Protokół

z zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Blizienku.

 

W dniu 12 marca 2016 roku w miejscowej remizo-świetlicy odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze strażaków z Blizienka.

Zebranie otworzył druh prezes J. Majek witając strażaków i zaproszonych gości; Leszka Talarka w-ce prezesa Zarządu Gminnego ZOSP gminy Książki, bryg Ireneusza Wiśniewskiego zastępcę komendanta PSP w Wąbrzeźnie, Jerzego Dutkiewicza wójta gminy Książki. Ebranie było prawomocne, ponieważ na stan 37 członków w zebraniu uczestniczyło 27 osób, co stanowiło 73,71 % stanu.

          Na przewodniczącego zebrania wybrano L. Talarek, protokólantem Eugeniusz Bala.

          Dla sprawnego przebiegu zebrania powołano następujące komisje;

-komisję Mandatową w składzie; J. Głażewski, A. Pastucha, P. Jamroży,

-komisję wyborczą, wniosków i uchwał; E. Bala, M. Lesińska, J. Głogowska,

-komisję skrutacyjną; T. Szymaniak, R. Jawor, A. Jamroży.

          Sprawozdanie z działalności przedstawił naczelnik jednostki OSP Zygmunt Pastucha. Dla ilustracji strażackiej pracy przedstawiamy kilka kwestii;

-aktualny stan osobowy OSP wynosi 37 strażaków, w tym 9 kobiet,

-strażacy brali udział w 16 akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2015 roku,

-zorganizowano pokaz ratownictwa z okazji ‘Dnia Dziecka’ i na ‘Gminnych Dożynkach,

-drużyna z naszej OSP wzięła udział w zawodach oldbojów w Błędowie,

-wraz z innych jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego braliśmy udział w powiatowych ćwiczeniach na ochronie obiektu Wąbrzeskiego Domu Kultury.

 

Strażacy gm. Książki na gminnych ćwiczeniach w Osieczku. Z OSP Blizienko udział brali: Jacek Głażewski, Eugeniusz Bala, Roman Jawor, Krzysztof Romanowski, Tomasz Głogowski, Tomasz Szymaniak.

 

 

 Zawody ‘Oldboys” w Błędowie w dniu 12 lipca 2015 r.

 

 

              Na 14 drużyn nasi zajęli VII miejsce, choć akurat od zajętej lokaty ważniejsza była obecność i prawdziwie sportowa rywalizacja druhów po 40 stce.

W związku ze śmiercią skarbnika OSP śp. druha Z. Grzębskiego sprawozdanie finansowe referował L. Talarek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący J. Głażewski.

 Zygmunt Pastucha, naczelnik naszej OSP przedstawił plan działań strażackich na 2016 rok. Zawiera on wiele zadań; od udziału w zawodach, ćwiczeniach po udział w szkoleniach i w utrzymywaniu stałej gotowości służenia ludziom. Zakłada się również zakupy wyposażenia, sprzętu, między innymi; akumulatorów do samochodu i mundurów. Na pokrycie zgłaszanych potrzeb zakłada się wpływu z tytułu pieniędzy z działań w KSRG i członkowskich składek w wysokości 580 zł.

Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani udzielili Zarządowi OSP absolutorium.

W sprawie wyborów do Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej zdecydowano o trybie głosowania jawnego.

Strażacy w skład swych władz wybrali;

Zarząd OSP;

------------------

Prezes; Zygmunt Pastucha.

W-ce prezes; Eugeniusz Bala

Naczelnik Andrzej Pastucha

Z-ca naczelnika Robert Szymaniak

Sekretarz; Leszek Talarek.

Skarbnik; Józef Majek.

Członkowie Zarządu; Tomasz Głogowski, Małgorzata Lesińska.

Komisja Rewizyjna

------------------------

Przewodniczący; Jacek Głażewski

Członkowie; Tomasz Ciupak i K rzysztof Romanowski.

 

Zebrani podjęli uchwałę, iż delegatami na Zjazd Gminny OSP będzie cały Zarząd jednostki i dwie osoby z Komisji Rewizyjnej.

Do Zarządu Oddziału Gminnego nominowani zostali; Zygmunt Pastucha, Leszek Talarek i Jacek Głażewski. Do Gminnej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Bala.

Po przyjęciu uchwał, wyborach zajęli głos nasi goście; Jerzy Dudkiewicz i bryg. Ireneusz Wiśniewski, którzy złożyli strażakom podziękowania za dotychczasową, pełną zaangażowania pracę i życzenia na przyszłość. Zapewnili strażaków o woli współpracy w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa.

Zebrani zakończył Leszek Talarek zapraszając wszystkich uczestników do kolacji przygotowanej przez Panie członkinie OSP.

 

Protokółował Eugenisz Bala      Przewodniczący zebrania Leszek Talarek