Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zebranie OSP Płuznica '2016'

Janusz Marcinkowski

Protokół

z posiedzenia walnego zebrania OSP Płużnica z 12 lutego 2016 r.

-----------------

Zebranie odbyliśmy na sali Towarzystwa rozwoju Gminy Płużnica w czasie od 18,00 do 20,30.

Goście: Jarosław Herbowski prezes ZOP ZOSP w Wąbrzeźnie, Jarosław Tylmanowski sekretarz ZOP ZOSP,  Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, Marcin Skonieczka wójt gminy, Szymon Dudzik przew. Rady Gminy, Józef Kucięba w-ce przewodniczący Rady Gminy, Edward Kruk gminny prezes OSP i Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP.

W OSP Płużnica jest 41 strażaków, w tym 9 nowo przyjętych z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zebraniu uczestniczyło 29 strażaków, co oznacza frekwencję na poziomie 72,5 %.

Z członków honorowych przybyli na zebranie Tadeusz Wawszczyk, Stanisław Grzegorczyk…

Przewodniczył zebraniu Szymon Dudzik.

Powołano Komisje;

Komisja Mandatowa; Paweł Stafiej, Artur Pitan, Miłosz Rygielski.

Komisja Wyborcza; Piotr Tomasik, Radosław Nadolski, Kacper Stafiej.

Komisja uchwał i wniosków;  Adrian Affeldt,  Paweł Makowski, Paweł Frączek.

Komisja Skrutacyjna; Piotr Tomasik,  Adrian Afeld,  Kacper Stafiej.

============

Sprawozdania złożyli;

- z działalności OSP w 2015 roku Lech Jazownik.

-ze stanu finansów Marian Liszaj.

-Komisji Rewizyjnej Janusz Szczepanik.

W dyskusji głos zajął Janusz Marcinkowski mówiąc o pozytywach w działalności OSP, nadmieniając także o tym, iż należy zająć się pracą z młodzieżą, lepiej rozłożyć zadania między członkami straży, a szczególnie miedzy członkami Zarządu…

Zarząd otrzymał absolutorium przy czym, zdaje się, iż po raz pierwszy w historii tej OSP prezes i naczelnik i kilku członków Zarządu wstrzymali się od głosu, chociaż nikt nie wie co to oznaczało!

Wybory w OSP;

W skład Zarządu OSP weszli;

Jarosław Kubasik  prezes.

Lech Jazownik z-ca prezesa

Grzegorz Mucha naczelnik.

Ryszard Stafiej z-ca naczelnika.

Karol Kaźmierczak sekretarz.

Marian (Marek)Liszaj skarbnik.

Wiesława Kwiatkowski członek zarządu.

Radosław Nadolski gospodarz.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano; Janusza Szczepanika (przewodniczący), Adama Drzyzgę (sekretarz) i Adama Szczepanika.

W wolnych wnioskach głos zabrali; Marcin Skonieczka, Edward Kruk, Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski i Szymon Dudzik. Podkreślano dobre strony działań tej jednej z ważniejszych jednostek OSP w gminie Płużnica dla bezpieczeństwa mieszkańców i o wielu osiągnięciach w ostatnich 5 latach mijającej kadencji. Mówiono również o potrzebie zmiany funkcjonowania OSP, zwłaszcza w pracy organizacyjnej OSP, pracy z młodzieżą itd.

Lech Jazownik złożył strażakom podziękowanie za 15 lat pracy na stanowisku prezesa OSP Płużnica …

Delegatami zostali;

  1. Kubasik Jarosław.
  2. Kwiatkowski Wiesław.
  3. Liszaj Marian.
  4. Marcinkowski Janusz.
  5. Stafiej Ryszard.

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrano ;

Janusza Marcinkowskiego,

Jarosława Kubasika,

Liszaja Mariana.

Sprawozdanie

Zarządu OSP Płużnica z działań w 2015 roku.

=================================

W latach 2011-2016 Zarządu OSP pracował w  składzie;

Prezes Jazownik  Lech

W-ce  prezes Stafiej Paweł

Naczelnik Stafiej Ryszard

W-ce naczelnik Kubasik  Jarosław

Sekretarz Marcinkowski Janusz

Skarbnik Liszaj Marian 

Członek Kwiatkowski Wiesław                         

Gospodarz Kaźmierczak Karol

Komisja Rewizyjna; Szczepanik Janusz, Drzyzga Adam, Szczepanik Adam.

