Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Opłatek OSP w powiecie '2015 '

Janusz Marcinkowski

Strażacki powiatowy ‘Opłatek 2015’

[Materiał Jarosław Herbowski, fot. Piotr Brachowski, opracowanie Janusz Marcinkowski]

Jak zawsze na początku uroczystości ‘opłatkowej’ w dniu 16 grudnia 2015 roku  dokonano wręczenia dyplomu nadającego tytuł: „Strażak Roku 2015”

Przedstawiona została motywacja jaką kierowała się kapituła tego zaszczytu dokonując wyboru; „Na  posiedzeniu ‘Kapituły’ wyboru „STRAŻAKA ROKU – 2015” w powiecie wąbrzeskim w dniu 4 grudnia 2015 roku dokonano wyboru spośród nominowanych przez Zarządy Oddziałów Gminnych/ Miejskiego OSP naszego powiatu;

1.Grzegorza Komorowskiego; wiceprezesa OSP Książki, kierowcę-konserwatora, za:                                                       

-  udział w 36 wyjazdach do  pożarów i miejscowych zagrożeń,

- za pracę z Młodzieżowa Drużyną Pożarniczą i osiągane z nią wyniki,

- za organizację opraw uroczystości patriotyczno-religijnych,

- za  udział w projekcie „Szlachetna Paczka”

- za organizację ćwiczeń jednostki podnoszących wyszkolenie jej członków,

- za uczestnictwo w pokazach na szczeblu gminnym i powiatowym,

- za utrzymanie w pełnej gotowości do działań samochodu oraz sprzętu ratowniczego,

- za ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji

2. Arkadiusza Kruka; naczelnika OSP w Nowej Wsi Królewskiej, za:

-  udział w 52 wyjazdach do pożarów i miejscowych zagrożeń,

- za wykonane prace remontowe i modernizacyjne w remizie ,

- za współpracę z młodzieżą uczestnicząca w zawodach piłki nożnej halowej i zawodach  CTIF-u,

- za uczestnictwo jako sędzia w zawodach CTIF,

- za udział w drużynie podczas powiatowych zawodów strzeleckich z kbksu,

- za utrzymanie w pełnej gotowości do działań dwóch samochodów oraz sprzętu ratowniczego

- za ciągłe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji

3.Jana Maciejewskiego; członka OSP Dębowa Łąka, za:

-  uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- za podjęcie działania  w pozyskaniu środków finansowych dla jednostki,

- za podjęcie działań w kierunku termomodernizacji remizy oraz pozyskania nowego samochodu,

- za uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych

4. Marcina Mazurkiewicza; z OSP Wąbrzeźno, kierowcę- ratownika, za;

-   uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- za współpracę z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą,

- za aktywne uczestnictwo w szkoleniach, pokazach i zawodach,

- za wykonane prace remontowe w remizie jednostki,

- za współpracę z  młodzieżą z Zespołu Szkół we Wroniu ( pokazy sprzętu strażackiego, konkurs wiedzy pożarniczej, szkolenie pierwszej pomoc przed medycznej),

- za stałe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji

Kapituła konkursu w składzie:

1. Krzysztof Maćkiewicz, starosta wąbrzeski.

2. Jarosław Herbowski, prezes ZOP Związku OSP RP.

3. Leszek Talarek, wiceprezes ZOP Związku OSP RP.

4 Jarosław Tylmanowski, sekretarz ZOP ZOSP RP.

5. Piotr Błażejewski, skarbnik ZOP ZOSP RP.

6. Edward Kruk, członek Prezydium ZOP Związku OSP RP.

7. Stanisław Macikowski, członek Prezydium ZOP Związku OSP RP.

Wybór; po zapoznaniu się z nominacjami w głosowaniu tajnym dokonała wyboru „Strażaka Roku 2015”, którym został Druh  Arkadiusz Kruk z Nowej Wsi Królewskiej”.

Protokół z ‘Kapituły’ w świątecznej scenerii odczytał Leszek Talarek.

Arkadiuszowi Krukowi wręczył dyplom Krzysztof Maćkiewicz w towarzystwie druhów Jarosława i Sławomira Herbowskich.

 

 

Od lewej Druhowie; Marcin Mazurkiewicz, Jan Maciejewski, Arkadiusz Kruk, Grzegorz Komorowski. Wszyscy druhowie nominowani do „Strażaka Roku 2015” zostali uhonorowani dyplomami przez członków ‘Kapituły’. Były także życzenia Zdrowia, Pomyślności i Podziękowań za wzorowo pełnioną służbę.

