Zebranie OSP w Zieleniu.

Opracowanie Judyta Majewska.

          Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w dniu 20 lutego 2016 r. w remizo-świetlicy. Na początku spotkania uroczyście  wprowadzono sztandar jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pt. ‘Rycerze Floriana’. Następnie Prezes OSP Zieleń druh Mariusz Gerc powitał przybyłych gości: wójta gminy Wąbrzeźno mgr Władysława Łukasika,  Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie st. kpt. inż. Piotra Rogowskiego, sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lidię Czyżak oraz komendanta gminnego OSP Wojciecha Dombrowskiego, a także wszystkich druhów i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zieleń.

 

 

Od lewej; Marcin Milaniuk, kpt. Piotr Rogowski z PSP Wąbrzeźno, Mariusz Gerc, Wądysaw Łukasik wójt gminy, Wojciech Dombrowski komendant gminny OSP.

Obrady rozpoczęły się od wyboru gospodarza zebrania oraz protokolanta, którymi kolejno zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. Do składu Komisji uchwał i wniosków weszli druhowie Grzegorz Krzyżanowski i Zygmunt Buławski, natomiast do Komisji skrutacyjnej druhowie Dawid Błaszkiewicz oraz Daniel Buławski.

W dalszej części zebrania druh Wiesław Gerc przedstawił sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2015 rok. Strażacy uczestniczyli w 21 akcjach, w tym w gaszeniu pożarów 2 razy, natomiast raz odnotowano fałszywy alarm. Druhowie reprezentowali OSP podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Nielubiu (zajęcie 2 miejsca) oraz VII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Oldboyów w Błędowie (zajęcie 6 miejsca). Nasi nowi druhowie uczestniczyli w szkoleniach podstawowych OSP, natomiast ich starsi koledzy  w szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. Następnie druh Michał Nowek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz planowany budżet na rok 2016. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej, która swoje posiedzenie odbyła w dniu 18 lutego 2016  roku przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski, który omówił wyniki kontroli kasy jednostki oraz czynności związane z brakowaniem sprzętu.

 

Młodzież z opiekunką Judyta Majewską;

 

Po sprawozdaniach wśród druhów i przybyłych gości rozgorzała dyskusja na wiele istotnych tematów. Wójt Władysław Łukasik pogratulował druhom wyników w  zawodach sportowo-pożarniczych oraz  podziękował za prowadzenie i utrzymanie w należytym porządku remizy, która może świecić przykładem dla innych jednostek. Przedstawił planowane inwestycje, w tym budowę remizy w Przydwórzu, zapewniając tym samym, że nie zabraknie funduszy na podstawową działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wąbrzeźno.  Naczelnik Marcin Milanik również podziękował druhom za prace włożone w strażacką działalność, a szczególnie za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druh Wiesław Gerc poruszył kwestie poprawy dojazdu do zbiornika ppoż. St. kpt. inż. Piotr Rogowski scharakteryzował funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wąbrzeskiego oraz omówił w skrócie wyjazdy OSP Zieleń do akcji, uważając tak jak Wójt, iż przynależność do KSRG wiąże się z wielką odpowiedzialnością za życie i mienie mieszkańców.  Podkreślono, że na każde wezwanie mamy obowiązek wyjazdu do akcji, a wszelkie problemy muszą być rozwiązywane wspólnie z myślą o tym, że w chwilach zagrożenia jesteśmy potrzebni ludziom.

Tegoroczne zebranie przyniosło również zmiany. W jawnym głosowaniu jednogłośnie wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład których weszli:

Zarząd OSP;

Gerc Mariusz-prezes.

Milanik Marcin-naczelnik.

Jabłoński Leszek-zastępca naczelnika.

Majewska Judyta-kronikarz, skarbnik.

Nowek Michał-sekretarz.

Zarząd; Judyta Majewska, Marcin Milaniuk, Mariusz Gerc, Michał Nowek i Leszek Jabłoński.

 

Komisja rewizyjna:

Witt Andrzej-przewodniczący.

Krzyżanowski Grzegorz-sekretarz.

Gerc Wiesław-członek komisji.

Od lewej członkowie Komisji; Wiesław Gerc, Andrzej Witt, Grzegorz Krzyżanowski.

 

Na zjazd gminny OSP wybrano delegatów: Milanika Marcina, Gerca Wiesława, Gerca Mariusza.

Nowym członkom władz OSP życzymy sukcesów w pracy w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu, natomiast druhom kończącym służbę w Zarządzie i Komisji dziękujemy za wielką dotychczasową pracę w rozwój i działalność OSP w Zieleniu.

Plan działania na 2016 rok przedstawił naczelnik OSP  Zieleń druh Marcin Milanik. Główne plany strażaków wiążą się z przeprowadzenia szeregu szkoleń podstawowych i specjalistycznych. Zaplanowano remont masztu flagowego, zakup mundurów, ubrań specjalistycznych oraz narzędzi gospodarczych potrzebnych do porządkowania remizy. Druh zwrócił również uwagę na zmobilizowanie druhów w pracach porządkowych wokół  remizo-świetlicy, w działalności prewencyjnej oraz współpracy z Państwową Strażą Pożarną i organizacjami lokalnymi.  Na zebraniu przyjęto nowego strażaka  Kamila Bożka. W tym roku szeregi nasze zasili  Adam Talkowski.  

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawiła drużynowa Paulina Maślińska. Drużyna mocno angażowała się w życie lokalnej społeczności, uczestniczyła w konkursach oraz akcjach organizowanych przez starszych kolegów z OSP Zieleń. 

Głos w dyskusji zabrał komendant gminny OSP Wojciech Dombrowski, który złożył wszystkim zebranym podziękowania za dbałość o remizę, oraz za aktywny udział w akcjach. St. kpt. inż. Piotr Rogowski omówił wymagania osobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz zwrócił uwagę na istotną rolę kierowców samochodów pożarniczych.

Druhowie przyjęli jednogłośnie uchwały i wnioski przedstawione przez członka komisji uchwał i wniosków druha Grzegorza Krzyżanowskiego, a po zakończeniu zebrania zasiedli do uroczystej kolacji.