Zarząd OSP odbył w roku 2015 tylko 4 formalne posiedzenia, przy czym stale nieobecny był dh Paweł Stafiej a wobec nieobecności prezesa OSP Lecha Jazownika członkowie zarządu; Ryszard Stafiej, Marek Liszaj i Janusz Marcinkowski odbyli kilkanaście spotkań w celu załatwienia bieżących kwestii naszej OSP.

Zebranie sprawozdawcze OSP odbyliśmy w dniu 13 lutego 2015 r.

Kwestie przygotowania zebrania sprawozdawczego zaplanowanego omówiliśmy 14 stycznia 2015 r. w naszej remizie w gronie strażaków; Lech Jazownik, Jarosław Kubasik Wiesław Kwiatkowski, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej, Janusz Szczepanik.

 Podjęto wówczas decyzje;

-uchwałę o zmianie upoważnionego członka Zarządu OSP w Banku Spółdzielczym do podpisywania operacji finansowych na naszym koncie. W  miejsce zmarłego Jan Bolesława Maćkiewicza wybrano Wiesława Kwiatkowskiego.

- wydano pieniądze; 100 zł na dwie wiązanki ma pogrzeb J. Maćkiewicza. Na organizację zebrania OSP przeznaczono sumę 426 zł.

           -pozytywnie zaopiniowano zakup w 2015 r. 4 aparatów powietrznych w ramach programu Marszałka Województwa. Koszt zakupu ok. 12 000 zł, z czego do gminy Płużnica należy ubiegać się o ok. 3000 zł. dotacji.

-ustalono, że OSP zgłosi wniosek do gminy Płużnica o sfinansowanie położenia posadzki-wylewki w garażach OSP na łącznej powierzchni ok. 160 m2. Posadzka w większym ponad 100 m pomieszczeniu garażowym i mniejszym z korytarzem ok. 60 m2, jest zużyta, bowiem od 1990 roku, tj. od rozpoczęcia eksploatacji budynku nie była modernizowana. Na modernizację tą mamy już przez Sołectwo Płużnica przyznaną na ten cel na rok 2015 sumę 3 000 zł. Chcielibyśmy tą pracę wykonać w technologii wylewki betonowej z włóknem poliesterowej.

*W roku 2015 fundusz wiejski wsi Płużnica na wniosek naszej OSP i przy poparciu uczestniczących w zebraniu wiejskim mieszkańców i strażaków uchwalił następujące kwoty; 2015 rok; 5000.00 zł. plus  2000,00 zł i na rok 2016 kolejne 5000,00 zł.  Razem na położenie posadzki w remizie OSP przeznaczono  17 000,oo zł. Roczny fundusz wsi wynosi ok. 25 000 zł.

Posiedzenie  robocze strażaków.

Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP z udziałem prezesów-naczelników OSP w dniu 10 lutego 2015 r.

Przedmiotem spotkania było;

- analiza wydatków za 2014 rok i planowanie wydatków z budżetu gminnego-strażackiego w 2015 roku,

- sporządzenie zamówienia na zakupy strażackie; mundury, sprzęt, w 2015 roku.

- sprawy organizacyjne.

W spotkaniu-naradzie uczestniczyli z naszej OSP; Ryszard Stafiej naczelnik i Marek Liszaj skarbnik OSP Płużnica. Marek Liszaj pełni funkcję przewodniczącego Gminnej komisji Rewizyjnej OSP.

Z zebrania OSP.

Zebranie odbyło się w lokalu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica 13 lutego 2015 roku o godz. 17,oo. Na zebranie zaproszono komendanta powiatowego PSP st. bryg Sławomira Herbowskiego. Obecni byli Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński reprezentujący Zarząd Gminny OSP w Płużnicy. Obecni byli strażacy z OSP Płużnica Adam Drzyzga, Zbigniew Frączek, Tomasz Fraczek, Kamil Jazownik, Lech Jazownik, Karol Każmierczak, Wiesław Korczyński, Jarosław Kubasik, Marian Liszaj, Paweł Makowski, Janusz Marcinkowski, Grzegorz Mucha, Miłosz Rygielski, Eliasz Stafiej, Paweł Stafiej, Ryszard Stafiej, Janusz Szczepanik, Piotr Tomasik. Wśród nas byli seniorzy: Tadeusz Chmielewski, Tadeusz Wawszczyk i Stanisław Grzegorczyk.