 

 

                 Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w imieniu strażaków witał uczestników powiatowej uroczystości i wygłosił przemowę do zgromadzonych.

 

Szanowni Goście!

Drogie Druhny i Druhowie strażacy! Drodzy Seniorzy!

Witam Was w tak pięknym okresie ,który przynosi nam wiele radości, wspomnień i przemyśleń.

Boże Narodzenie, Opłatek ,Zielone Drzewko, Nowy Rok, to wszystko towarzyszy nam od wielu lat, ale co roku wnosi nowe współczesne treści.

To obecnie już tradycja, iż strażacy ochotnicy z całego powiatu wąbrzeskiego organizują uroczyste spotkanie w przeddzień Świąt Bożego  Narodzenia i u progu Nowego Roku.

Spotykamy się w tak podniosłym momencie w pięknej scenerii goszcząc u Starosty Wąbrzeskiego, aby w kilku zdaniach podsumować mijający rok, porozmawiać o przyszłości ,zapoznać się z nominacjami do tytułu  Strażaka Roku  z poszczególnych Zarządów Gminnych,  wszystkich symbolicznie  uhonorować a szczególny sposób wyróżnić tego jednego Strażaka Roku 2015 powiatu wąbrzeskiego, którego wybór w bieżącym roku był wyjątkowo trudny i emocjonujący.

Będzie to również możliwość na złożenie Sobie wzajemnych życzeń, przełamania się staropolskim opłatkiem i wzniesienia Noworocznego toastu.

Goście ‘Opłatka’.

Nasi Seniorzy!

Strażacy.

Kapelani gminni OSP; ks. Jacek Dudziński (Płużnica) i ks. Henryk Trąpczyński (Książki), odmówili modlitwę, złożyli strażakom życzenia

 i rozpoczęli ceremoniał dzielenie się opłatkiem.

Podziękowania Strażakom za ich Służbę i Życzenia na Nowy Rok złożyli;

-Piotr Tomaszewski dyrektor biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP

-Krzysztof Mackiewicz starosta wąbrzeski,

-st. bryg. Sławomir Herbowski komendant PSP,

Wystąpił również senior strażaków Mieczysław Szydzik z Jarantowic, który wzruszył się mówiąc o ludzkich dramatach i cierpieniach.  

 

Zebrani wysłuchali wystąpienia Prezesa Jarosława Herbowskiego;

---------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Zebrani!

          Mija kolejny rok pracy-działalności Zarządu Oddziału Powiatowego. Był to rok nie łatwy jednak bardzo ciekawy i obfitujący w wiele wydarzeń. W  bieżącym roku wąbrzeska Ochotnicza Straż Pożarna włączona została jako 9 jednostka z naszego powiatu w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, ponadto dzięki oddaniu do użytku „Domu Strażaka”  nasz Oddział Powiatowy, Miejski i koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa uzyskało również swoją oficjalna i trwałą siedzibę w Wąbrzeźnie przy ulicy Matejki 11. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy raz jeszcze tym którzy swoim zaangażowaniem i pozytywnymi decyzjami do tego długo oczekiwanego faktu doprowadzili.

W ostatnich latach zarysowała się wyraźnie i utrwaliła tendencja stałego wzrostu zadań  i wymagań stawianych przed strażami pożarnymi. Już dzisiaj nikogo nie dziwi ,że strażacy przyjmują helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ,czy też likwidują zagrożenie spowodowane przez groźne dla ludzi owady, a jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia.

Zdarzenia te ale i pożary, wypadki komunikacyjne, gwałtowne wiatry z silnymi opadami deszczu to zdarzenia coraz licznej występujące i na naszym terenie, z którymi  naszym zastępom  przychodzi  się mierzyć.

Według danych z Komendy Powiatowej PSP na dzień 5 grudnia br, odnotowano 509 zdarzeń w powiecie wąbrzeskim. W wielu zdarzeniach zastępy PSP i OSP działają razem , jest jednak ok. 28 % akcji gdzie strażacy ochotnicy prowadzą je już samodzielnie. Jest to silne wsparcie  jednostki zawodowej w utrzymaniu szerokiego pojęcia bezpieczeństwa i pomocy mieszkańców w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.

