Aktualności

Zebranie sprawozdawcze OSP Wąbrzeźno.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

Na zebranie OSP stawili się Goście, Strażacy, Młodzież na sali „Domu Strażaka” w Wąbrzeźnie.

Na ten jeden raz w roku miejsce odbycia zebrania zostaje  „wygospodarowane” z garażu wąbrzeskich ochotników, co ma wymiar symboliczny; łączący codzienną służbę z odświętnym charakterem zebrań strażackich.  Zebranie sprawozdawcze z działań strażaków w ubiegłym – 2017 roku zaplanowano  i przeprowadzono w dniu  16 lutego 2018 r.

OSP w ubiegłym roku kierował zarząd w składzie:

- prezes Stefan Pyć,

- w-ce prezes Janusz Kopczyński,

- naczelnik Jarosław Herbowski,

- z-ca naczelnika Ryszard Henryszewski,

- sekretarz Karol Dzielski,

- skarbnik Jerzy Jankowski,

- gospodarz Barbara Henryszewska,

- członek zarządu; Radosław Papież i Piotr Brachowski.

Komisja rewizyjna;

przewodniczący Tomasz Bednarski,

sekretarz Marek Węglerski,

członek Jan Świniarski.

 

 Od lewej; Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Jerzy Jankowski, Karol Dzielski, Stefan Pyć, Barbara Henryszewska, Radosław Papież, Ryszard Henryszewski, Piotr Brachowski.

 

 

Zdjęcie zarządu OSP wykonał Marek Węglerski.

 

W pierwszej, wstępnej części zebrania przeprowadzono wszystkie ważne dla spoistości strażackich zastępów elementy naszego ceremoniału; wprowadzono sztandar OSP Wąbrzeźno,  wysłuchaliśmy naszego - strażackiego hymnu, oraz wręczono odznaczenia i odznaki.

 

Wśród gości (od lewej); Wojciech Bereza z-ca burmistrza, Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, Marek Kondraciewicz prezes Zarządu MZEWiK, Marzanna Wiśniewska kierowniczka wydziału UM.

 

 W poczcie sztandarowym służyli; Lucjan Nowosielski, Karol Dzielski, Mateusz Świniarski.

 

 

 W prezydium zebrania, od lewej; Jarosław Tylmanowski w-ce prezes zarządu powiatowego OSP, bryg. Ireneusz Wiśniewski pełniący obowiązki komendanta powiatowego PSP, Marek Węglerski przewodniczący zebrania, Stefan Pyć prezes OSP Wąbrzeźno i  st. bryg. Slawomir Herbowski z-pca komendanta wojewódzkiego PSP.

 

 St. bryg. Sławomir Herbowski i Jarosław Herbowski  członek prezydium wojewódzkiego OSP wręczyli brązowy medal; „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” dh Karolowi Dzielskiemu.

 

 

Odznaki; Strażak Wzorowy” Jarosław Herbowski i Jarosław Tylmanowski - prezesi powiatowy OSP wręczyli strażakom:  Tomaszowi  Bednarskiemu, Radosławowi Papieżowi, Piotrowi Brachowskiemu i Marianowi Strzeleckiemu. 

 

 

 

Strażakom nadano odznaki "Za wysługę lat": 

 

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

 

Na zebranie dzisiejsze zaproszono młodzież, której Stefan Pyć prezes OSP i Janusz Kopczyński prezes miejskiego Zarządu Oddziału OSP wręczyli dzisiaj „młodym” certyfikat (legitymacje członkowskie) na przyszłego strażaka.

 Na powyższym zdjęciu druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wąbrzeźnie; Jakub Barczewski, Kacper Bereza, Mateusz Jaskowski, Kacper Jurkiewicz, Piotr Kamiński, Marcin Michałowski, Krystian Orłowicz, Hubert Tylakowski, Jakub Więckowski, Bartosz Zieliński. Z ramienia zarządu OSP młodzieżą opiekuje się Jarosław Herbowski – naczelnik OSP i Marcin Mazurkiewicz.

 

Porządek zebrania potoczył się ustalonym przez zebranych torem. 

Sprawozdania z działań w ubiegłym roku, w imieniu zarządu OSP przedstawił prezes Stefan Pyć oraz  skarbnik Jerzy Jankowski.  Natomiast w imieniu komisji rewizyjnej zrobił to jej przewodniczący Tomasz Bednarski. Postawił wniosek o udzielenie absolutorium za pracę w ubiegłym roku dla zarządu OSP, co zostało jednogłośnie uchwalone.

Ze sprawozdań udało się „wyłuskać” kilkanaście informacji dających obraz pracy wąbrzeskich strażaków – ochotników w 2017 roku.

W OSP Wąbrzeźno służy 43 strażaków zwyczajnych, w tym pięć Pań. W zebraniu uczestniczyło 34, co stanowi 67 % frekwencji.