          Na stan 33 członków czynnych obecnych było 18, czyli frekwencja wyniosła 54,5 %.

Sprawozdanie przedstawił sekretarz Zarządu OSP Janusz Marcinkowski, Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Janusz Szczepanik.

Przedmiotem dyskusji poza problemami bieżącymi była kwestia samochodów w OSP Płużnica. Omawiano wdrażanie nowego systemu powiadamiania strażaków z Jednostki Operacyjno Technicznej. Zapowiedziano również szkolenie  pocztów sztandarowych.

Za dobra strażacką robotę wyróżnieni zostali; Piotr Tomasik, Radosław Nadolski, Patryk Fiałkowski, Kacper Stafiej.

Zebrani uchwalili swoje stanowisko wobec żądań OSP Błędowo o przekazanie im lekkiego samochodu pożarniczego FORD.

Sprawa samochodu lekkiego ‘FORD’.

Wniosek; Zarząd OSP Błędowo jesienią 2013 roku wystąpił do OSP Płużnica z wnioskiem o przekazanie (oddanie) samochodu pożarniczego FORD, który został zakupiony przez gminę w 2005 roku formalnie dla OSP Błędowo, a faktycznie dla OSP Płużnica, która odstąpiła jeden ze średnich samochodów pożarniczych dla Błędowa..

Stanowisko OSP Płużnica z dnia 10 października 2013 r. było następujące: „Po dyskusji i przypomnieniu historii zakupu tego samochodu, który był rekompensatą dla OSP Płużnica w zamian za przekazanie do Błędowa średniego samochodu pożarniczego STAR większość zebranych uważa, iż nie należy tego samochodu oddawać, gdyż jest on OSP Płużnica nadal potrzebny, zwłaszcza do obsługi sprzętu ratunkowego-łodzi przeznaczonej do służby na jeziorach Wieczno.

19 listopada 2013 r.  na  posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  w Płużnicy OSP Błędowo postawiła ponownie wniosek. Jednakże strażacy, członkowie Zarządu nie chcieli zabierać głosu w tej sprawie.

Sławomir Herbowski stwierdzał: jeśli samochód w Płużnicy jest niewykorzystany to po ma bezczynnie stać.  Sprzęt trzeba użytkować racjonalnie i umieć się nim dzielić. Sprzęt niezależnie skąd i jak kupowany,  winien być wykorzystany dla ludzi, ten samochód z Płużnicy spokojnie można przekazać do Błędowa.

Opinia, stanowisko z zebrania walnego OSP Płużnica z dnia 13 lutego 2015 r. W sprawie przekazania samochodu lekkiego FORD do OSP Błędowa.

Zebranie OSP po przeprowadzonej dyskusji na zebraniu OSP w dniu 13 lutego 2015 r. uchwaliło następujące stanowisko;

„Zebrani uważają, iż samochód pożarniczy typu lekkiego może zostać przekazany na wniosek OSP Błędowo do ich jednostki po uzgodnieniu warunków tego przekazania w przeprowadzonej rozmowie z wójtem gminy  Marcinem Skonieczką i przewodniczącym Rad Gminy Płużnica Szymonem Dudzikiem, w tym także kwestii kupna dla potrzeb Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Płużnica samochodu pożarniczego ciężkiego, który zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe w gminie Płużnica.”

Argumenty OSP Płużnica są następujące;

OSP Płużnica corocznie bierze udział w kilkudziesięciu akcjach, likwidując skutki zdarzeń drogowych, pożarów… wzrost niebezpieczeństwa związany jest z następującymi czynnikami;

a/ w rolnictwie w związku z koncentracją produkcji w dużych fermach hodowlanych, powstaniem wielkich kompleksów pól obsiewanych zbożami, rzepakami itp.,

b/ powstawaniem dużych zakładów produkcyjnych oraz budową strefy ekonomicznej na Bartoszewicach, której bezpieczeństwo winno być jednym z priorytetów,

c/ obowiązkiem  likwidacji skutków wypadków na drogach lokalnych i odcinku A1 od granic powiatu toruńskiego po powiat grudziądzki.

d/posiadaniem coraz większych terenów zalesionych, wymagających szybkości działań i dużej mocy uderzeniowej dużą ilością wody. Samochód średnia ma tej wody w zbiorniku 2 500 l, samochód ciężki 5 000 l. więcej. Na wodę z hydrantów teoretycznie liczymy, ale w praktyce z dostępnością tej wody bywa różnie. O skuteczności akcji decydują niejednokrotnie minuty.