To jak sprawnie udzielona zostanie pomoc poszkodowanym zależy nie tylko od wyszkolenia, które jest systematycznie podnoszone przez strażaków-ratowników OSP na różnego rodzaju kursach, ale również od sprzętu i nowoczesnego wyposażenia. W tym roku  do naszych jednostek trafiło wiele  nowego sprzętu w postaci łodzi i aparatów ochrony układu oddechowego ,sprzęt hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Odnawia i modernizuje się również baza lokalowa  Ochotniczych Straży Pożarnych w postaci remiz, garaży i świetlic można przytoczyć wiele przykładów.

Pamiętajmy również, że ochotnicze straże pożarne to nie tylko działalność ratownicza, ale również oddziaływanie na lokalne społeczności w sferze kultury, tradycji i historii , sportu i pracy z młodzieżą.

Mamy świadomość, że ciągle mamy trudne czasy i nasz kraj i samorządy są na dorobku, ale miejmy również na uwadze fakt ,że poczucie bezpieczeństwa to jednak jedna z podstawowych ludzkich potrzeb, której straże pożarne na pewno wiele społeczeństwu zapewniają.

Liczymy, że nasze wysokie Rady Gminne i Radę Powiatu ,Panów Wójtów, Pana Burmistrza i Starostę że docenią naszą dotychczasową działalność i w uchwalanych aktualnie budżetach na 2016 r zabezpieczą odpowiednie środki finansowe na naszą statutową działalność i dalszy rozwój.

Szanowni Goście , Drodzy Strażacy !

Zarząd Oddziału Powiatowego, którego pracami mam zaszczyt kierować z dużym zaangażowaniem i konsekwencją realizuje uchwałę programową  przyjętą na lata 2012-2016. Co roku uchwalamy plany pracy w których przyjmujemy i realizujemy około  30 zadań nie tylko na rzecz  środowiska pożarniczego, ale i innych grup i organizacji społecznych naszego powiatu są to między innymi:

- turnieje wiedzy pożarniczej i konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,

- zawody sportowo pożarnicze dla młodzieżowych drużyn

   pożarniczych, seniorów i oldbojów,

 - turnieje i rozgrywki sportowe w piłkę nożną i siatkową ,                                     

 - zawody strzeleckie i pływackie,

 - kursy i szkolenia,

 - działalność historyczna i kronikarską,

 - spotkania integracyjne z młodzieżą i seniorami,

W praktyce Oddział Powiatowy inicjuje zadania i organizuje wiele nowych przedsięwzięć. Zarządy Gminne w większości te zadania przyjmują do swoich planów pracy ,przyjmują jeszcze indywidualne zamierzenia i z tego budują własne całoroczne bogate plany działalności. Może nie skromnie powiem że, chyba nie ma o powiecie drugiej takiej organizacji o takich strukturach i szerokiej działalności.

Zarząd Powiatowy skupia w swoich szeregach 39 jednostek OSP z łączną

Ilością członków w liczbie 1216. Jest to dowód na to, że ruch strażactwa ochotniczego w powiecie wąbrzeskim jest żywy i ciągle się rozwija pomimo wielu trudności i niedostatków finansowych.

 Szanowni Zebrani !

Od 1 stycznia 2016 roku w naszym całym Związku rozpoczyna się kampania sprawozdawczo – wyborcza na IV Zjazd Powiatowy wyznaczony na dzień 9 grudnia. Jest to okres szczególny, bowiem w tym okresie każda

 OSP ,wszystkie Zarządy Gminne podsumują swoją działalności, i dokonają wyborów nowych władz w swoich strukturach na kolejne 5 lat. Rozliczą mijającą kadencje i przyjmą zadania na nowy okres działalności. W podsumowaniach tych i ocenach niech uwidocznią się ludzie, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem niosą bezinteresowną pomoc, poczucie bezpieczeństwa innym oraz tworzą pozytywne wzorce obywatelskich postaw.                                                                                                           Stawiajmy na młodych, ale też nie zapominajmy o sprawdzonych i zasłużonych działaczach przy swoich wyborach. Wszystkim działaczom życzę sprawiedliwych ocen i  powodzenia.

Na zakończenie dziękuje wszystkim za pracowity rok, za wsparcie duchowe i pomoc finansową w naszej społecznej działalności.

Dzieląc się za chwilę opłatkiem pamiętajmy wszyscy o tym abyśmy robili to szczerze i z przekonaniem gdyż jest on symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.

Niech stanowi on dowód  łączącej nas więzi i życzliwości.

                                                                    [Jarosław Herbowski]

Kategoria: /