ZałącznikUchwała 2 

    Podczas zorganizowanego  w siedzibie OSP  Orzechowo, w dniu 31 marca 2016 roku zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie zapadła jednogłośna decyzja, w sprawie wyznaczenia terminu  Zwyczajnego Zjazdu Zarządu Powiatowego... Druhowie obecni na zebraniu wskazali na uświęconą poprzednimi zjazdami datę 9 grudnia 2016 roku. Zjazd taki organizowany jest zgodnie ze Statutem Związku OSP RP raz na 5 lat, i stanowi okazję do podsumowania działalności ustępujących władz Związku, jak również do wyboru nowych. Jest to najważniejsze wydarzenie dla powiatowego  środowiska  ochotników.

 

  W Statucie Związku OSP  możemy przeczytać:

 

§ 48

 1. Zjazd oddziału powiatowego jest najwyższą władzą oddziału powiatowego.
 2. W zjeździe oddziału powiatowego uczestniczą:
  1. z głosem decydującym - delegaci wybrani na zjazdach oddziałów gminnych,
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego i osoby zaproszone.

§ 49

Do kompetencji zjazdu oddziału powiatowego należy:

 1. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału powiatowego i komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału powiatowego na wniosek komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,
 2. uchwalanie programów działania oddziału powiatowego,
 3. zatwierdzanie składu zarządu oddziału powiatowego,
 4. określenie liczby członków komisji rewizyjnej oddziału powiatowego oraz jej wybór spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego,
 5. wybór delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego spośród delegatów na zjazd oddziału powiatowego w liczbie określonej uchwałą zarządu oddziału wojewódzkiego,
 6. rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów oddziałów gminnych zawieszonych przez zarząd oddziału powiatowego,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez władze oddziału powiatowego i delegatów.

§ 50

 1. Zjazd oddziału powiatowego może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny zjazd oddziału powiatowego jest zwoływany przez zarząd oddziału powiatowego raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajny zjazd oddziału powiatowego zwołuje zarząd oddziału powiatowego:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie komisji rewizyjnej oddziału powiatowego,
  3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów gminnych,
  4. na żądanie zarządu oddziału wojewódzkiego.
 4. Postanowienia § 21 ust. 4 - 6 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

Obok Uchwała i jej załącznik z Zebrania z Orzechowa.