‘Ostatecznie samochód FORD został przekazany do Błędowa w maju 2015 r.’

Zakupy 2015.

Zakupiliśmy dla bieżących potrzeb węże; W-52/ 5 szt. i W-75 / 5 szt.

Odwiedziny red. Mirosława Dzięgielewska.

20 marca 2015 r. odwiedziła nas redaktorka czasopisma STRAŻAK Mirosława Dzięgielewska. Napisała artykuł o zdobyciu przez naszą OSP grantu na zakup silnika i łodzi motorowej.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na ‘Jasną Górę’.

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. strażacy z całej Polski przybyli do Częstochowy, by wziąć udział w odbywającej się co 5 lat pielgrzymce. W tym szczególnym dla braci strażackiej wydarzeniu grupą 50 osób uczestniczyli strażacy ochotnicy wraz z rodzinami z gminy Płużnica. Wśród uczestników znaleźli się Edward Kruk prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Kazimierz Chmielewski wice prezes, Marian Liszaj przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz Andrzej Kujaczyński komendant gminny OSP. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawował ksiądz Jacek Dudziński kapelan gminny strażaków.

Wyścig Kolarski Płużnica-Lisewo 1 maja 2015 r.

Strażacy gminy Płużnica zabezpieczali trasę wyścigu 1 maja 2015 r. na  trasie i posterunkach-skrzyżowaniach w miejscowościach przez które przejeżdżał wyścig. Pogoda była w tzw. kratkę, trochę padało, trochę świeciło słońce. Strażacka służba trwała od godz. 12.oo do 17.oo, czyli od początku wyścigu po jego zakończenie Niżej; centrum Płużnicy na ulicy kotnowskiej, miejsce startu i mety.

OSP Płużnica przyszło zabezpieczyć centrum wsi Płużnica, w tym start i metę przy pawilonach sklepowych i poczty. Byli to: Lech Jazownik, Wiesław Kwiatkowski,  Marek Liszaj, Maciej Maćkiewicz,  Artur Pitan, Kacper Stafiej, Ryszard Stafiej, Janusz Szczepanik, Piotr Tomasik i zmobilizowany do obsługi prasowej autor.

Motopompa dla Działowa; OP5 800 przekazana motopompa dla Działowa.

Notatka ze spotkania.

Narada w dniu 18 maja 2015 r. została zwołana z inicjatywy przewodniczącego Rady Gminy Szymona Dudzika i Zarządu Oddziału Gminnego OSP i poświęcona została poinformowaniu radnych o pracy strażaków i ich oczekiwaniach wobec partnerów społecznych; Rady Wójta, Sołtysów, organizacji społecznych.

Strażacy oczekują, iż wszystkie działania i decyzje jakie są podejmowane przez administrację będą zapadały w porozumieniu ze strażakami. Dotyczy to prac remontowych, zakupów sprzętu, samochodów strażackich, działań publicznych z udziałem strażaków, a także obsługi administracyjnej-biurowej 11 OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP.

Z naszej OSP w  spotkaniu udział wzięli; Szymon Dudzik, Jarosław Kubasik i piszący te słowa.  

Zawody gminne sportowo pożarnicze w Płużnicy w dniu  6 czerwca 2015 roku.

W naszej drużynie ‘grali’; Artur Pitan, Kamil Jazownik, Karol Klimek, Eliasz Stafiej, Jakub Stafiej, Miłosz Rygielski, Łukasz Isbrandt, Patryk Fiałkowski.

Klasyfikacja generalna zawodów  seniorów ułożyła się następująco; I miejsce OSP Uciąż, kolejne miejsca zajęły OSP; Błędowo, Płużnica, Czaple, Nowa Wieś Królewska, Działowo i Ostrowo.

Pierwszy Turniej Łuczniczy.

Na zakończenie zawodów sportowo-pożarniczych odbył się I Turniej Łuczniczy o puchar komendanta gminnego ZOSP Andrzeja Kujaczyńskiego. W finale turnieju zmierzyli się Adrian Kujaczyński z Czaple i Miłosz Rygielski z Płużnicy. Po pasjonującej dogrywce zwyciężył Miłosz Rygielski.