W ubiegłym roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych 27 razy, w tym do sześciu pożarów i do 21 miejscowych zagrożeń. Do zapewnienia bezpieczeństwa, wspólnie z PSP na terenie miasta i okolicy strażacy dysponują między innymi trzema samochodami pożarniczymi, sprzętem ratowniczym na jeziora itp. Pożądaną dzisiaj informacją było to, iż średni samochód pożarniczy marki Volvo – rok produkcji ‘2000’, został przekazany do OSP na stałe. Samochód ten posiada zbiornik na wodę o pojemności 2000 l.

W 2017 roku strażacy dokonali następujących  zakupów z pieniędzy pozyskanych z różnych źródeł;

- wyposażenie osobiste strażaków; czapki, sznury, dystynkcje…,

- sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym także kombinezon specjalny.

- zakupiono też; przyczepę, oraz drobniejszy sprzęt; tłumnice, łopaty, widły, itp.

Strażacy brali udział lub organizowali wiele różnych przedsięwzięć;

- zabezpieczali kąpiących się na Podzamku,

- wypompowywano wodę z zalanych terenów, obiektów,

- usuwano skutków sierpniowej nawałnicy, w tym także w gminie Kęsowo w tucholskim.

W ramach stałego podnoszenia sprawności ludzi i sprzętu uczestniczono w ćwiczeniach na terenie leśnictwa Nielub, na obiektach Ampol –Merol, Vambrezia, Ergis SA. Drużyny OSP brały też udział w zawodach drużyn Old Boys, w zawodach strzeleckich, pływackich oraz w manewrach ratowniczych w Zalesiu k/ Chełmży. Nie zabrakło ich również na Zlocie Gwiaździstym Ratowniczych Służb Mundurowych w Przysieku.

Strażacy zabezpieczali imprezy, pracowali na terenie miasta i okolicy. Między innymi wspomagając;

- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

- miejski jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy,

- dni otwarte Zespołu Szkół we Wroniu,

- ustawienie kurtyny wodnej na wąbrzeskim rynku,

- zorganizowano obóz integracyjny Służb Mundurowych we Wroniu,

- ćwiczenia – pokaz na obchodach 100 lecia OSP Książki,

- współuczestniczono w kontroli sieci hydrantowej w mieście.

Do działań tych można by dołożyć także udział w szkoleniach, w ogromnej  pracy na terenie Domu Strażaka; w remizie, w konserwacji i naprawie sprzętu, itp. Warto pamiętać o tym przechodząc obok siedziby OSP w Wąbrzeźnie!

Dobrze się stało, iż przypominali o tym przedstawiciele instytucji, którzy uczestniczyli w zebraniu; st. bryg Sławomir Herbowski, Krzysztof Maćkiewicz, Wojciech Bereza, bryg. Irenenusz Wiśniewski, Jarosław Tylmanowski… przekazując strażakom słowa Podziękowania i Zachęty do dalszej służby na rzecz mieszkańców miasta i najbliższej okolicy.

                                         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie sprawozdawcze OSP Ludowice ‘2018’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------

 

Zebranie OSP w dniu 10 lutego 2018 roku, o godz. 16,oo na sali świetlicy wiejskiej otworzył Zygmunt Baran prezes tutejszej jednostki.

 

Uczestnicy zebrania w Ludowicach.

 

 W zebraniu uczestniczyło 28 na łączny stan osobowy – 41.  Frekwencja wyniosła 71 %.

 

Zebranie rozpoczęliśmy po strażacku; naszym hymnem i wprowadzeniem sztandaru OSP.

 

 Poczet sztandarowy stanowili; (Od lewej); Zbigniew Jaworski, Czesław Sudzinski i Henryk Wojnowski.

 

Wśród gości zebrania przywitano; Danutę Szcząchor sołtys wsi, Lidię Stogowską przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, Władysława Łukasika wójta  gminy Ryńsk, Jacka Nawrockiego komendanta gminnego OSP

i przedstawiciela zarządu powiatowego OSP- autora notatki.

Seniorzy OSP Ludowice.

 

Druhowie wcześniej urodzeni - od lewej; Wincenty Jaworski, Hieronim Wojnowski, Kazimierz Stogowski.

 

Sprawozdania z działalności strażaków w 2017 roku przedstawili;

- w imieniu zarządu OSP; Ryszard Wyłupek naczelnik OSP, Czesław Sudziński skarbnik,

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w imieniu jej członków  Piotra Makowskiego i  Janusza Dulnego przedstawił jej przewodniczący; Grzegorz Makowski.

 

Prezydium zebrania.

 

Od lewej; Jacek Nawrocki, Władysław Łukasik, Zygmunt Baran, Ryszard Wyłupek, Michał Bielicki.

 

Sprawozdanie z finansów OSP przedstawił i dyskutował z wójtem Łukasikiem na temat ich przekroczenia Czesław Sudziński – skarbnik jednostki. Obok niego Zbigniew Jaworski i Justyna Jaworska – Moskal.

