Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach

Opracowanie Grzegorz Komorowski, Janusz Marcinkowski.

----------------------------------------------------------------------------

          W dniu 30 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na stan 49 członków uprawnionych do głosowania było 33 członków co stanowi 67%. Zebranie rozpoczął wiceprezes druh Grzegorz Komorowski, który powitał przybyłych gości m.in. wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Leszka Talarka, przedstawiciela Komendy Powiatowej Straży pożarnej mł. bryg. Marka Węgierskiego, gminnego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej Zygmunta Pastuchę, wójta Gminy Książki Jerzego Dutkiewicza, przewodniczącego Rady Gminy druha Bogdana Pacholskiego  oraz  przybyłych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach i członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Książkach.

Przewodniczącym zebrania został Piotr Błażejewski, a  protokolantem Grzegorz Komorowski. Kolejnym punktem zebrania był wybór komisji:

 • Mandatowej której przewodniczącym został Kuczyński Damian, sekretarzem Wojas Natalia oraz członkiem Skwark Marek
 • Skrutacyjnej której przewodniczącym został Cisek Marek, sekretarzem- Smogorzewski Sylwester oraz członkiem Lutostański Wojciech
 • Uchwał i wniosków której przewodniczącym został Wojas Marek, sekretarzem Śliwa Monika oraz członkiem Kuchyt Adam.


          Plan działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach za rok 2015  przedstawił druh Tadeusz Pawlak, który brzmiał następująco:

W  minionym roku strażacy z Książek pozyskali 12-tu nowych członków w tym:

 • Trzech członków zwyczajnych- Łukasza Weihera, Natalię Wojas, Tomasza Barana
 • Ośmiu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej-Wojciecha Lutostańskiego, Marka Staronia, Adama Kuchta , Mateusza Błażejewskiego, Miłosza Błażejewskiego, Jakuba Błażejewskiego, Macieja Schrotera, Bartosza Schrotera.
 • członka wspierającegoKrzysztofa Barana.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach w  2015 roku uczestniczyli w 52 akcjach ratowniczych, w tym:

 • w 12 akcjach gaszenia pożarów
 • w 40 akcjach likwidacyjnych miejscowe zagrożeń
 • w 15 akcjach mających na celu dowóz wody do gospodarstw domowych spowodowanych suszą.

W wyżej wymienionych akcjach uczestniczyli następujący druhowie:

 • Komorowski Grzegorz (37 razy)
 • Mikowski Sławomir (34 razy)
 • Węgliński Michał (36 razy)
 •  Kuczyński Damian (22 razy)
 • Grabowski Krzysztof (18 razy)
 • Fabrykiewicz Henryk (15 razy)
 • Lipecki Edward (18 razy)
 • Wojas Paweł (17 razy)
 • Grzybek Łukasz (10 razy)
 • Błażejewski Piotr (14 razy)
 • Dymowski Wojciech (9 razy)
 • Pawlak Marcin (2 razy)
 •  Filipski Łukasz  (1 raz).

W minionym roku druhowie często prezentowali się na uroczystościach patriotyczno-religijnych jak również na pokazach sprzętu , działania z okazji Dnia Książek ,Dnia Dziecka czy dożynkach gminnych  i w ,,Szlachetnej Paczce”.

Strażacy z Książek w fotografii;

msza w Łopatkach;

 

Pokaz działania podczas gminnych dożynek w Książkach

 

 

 

 Ćwiczą nasi strażacy...

 

 

 

------------

 

 

Strażacy w akcji „Szlachetna Paczka”; Piotr Błażejewski, Damian Kuczyński, Karolina Cieślikowska, Grzegorz Komorowski.

 

 

 

 Na szczególne wyróżnienie zasługuje nowopowstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza która podczas pokazowych zawodów na Wąbrzeskim rynku zajęła I miejsce . Na zdjęciu od lewej ; Mateusz Błażejewski, Miłosz Błażejewski, Marek Staroń, Bartosz Schroter.

 

 Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach odbywały się w sposób tajny.

W skład nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach weszli:

 • Prezes- Piotr Błażejewski
 • Naczelnik- Komorowski Grzegorz
 •  Wiceprezes - Pawlak Tadeusz
 • Z-ca naczelnika- Mikowski Sławomir
 • Sekretarz - Fabrykiewicz Henryk
 • Skarbnik - Wojas Paweł
 • Gospodarz - Węgliński Michał.

W skład nowej Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach wchodzi jako:

 • Przewodnicząca-  Monika Śliwa
 • Wiceprzewodniczący- Damian Kuczyński
 • Sekretarz –Krzysztof Grabowski.

 

Wybory; w kolejce do urny;

 

 

 

 

Stary Zarząd z kadencji  lat 2011-2016; od lewej  naczelnik Tadeusz Pawlak , z-ca naczelnika Sławomir Mikowski ,Wiceprezes Grzegorz Komorowski , Mariola Ozga.

 

Zaproszeni Goście mł. bryg. Marek Węglerski , wiceprezes ZP ZOSP Leszek Talarek , wójt Gminy Jerzy Dutkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pacholski ,komendant gminny Zygmunt Pastucha, członek Honorowy Marek Cisek , a także Krystyna Heberlej i Henryk Fabrykiewicz.

 

Zebranie zakończyło się poczęstunkiem kulinarnym za którego odpowiedzialnym był druh Krzysztof Grabowski.