115 lecie OSP w Uciążu.

20 czerwca 2015 r. Nasz poczet sztandarowy: Janusz Szczepanik, asysta; Ryszard Stafiej i Piotr Tomasik oraz  Marek Liszaj, Miłosz Rygielski.

Notatka z posiedzenia Zarządu OSP.

Usiedliśmy się w remizie w Płużnicy w dniu 1 lipca 2015 r. Obecni byli; Karol Kaźmierczak,  Jarosław Kubasik, Marek Liszaj, Janusz Marcinkowski, Ryszard Stafiej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Janusz Szczepanik; Adam Drzyzga, Adam Szczepanik.

Omówiono sprawy;

-kurs steromotorzystów; koszt 500 zł + 250 zł z własnych pieniędzy.

-zakup 4 aparatów tlenowych; OSP wystąpiła z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie brakujących 20 % dopłaty. Zgodnie z taką umową w 2015 roku realizowany będzie zakup dla OSP Płużnica 4 sztuk aparatów ochrony dróg oddechowych o łącznej wartości  16 400 zł., przy cenie jednostkowej 4100 zł. OSP Płużnica zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych na realizację tego zakupu w wysokości 3 280 zł (trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu złotych), tj. 20 % wartości zakupu 4 sztuk wspomnianych aparatów”.

- podjęliśmy uchwałę w sprawie upoważnienia do składania podpisów w miejscowym Banku Chełmińskim przez; Lecha Jazownika, Mariana Liszaja, Ryszarda Stafieja i Szymona Dudzika.

Wizyta młodzieży w Hagen.

          W ramach współpracy między niemiecką gminą Hagen a gminą Płużnica 20 osobowa grupa naszej strażackiej młodzieży wyjechała w dniach od 4 do 11 lipca 2015 r. do strażaków w Hagen. Reprezentowali nas; Ryszard Stafiej, Wiesław Kwiatkowski, Marek Liszaj.

Spotkanie seniorów strażaków ‘2015’

Spotkania z seniorami ochotnikami organizujemy raz w rok, zawsze w innej przyjacielskiej OSP. W ubiegłym roku spotykaliśmy się u druhów w Uciążu, natomiast teraz 24 września br. zostali zaproszeni trochę wcześniej urodzeni druhowie do Czapel. W spotkaniu uczestniczyli; Tadeusz Stafiej, Tadeusz Wawszczyk i Marek Liszaj.

Ćwiczenia strażackie w Płużnicy.

W ćwiczeniach strażackich w dniu 24 września 2015 roku, łączących ‘obronę cywilną’ i praktyczne strażackie działania ratownicze na wypadek potrzeby w akcji pod kryptonimem „Kobra 2015” na obiekcie szkoły w Płużnicy brały udział drużyny z OSP; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica.

Z naszej OSP na ratunek ruszyli druhowie; Szymon Dudzik, Kamil Jazownik, Grzegorz Mucha, Radosław Nadolski, Adam Szczepanik, Piotr Tomasik. Strażakami dowodził Ryszard Stafiej naczelnik OSP. Płużnica uruchomiła i ‘postawiła’ do akcji dwa samochody pożarnicze; lekki IVECO, i średni Star GBA.

Spotkanie w Nowej Wsi Królewskiej.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z gośćmi z gminy Hagen-Bremischen w dniu 9 października 2015 roku, na godzinę 16,30.

Chodziło o uzgodnienia co do dalszej współpracy między naszymi społecznościami i strażakami obu gmin.

Protokół z posiedzenia Zarządu OSP.

Rozmawialiśmy w  Płużnicy w dniu 8 listopada 2015 r. W remizie OSP obecni byli członkowie Zarządu OSP; Ryszard Stafiej naczelnik/w-ce prezes, Janusz Marcinkowski sekretarz, Marian Liszaj skarbnik, Jarosław Kubasik i Wiesław Kwiatkowski członkowie Zarządu, oraz Janusz Szczepanik przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Omówiono kwestie;

1. Analiza wydarzeń w okresie czerwiec-października  których brali udział płużniccy strażacy.

2.Rozliczenie pieniędzy z KSRG za rok 2014.

3.sprawy bieżące, w tym modernizacja posadzki w remizie OSP.

Obecni; Ryszard Stafiej, Janusz Marcinkowski, Wiesław Kwiatkowski, Janusz Szczepanik. Jarosław Kubasik, Marek Liszaj.

4.  Zakup samochodu pożarniczego-ciężkiego dla naszej OSP.

5.Organizacją turnieju piłki nożnej drużyn strażackich z terenu Gminy w dniu 12 grudnia (sobota) 2015 roku na sali gimnastycznej w Płużnicy, o godz. 10.00 czym  zajmował się R. Stafiej.

Kalendarze i darowizny.

W grudniu 2015 roku strażacy; Radosław Nadolski, Patryk Fiałkowski i Piotr Tomasik zebrali ponad 1100 zł.

Wyposażenie OSP Płużnica w 2015 roku;

Strażnica; 3 stanowiska samochodowe, kuchnia, świetlica-biuro, wc i prysznice.

Dwie łodzie motorowe, w tym jedna nowa z 2014 roku.

Motopompy 4 szt. w tym 2 szlamowe i 2 pływające.

Pilarki do drewna 3 szt. Piła do betonu i stali. Agregaty prądotwórcze, jednofazowe 3 szt.Węże w-75; 10 szt. w-52; 10 szt. w-110; 10 szt. Węża ssawne 4 szt.Sprzęt ochrony dróg oddechowych  4 aparaty.

Drabiny; wysuwana 1 szt., nasadkowa 1 szt. Podnośnik hydrauliczny.

Syreny elektryczne; ręczna i elektryczna. Ta ostatnia jest włączana zdalnie przez komendę PSP.

Ubrania specjalne, kominiarki, buty strażackie, hełmy, rękawice 18 kompletów,

Pasy, toporek i zatrzaśnik po 6 szt. Latarki 4 szt. Odzież inna; ubrania koszarowe, obuwie, komplety ubrań wyjściowych po 20 kompletów. Część strażaków ma mundury wyjściowe starsze, będące poza ewidencją, ale używane na uroczystościach strażackich.

Zestaw ratowniczy medyczny, nosze, deska lodowa. Myjka ciśnieniowa do mycia samochodów i sprzętu.

Ćwiczenia zgrywające OSP ‘2015’

          Komenda Powiatowa PSP zarządziła je na dzień 17 listopada 2015 roku, na godzinę 13,00. Organizatorami ćwiczeń byli; Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji i Wąbrzeski Dom Kultury. Ćwiczeniom nadano kryptonim ‘WUDEK’. Miały ona na celu przećwiczenie prowadzenia akcji ratowniczo-pożarniczej na budynku Wąbrzeskiego Domu Kultury. Według założeń ćwiczeń na sali widowiskowej WDK. Z terenu gminy Płużnica brały udział OSP; Błędowo, Nowa Wieś Królewska i Płużnica. W ćwiczeniach udział wzięli; Wiesław  Kwiatkowski, Radosław Nadolski, Eliasz Stafiej, Piotr Tomasik, Karol Kaźmierczak, i Grzegorz Makowski.

Zakupy 2015.

Zakupiliśmy dla bieżących potrzeb węże; W-52/ 5 szt. i W-75 / 5 szt.

Aparaty powietrzne 4 sztuki, stare, ale sprawne zostały przekazane do OSP Błędowo.

Zdarzenia w gm. Płużnica w 2015 roku.

Na terenie gminy jest 11 jednostek OSP, z czego tylko w trzech są Jednostki Operacyjno-Techniczne w których zarejestrowani strażacy, po odpowiednim przeszkoleniu, badaniach lekarskich i ubezpieczeniu mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjazdy strażaków gminy Płużnica w 2015 roku;

Gmina ogółem: 89 akcji, w tym:  pożary 25; miejscowe zagrożenia 62.
OSP Płużnica; 42 wyjazdy, w tym; pożary 14, miejscowe zagrożenia 28.
Opłatek strażacki gm. Płużnica ‘2015’.

Odbył się na sali wiejskiej w Kotnowie w dniu 29 grudnia 2015 roku od godziny 16,00. Obecni w Kotnowie; Marek Liszaj, Ryszard Stafiej, oraz; Lech Jazownik, Janusz Szczepanik, Janusz Marcinkowski.

Stan strażaków zwyczajnych na dzień 12 lutego 2016 roku wynosi; 41 strażaków.

[Sporządził; Janusz Marcinkowski.] 

Kategoria: /