 

 

W imieniu zarządu OSP realizację zadań w 2017 roku przedstawił naczelnik Ryszard Wyłupek. Odnotujmy kilka działań;

- utrzymywano w gotowości do akcji pożarniczych  i ratowniczych samochód i posiadany sprzęt,

- organizowano Dzień Kobiet, Dzień Strażaka, oraz spotkanie integracyjne przy ognisku,

- uczestniczono w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, w zawodach pływackich i w strzelaniu z wiatrówki,

- współpracowano między innymi z zarządem gminnym OSP, radą sołecką i kołem KGW, oraz z sąsiedzką OSP w Ryńsku,

- zakupiono 10 par rękawic specjalnych i kilka węży,

- na terenie wokół świetlicy i remizy posadzono 70 sztuk modrzewi i sosny. Zamontowano maszt flagowy przed obiektem.

Za tą pracę zarząd OSP wyróżnił strażaków; Michała Bielickiego, Janusza Dulnego, Piotra Januszkiewicza, Zbigniewa Jaworskiego Grzegorza Makowskiego, Piotra Makowskiego,  Marianai Kazimierza Stogowskich, Piotra Sochalskiego, Czesława Sudzińskiego, Ryszarda Wyłupka, Łukasza Zacha.

Do dyskusji nad sprawozdaniem włączyli się goście; wójt gminy Władysław Łukasik, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, który podkreślił fakt wzorowo zebranych składek, które wspomagają środki na realizację własnych potrzeb. Podziękował jednostce za wsparcie udzielane dla sąsiedniej jednostki OSP Ryńsk - będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.  Zwrócił także uwagę, iż budżet  jednostki w wysokości 5 000 zł rocznie jest przydzielony na funkcjonowanie jednostki, stąd też, aby należycie funkcjonować nie należy go przekraczać, co w dobrej wierze strażakom sie przytrafia!

    Wójt Władysław Łukasik podziękował strażakom za ich ubiegłoroczną pracę w OSP oraz na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

          W swoim wystąpieniu w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP podziękowałem strażakom za ich działania w 2017 roku. Przedstawiłem  zadania na bieżący rok, bez którego to udziału strażaków z Ludowic nie będzie możliwe ich porządne wykonanie. 

Tak na przyszłość strażacy z Ludowic chcieliby;

- dalej uczestniczyć w pracy samorządu wsi,

- zakłada się wysłanie 4 strażaków na szkolenie podstawowe, a  2 na kurs kierowców pożarniczych samochodów. Założono również odbyć kilka zbiórek szkoleniowych.

Odnotujmy też, iż marzeniem Druhów z Ludowic byłby zakup lekkiego samochodu pożarniczego. 

Zaplanowano zakup następujących rzeczy;

- nakładki ochronne dla pilarza,

- zakup 3 mundurów koszarowych i trzech wyjściowych.

Składkę członkowską pozostawiono na poziomie 30 zł rocznie. Skarbnik podkreślił, iż składka została zebrana w 100 %.

      Po uchwaleniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium i uchwaleniu planów na 2018 roku zebranie zakończyliśmy symbolicznym wyprowadzeniem sztandaru!

Nasze Panie z Ludowic; tak na co dzień Panie współpracują ze strażakami we wszystkich sprawach wsi. Jest to praca społeczna przy utrzymaniu w należytym porządku w świetlicy i remizie. Wspólne też jest przygotowywanie wiejskich wydarzeń; uroczystości i prac około świetlicy i remizy. Póki co, dzisiaj Panie przygotowały smakowitą kolację, a wśród potraw królowały (wg mnie) pierogi z  mięsnym nadzieniem.

 

Od lewej panie; Lidia Stogowska, Joanna Sochalska, Danuta Szcząchor.

                                                  

 Anna Bielicka, Bożena Wyłupek.

 

W imieniu strażaków, gości podziękował pięknie Paniom prezes Zygmunt Baran i strażackie oklaski.

 

Uczestnicy zebrania OSP w Ludowicach w dniu 10 lutego 2018 rr. na wspólnym zdjęciu; Panie z KGW, strażacy, goście.

 

Sprawy Prezesa!

 

W trakcie zebrania Zygmunt Baran; prezes OSP poprosił strażaków o zwolnienie Go z pełnienia tej funkcji ze względu na swoje zdrowie.  W ostatnim roku nasz Druh Zygmunt przebywał często w szpitalach walcząc z trapiąca Go chorobą. Strażacy jednak nie podjęli tej sprawy w sensie formalnym - Czesław Sudziński stwierdził, iż tak nie powinno się stać, gdyż członkowie Zarządu OSP są w stanie wspomagać Prezesa w jego pracy. Przy ogólnym wsparciu tego stanowiska wszystkich strażaków obecnych na zebraniu Zygmunt przyjął takie rozwiązanie.

Zygmuntowi Baranowi Życzymy Wszyscy uwolnienia się od choroby, Wielu Słonecznych dni i powrotu do strażackiej służby!