Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Kotnowo ‘2016’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

          Zebranie odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Kotnowie. Zebranie zorganizował naczelnik OSP Grzegorz Chojancki przy pomocy sołtys wsi Grażyny Chojanckiej.

W zebraniu udział wzięli strażacy; Kacper Robaczewski, Wiesław Chmiel, Dariusz Chojnacki, Piotr Ressel, Marek Makowski, Kamil Chojnacki, Stanisław Bernady, Zbigniew Lemieszek, Grzegorz Chojnacki. Z zarządu Oddziału Gminnego ZOSP obecni byli; Józef Boruta i Janusz Marcinkowski.

  

          Zebraniu przewodniczył Grzegorz Chojnacki, protokółował Marek Makowski.

          Kotnowscy strażacy omówili swoje działania, odnosząc się do sprawozdania Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, gdzie odzwierciedlona została praca wszystkich OSP z terenu gminy Płużnica. Bezpośredniej pracy w OSP nie było zbyt wiele, ponieważ nie jest to duże środowisko, a również dlatego, iż OSP nie prowadzi działalności bojowej, czyli nie uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

          Strażacy w 2015 roku uczestniczyli w gminnych zadaniach, takich jak; obchody ‘Dnia Strażaka' połączonego ze 115 leciem OSP w Uciążu, w gminnym opłatku itp. W swoim środowisku strażacy są aktywni w samorządzie wsi, w Radzie Sołeckiej wsi reprezentuje ich Zbigniew Lemieszek.

          OSP nie miała w 2015 roku żadnego własnego dochodu, stąd też nie prowadzono księgowości odnotowując wydatki. Komisja Rewizyjna zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP, co zostało potwierdzono uchwałą obecnych na zebraniu strażaków. W dyskusji podniesiono dwa wnioski;

  1. Wnioskowano do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP o zakup w 2016 roku 3 mundurów wyjściowych (kompletów) dla strażaków OSP Kotnowo.
  2. Wnioskowano o zamówienie dla OSP książki skarbnika.  
  3. Ustalono składkę członkowską w wysokości 10 zł na rok, od strażaka.

          Po wyczerpaniu porządku zebrania, przyjęciu planu pracy na rok 2016 w głosowaniu jawnym dokonano wyboru nowego Zarządu OSP i komisji rewizyjnej. W jej skład Zarządu weszli;

-Zbigniew Lemieszek prezes,

-Grzegorz Chojnacki naczelnik,

-Kacper Robaczewski sekretarz

-Kamil Chojnacki skarbnik

-Piotr Ressel gospodarz

Do Komisji Rewizyjnej na przewodniczącego wybrano Marka Makowskiego, członkami zostali; Stanisław Bernady i Dariusz Chojnacki.

          Nowo wybrany Zarząd zobowiązał się do przeprowadzenia inwentaryzacji i dokonania uporządkowania stanu wyposażenia i umundurowania. Przeprowadzi się kasację zużytych materiałów i wybrakowane sprzętu. Zarząd też dokona przeglądu odznaczonych i podejmie decyzje odznaczenia zasługujących na dalsze odznaczenie strażaków za aktywną działalność w OSP i w środowisku.

Fotograficzny skład nowego Zarządu;

     

 

                        

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie;