Szanowni Druhowie .

 

        Za nami już kampania sprawozdawczo - wyborcza w jednostkach OSP na terenie naszego Powiatu. Znamy już nowe Władze Jednostek oraz wybranych Delegatów , którzy będą reprezentowali jednostki  podczas dalszych walnych zebrań.

        Przed nami kolejne ważne wydarzenia, którymi będą gminne Walne Zjazdy OSP. Jest to najważniejsze wydarzenie dla gminnej organizacji strażackiej, które zgodnie ze Statutem organizowane jest co 5 lat. Podczas Zjazdów sprawozdania z pięcioletnich kadencji złożą ustępujące Władze OSP, a obecni na zebraniach Delegaci dokonają wyboru nowych gminnych Władz.

        Każdemu z nas zależy na tym, aby te ważne wydarzenia zostały przygotowane jak najlepiej, co pozwoli na ich sprawne i zgodne ze Statutem Związku przeprowadzenie. Poniżej przedstawiamy przykładowy scenariusz gminnego Zjazdu. 

 

 

 

 

Scenariusz Obrad

Zjazdu Oddziału Gminnego/Miejskiego/Miejsko-Gminnego *

Związku OSP RP

 

 

Zjazd otwiera prezes ustępującego zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP – dokonuje wprowadzenia i proponuje przewodniczącego i sekretarza obrad (głosowanie).

 

Przewodniczący zjazdu dziękuje za wybór i zapewnia, że zjazd prowadzić będzie sprawnie, zgodnie z porządkiem obrad i regulaminem zjazdu.

 

Przewodniczący zjazdu - w imieniu ustępującego zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku - proponuje powołanie prezydium

zjazdu w następującym składzie :

...........................................................................................................................................................................

Zaproponowany skład prezydium zjazdu należy przegłosować, a następnie -osoby wybrane - poprosić o zajęcie miejsc za stołem prezydialnym.

 

Przewodniczący zjazdu odczytuje projekty porządku i regulaminu obrad, a następnie poddaje pod głosownie.

 

Przewodniczący zjazdu - w imieniu ustępującego zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku - proponuje powołanie komisji zjazdowych:           komisji mandatowej, komisji wyborczej, komisji uchwał i wniosków                 - w następujących składach : komisja mandatowa, komisja wyborcza , komisja uchwał i wniosków ( w 3 osobowych składach )        

Zaproponowane składy komisji należy przegłosować, a następnie wybrane komisje poprosić o rozpoczęcie pracy.

 

Dekoracji zasłużonych działaczy odznakami pożarniczymi i dyplomami dokonuje przedstawiciel właściwego terenowo zarządu oddziału Związku zgodnie z „Regulaminem Odznak i Wyróżnień ZOSP RP".

 

Przewodniczący zjazdu prosi druha/druhnę ________________________ złożenie sprawozdania z działalności zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku.

 

 Przewodniczący zjazdu prosi druha/druhnę ________________________ o  złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału             Gminnego (równorzędnego) Związku, które zakończy postawienie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi                oddziału gminnego (równorzędnego) Związku.

 

DYSKUSJA.

 

Przewodniczący Zjazdu prosi o przegłosowanie  wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) Związku dot. udzielenia lub nie udzielenia absolutorium ustępującym władzom.

 

Przewodniczący zjazdu zwraca się do komisji wyborczej o przygotowanie listy przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP - reprezentujących  wszystkie OSP - członków zwyczajnych Związku oraz listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

 

DYSKUSJA c.d.

 

 Przewodniczący zjazdu prosi przewodniczącego komisji wyborczej o przedstawienie listy przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP oraz propozycji kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

 

Przewodniczący zjazdu przypomina, że zgodnie z przyjętym regulaminem obrad zjazdu, sposób wyborów (jawny lub tajny) ustala zjazd w drodze jawnego głosowania. W związku z tym w jawnym głosowaniu ustala się sposób wyborów - w przypadku wyborów tajnych należy wybrać komisję skrutacyjną. /Głosowanie/.

 

Przewodniczący zjazdu prosi o zatwierdzenie poprzez głosowanie  składu Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) Związku.

 

Przewodniczący zjazdu proponuje wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) Związku wg propozycji przygotowanych przez komisję wyborczą. Przewodniczący zjazdu prosi delegatów na Zjazd                   o ewentualne inne propozycje. /Głosowanie/.

 

DYSKUSJA c.d.

 

Przewodniczący zjazdu prosi przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektów uchwał Zjazdu.

Każdy projekt (jeśli nie ma do niego uwag) należy przegłosować.

 

Przewodniczący zjazdu ogłasza przerwę i prosi nowo wybranych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) Związku o udanie się do sali _______________ w celu ukonstytuowania się, a także wyboru przedstawiciela/i do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

Przewodniczący zjazdu ogłasza składy nowo wybranych prezydiów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP oraz przedstawia przedstawiciela/i do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku.

 

Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

Przewodniczący zjazdu dziękuje uczestnikom zjazdu, członkom komisji za sprawne przeprowadzenie obrad zjazdu, dziękuje zaproszonym gościom za przybycie i przekazuje dalsze prowadzenie obrad zjazdu nowo wybranemu prezesowi zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku.

 

Nowo wybrany prezes Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP zabiera głos, a następnie zamyka obrady zjazdu.

 

    Druhowie pamiętajcie , aby podczas Zjazdów nie zabrakło Symboli Strażackich , Sztatndarów i oczywiście Hymnu. Zjazd jest Świętem Strażackim, a każde Święto wymaga szczególnej oprawy.

 

 

Materiał przygotowany na podstawie wytycznych ZOSP RP .