Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliwcu odbyło się w dniu 05.02.2016r.

Materialy Liddi Czyżak.

Zebraniu przewodniczył druh Bolesław Szafrański Obecnych na zebraniu było  21 druhów na stan 29 członków zwyczajnych co stanowi 72,4% .

Sprawozdanie z działalności OSP Myśliwiec za 2015 r. przedstawił Prezes OSP Myśliwiec Bolesław Szafrański, finansowe zreferował Balawejder Mirosław, a  komisji rewizyjnej  druh Krzysztof Barański .

Po omówieniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium Zarządowi ,zebrani druhowie w głosowaniu jawnym dokonali wyboru nowych władz OSP na kolejną kadencję.

Druh Bolesław Szafrański oraz druh Adam Przybyło  nie kandydowali do Zarządu OSP. Wszystkim strażakom, partnerom społecznym  podziękowali za wiele lat współpracy.

Do nowego Zarządu OSP Myśliwiec weszli:

1.Wojciech Barański; prezes.

2.Sławomir Balawejder; wiceprezes-naczelnik.

3.Adian Drapiewski; z-ca naczelnika.

4.Marcin Kotłowski; sekretarz.

5.Mirosław Balawejder; skarbnik.

6.Damian Przybyło; gospodarz.

W skład Komisji Rewizyjnej OSP weszli:

1.Bolesław Szafrański; przewodniczący.

2.Roman Gruszka; sekretarz.

3.Jerzy Balcerowicz; członek.

Delegatami na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:

1.Wojciech Barański

2.Sławomir Balawejder

3.Bolesław Szafrański

Do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano druha Wojciecha Barańskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Władysław Łukasik  oraz Komendant Gminny Wojciech Dombrowski podziękowali druhom za zaangażowanie w rozwój jednostki, za udział w zawodach sportowo-pożarniczych. Nowemu zarządowi życzył zrealizowania planów.

Nowy Zarząd OSP. Od lewej  stoją: Damian Przybyło, Adrian Drapiewski, Wojciech Barański, Mirosław Balawejder,  Sławomir Balawejder i Marcin Kotłowski.

 

Komisja Rewizyjna : Roman Gruszka, Jerzy Balcerowicz, Bolesław Szafrański.