Coraz krótsze dni są zwiastunem, iż wielkimi krokami zbliża się do nas zima, a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, starają się również, by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło, a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Zanim na dobre rozpocznie się sezon grzewczy pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpiecznego ogrzewania .
 
images835OIIW2
Pamiętaj!
- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieców i innych urządzeń, grzejnych,
- nie składuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od takich urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej i ciągłej pracy,
- nie rozpalaj piecyków i kominków przy użyciu materiałów niebezpiecznych pożarowo, zwłaszcza cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji użytkowania, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję (stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia),
- przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku, a kontrole takie powinien przeprowadzać kominiarz, posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.
 
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych lub spalinowych z następującą częstotliwością:
- z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej jeden raz na 3 miesiące,
- z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym - co najmniej jeden raz na 6 miesięcy,
- z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
 
W tych obiektach należy ponadto usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej jeden raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.