płuc natlenioną krew – Żyje! Lecz to nie wystarczy na długo.

Po zaplanowanym leczeniu wróciłem na dwa tygodnie z rodzicami do domku. To były wspaniałe dni: moja siostrzyczka Nadia ciągle mnie głaskała po główce, mamusia i tatuś tulili, całowali, opiekowali się. Rodzina przychodziła bo chcieli mnie poznać :) Czułem się Kochany, Bezpieczny.
Niestety nadszedł czas powrotu do szpitala na zaplanowany zabieg cewnikowanie serca. Niestety zabieg się nie powiódł. Od samego początku miałem pod górkę, nieudana próba znieczulenia, zapaść, odma płucna, rozpacz rodziców. Czułem ich strach, niepokój, łzy które spadały na moje czółko. Było mi naprawdę ciężko, ale dałem radę, walczyłem z całych sił i wyszedłem ze stanu krytycznego.

Wróciłem do domku lecz po tygodniu złapałem infekcje, która spustoszyła mój malutki, bez odporności organizm, do tego stopnia że walczyłem z sepsą. Ale i tym razem dzięki woli i sile jaką mam w sobie zwyciężyłem. Bardzo długo dochodziłem do siebie, rodzice robili wszystko żeby było mi jak najlepiej. Pojechali na konsultacje do Krakowa, rozmawiali z Panem Profesorem Edwardem Malec, który dał mi szanse i wyciągnął pomocną dłoń. Podejmie się najcięższej operacji w Niemczech – korekty mojego serduszka. Rodzice otrzymali nadzieję, która im pomaga przetrwać w tych ciężkich chwilach.

Obecnie przebywam w Hospicjum Nadzieja w Toruniu. To mój drugi dom, "ciocie" i "wujkowie" opiekują się mną jakbym był ich własnym dzieckiem. Bawią się ze mną, przytulą jak płaczę. Ciocia Ola rehabilituje mnie codziennie, bardzo się staram współpracować i bardzo lubię ćwiczenia :) Pani doktor bada mnie i dba o mnie. Mój stan jest stabilny i czuję się na ten moment dobrze.

                                                                     Dziękuję za uwagę :)

Udostępniajmy gdzie się da ️

Można również przekazać swój 1% z podatku na leczenie dzielnego chłopca, lub pomóc wpłacając na konto.

Odbiorca: Fundacja Serce Dziecka
Rachunek bankowy złotowy: PL 17 1160 2202 0000 0000 8297 2843
Rachunek bankowy Euro: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, SWIFT BIGBPLPW.
Tytuł/opis przelewu musi zawierać: ZC 8515 Ignacy Stachulak !!!