Protokół nr. 2/16

z posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

w Wąbrzeźnie w dniu 8 czerwca 2016 r.

-------------------------------------------------------------------------

 

Posiedzenie odbyło się w świetlicy PSP w Wąbrzeźnie,obradom przewodniczył Prezes Zarządu Jarosław Herbowski protokółował Janusz Marcinkowski.

 

Frekwencja; Na 17 członków Zarządu obecnych było 12  jego członków, co stanowi 70,5 %. Nieobecni; Danuta Ozorowska, Zygmunt Baran, Ryszard Stafiej, Jarosław Tylmanowski, Wiesław Gerc, Oprócz członków Zarządu obecni byli; Zygmunt Buławski z OSP Zieleń, strażacy z PSP: st. kpt. Piotr Rogowski, st.ogn. Magdalena Twardowska, mł. asp. Robert Stasiak.

 

Porządek, problematyka posiedzenia;

1.    Zapoznanie się z informacją o wprowadzeniu nowego systemu dotacji MSWiA „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP”.

2.    Podjęcie Uchwały.

3.    Sprawy bieżące związane z realizacją rocznego planu pracy..

4.    Wolne wnioski.

 

Ad.1. Dotacja MSWiA

------------------------------

          Na wstępie informację o nowych zasadach udzielania ‘dotacji’ na 2016 rok przedstawił Prezes Herbowski. Następnie propozycję podziału  środków z dotacji przedstawił Komendant st. bryg. Sł. Herbowski.

Dane finansowe i propozycja podziału pieniędzy przyznanych na powiat wąbrzeski do podziału na jednostki OSP:

 

a)    powiat wąbrzeski otrzymał 42 550,00 zł.

b)    proponuje się podzielić tą sumę na 9 jednostek OSP w powiecie, w układzie;

- sumę 42 550,00 zł podzielić na 9 jednostek co czyni na każdą z nich sumę w zaokrągleniu 4 728,00 zł,

- 4 gminom wiejskim [Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno] przyznać dotację dla dwóch jednostek,

- gminie miejskiej Wąbrzeźno przyznać dotację do jednej jednostki.

Uwagi;

*Do udzielonej dotacji jednostki dokładają min. 20% środków własnych w celu zwiększenia ilości bądź jakości zakupionego sprzętu. Mogą być to pieniądze z różnych źródeł. Zakup jednej ‘sztuki’ nie może przekraczać kwoty 3 500,00 zł, aby nie ‘wpaść’ w kwalifikację finansową  jako zakup inwestycyjny’.

*OSP do 17 czerwca skontaktują się z KP PSP mł. asp. Robertem Stasiakiem w celu uzgodnienia specyfikacjii zakupu z Zarządem OSP według przekazanego strażakom ’zakresu przedmiotowego dotacji’.

Uzgodnienie przedstawicieli Zarządów Oddziałów Gminnych OSP z Komendantem PSP jednostek do udzielenie dotacji MSWiA:

 

Gmina   /  jednostka OSP:

-----------------------------------

Dębowa Łąka: 1.Wielkie Pułkowo  2.Kurkocin

Książki: 1.Osieczek   2.Blizienko

Płużnica: 1. Nowa Wieś Królewska  2. Płużnica

Wąbrzeźno: 1. Myśliwiec  2. Jarantowice

Miasto Wąbrzeźno:1. Wąbrzeźno.

 

*Warunkiem pozyskania dotacji i sporządzenia wniosku w wysokości 4 728,00 zł jest posiadanie następującej  dokumentacji w OSP:

 

/KRS / Konto bankowe / księgi inwentarzowej / prowadzenie rachunkowości; bilans-rachunek zysków i strat / rozliczanie z urzędem skarbowym CIT 8, CIT 8-0 (załącznik).

 W dyskusji zastrzeżenia do takich rozwiązań wnosili E. Kruk i A Kujaczyński zaznaczając, iż w gminach znajdują się różne ilości OSP, np. w gminie Płużnica 11 OSP, a w Książkach 4 jednostki - ‘Dlatego też nie powinno być ‘po równo’!

 

Kwestie te zostały poddane pod głosowanie przez prowadzącego  J. Herbowskiego;

1.    W sprawie systemu podziału pieniędzy-dotacji na rok 2016;  na gminy i 9 jednostek w głosowaniu 11 członków było za, przy 1 głosie przeciwnym.

2.    W głosowaniu całą Uchwałą Nr I/06/2016 w sprawie: zweryfikowanych potrzeb OSP z terenu powiatu wszyscy członkowie Zarządu byli jednomyślni.

 

Ad.3  Omówiono kwestie;

-----------------------------

a/ zawodów powiatowych OSP w dniu 17 września 2016 r. zaproponowano 1000 zł ‘wpisowego’ od każdej gminy na organizacje tych zawodów. Przyjęto również, aby z każdej gminy udział brały maksymalnie trzy jednostki. Zawody MDP przyjęto rozgrywać według własnego regulaminu Zarządu Oddziału Powiatowego

b/ regulaminu zawodów OLDBOYS w dniu 9 lipca 2016 roku w Zieleniu, począwszy od godz. 10,00. (Informacja w tej sprawie znajduje się na naszej internetowej stronie, formę pisemną przedłożył dh Buławski z Zielenia).

c/ przygotowań do sporządzenia sprawozdania z kadencji 2011-2016 i zapisu kronikarskiego tego okresu. Dokonano podziału zadań między członków Prezydium.

d/poinformowano o przygotowaniu koleżeńskiego spotkania plenerowego członków Zarządu połączonego ze spotkaniem Seniorów Strażaków powiatu wąbrzeskiego w koniec sierpnia na terenie Komendy Powiatowej .

 

 Ad.4 .Wolne wnioski.

1.    Sł. Herbowski; wnioskował, aby w następnych latach organizować jeden, powiatowy ‘Dzień Strażaka’, poczynając od 2017 roku, który mógłby nawiązywać do 40 lecie ZSP. Zygmunt Pastucha; poruszył sprawę kursu dla dowódców jednostek z KSRG, którzy na zajęcia kursu muszą dojeżdżać każdorazowo do Łubianki odległej o 70 km. Pytał; kto pokryje koszty dojazdu ochotników, którzy przecież tracą czas i muszą ponosić dodatkowe koszty!

2.    Jan Szablewski; zapytanie do J. Marcinkowskiego o ‘przegranie materiałów archiwalnych-filmów z kasetach na system CD” (Sprawa załatwiona ‘od ręki’- JM)

3.    Edward Kruk; zapytanie o granicę wieku seniorów strażackich. Odp. od 65 lat.

4.    Janusz Marcinkowski; prosił prezesów gminnych i innych działaczy OSP o zastanowienie się nad sporządzeniem ‘honorowego wykazu’ i tablo seniorów OSP z terenu powiatu w kadencji 2011-2016.

 

Treść podjętej uchwały wraz z załącznikiem w załączeniu.

 

Protokolant;                                        Przewodniczący obrad;

 [Janusz Marcinkowski]                          [Jarosław Herbowski]

 

Załączniki;

 

 

Dokumentacja fotograficzna posiedzenia.

-----------------------------------------------------

 

Obecni byli druhowie;

 

Jarosław Herbowski, Sławomir Herbowski, Andrzej Kujaczyński

Leszek Talarek, Zbigniew Szydzik, Jan Szablewski, Wojciech Dombrowski, Zygmunt Bukowski. Niżej; Magdalena Twardowska, Robert Stasiak. W tle Zygmunt Pastucha, Piotr Błażejewski, Stanisław Macikowski, Edward Kruk i Piotr Rogowski.