„Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP”

 

            Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie informuje, że planuje przeprowadzić „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w 2015r. Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem wpłynięcia do sekretariatu KP PSP w Wąbrzeźnie do dnia 24 lutego 2017r. odpowiedniej ilości prawidłowych zgłoszeń.         

            Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – 03 marca 2017r.  Program szkolenia przewiduje 126 godzin lekcyjnych, które realizowane będą w dniach od piątku do niedzieli.

Spotkanie organizacyjne dla druhów zakwalifikowanych na szkolenie odbędzie się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie w dniu 03.03.2017r. o godz. 1630.

Z ramienia KP PSP w Wąbrzeźnie sprawę prowadzi st.kpt. Piotr Rogowski tel. 56 6890915.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania

Warunki uczestnictwa.

Karta skierowania; "Szkolenie Podstawowe Strażaków  Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Warunki przyjęcia

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

1.skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” (załącznik nr 2).

2.wiek ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.

Dokumenty (kartę skierowania) należy dostarczyć do Sekretariatu KP PSP w Wąbrzeźnie, ul. św. Floriana 6. Jednocześnie informujemy, iż przekazanie kompletnej dokumentacji  jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym odnośnie zakwalifikowania kandydata na szkolenie. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu osób na szkolenie podejmuje Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie. Pierwszeństwo posiadają strażacy z jednostek włączonych do KSRG, następnie z jednostek mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, pozostałe miejsca przeznaczone są dla strażaków z pozostałych jednostek. Na szkolenie zostanie przyjętych maksymalnie 40 osób.

Lista zakwalifikowanych na szkolenie dostępna będzie na stronie internetowej KP PSP w Wąbrzeźnie po 24 lutego br.  na stronie komendy: www.straz-wabrzezno.pl

Dokumentacja osób, które nie zostały zakwalifikowane nie będzie odsyłana. Zostanie zarchiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

2.Realizacja szkolenia

2.1. Część teoretyczna i praktyczna – zajęcia w KP PSP w Wąbrzeźnie.

Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele na terenie KP PSP w Wąbrzeźnie lub w wyznaczonym przez organizatora miejscu, planowane dni przeprowadzenia szkolenia:

1.     03 – 05 marca            -          20 godz.

2.     10 – 12 marca            -          20 godz. ( 11-12 komora dymowa w KW PSP Toruń ),

3.     24 – 26 marca            -          20 godz.

4.     30 marca – 02 kwietnia         20 godz.

5.     07 – 09 kwietnia        -          20 godz.

6.     21 – 23 kwietnia        -          20 godz.

7.     28 kwietnia                -          6 godz.  ( egzamin )

razem: 126 godzin lekcyjnych

Uczestnik szkolenia może zostać skreślony z listy słuchaczy w przypadku nieobecności na zajęciach w ilości 20 % jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia tj. 26.

Każdy strażak na zajęciach praktycznych zobowiązany jest posiadać kompletne umundurowanie:

·       środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty strażackie, hełm strażacki,

·       ekwipunek osobisty: pas strażacki, toporek strażacki, zatrzaśnik, podpinka.

Na zajęciach teoretycznych obowiązuje ubranie koszarowe.

Naczelnicy jednostek OSP których strażacy biorą udział w szkoleniu zobowiązani są do spowodowania, aby na zajęcia praktyczne zadysponować wskazany przez funkcjonariusza KP PSP w Wąbrzeźnie samochód pożarniczy. O potrzebie udostępnienia pojazdu na szkolenie, będą informowani odpowiednio wcześniej.

2.2. Egzamin

2.2.1. Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny odbędzie się w formie testu. Każdy kursant jest zobowiązany posiadać długopis. Zaliczenie egzaminu teoretycznego jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego.

2.2.2. Egzamin praktyczny

Do egzaminu praktycznego dopuszczone zostaną osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu teoretycznego.

Każdy strażak na egzaminie zobowiązany jest posiadać kompletne umundurowanie:

·       środki ochrony indywidualnej: ubranie specjalne, rękawice specjalne, kominiarka, buty strażackie, hełm strażacki,

·       ekwipunek osobisty: pas strażacki, toporek strażacki, zatrzaśnik, podpinka.

Egzamin będzie praktycznym sprawdzeniem umiejętności zdobytej wiedzy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                               …………………., dnia …………………………..

(pieczątka nagłówkowa jednostki zgłaszającej)                                                                                                              (miejscowość)                                             (dzień-miesiąc-rok)

 

KARTA SKIEROWANIA

na

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

(nazwa szkolenia)

organizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; 87-200 Wąbrzeźno ul. św. Floriana 6, NIP: 878-15-49-008, Regon:000915461

(nazwa jednostki organizującej szkolenie, adres, NIP i REGON)

w terminie 03 marca – 28 kwietnia 2017r.

 

DANE SŁUCHACZA

1.      Imię (imiona) i nazwisko .........................................................................................................................

2.      Data i miejsce urodzenia .........................................................................................................................

3.      Numer PESEL  ……………………………………….    Imię ojca     ………………………….………………………….

4.    Jednostka ochrony ppoż. OSP …………………….., powiat  wąbrzeski, gmina  …………….………………….

5.  Ukończone szkolenia pożarnicze  …………………………………………….……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

6.    Adres zamieszkania  …………………………………………………………………………………………………………..

Województwo    ………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:

organizatora szkolenia[1]: Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie; NIP: 878-15-49-008, Regon:000915461

Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, NIP: 956-10-44-672, REGON: 000598380,

Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, NIP: 521-04-13-024, REGON: 173404,

Urząd Gminy w ……………………………………….…….., NIP:  …………………..……………………………; REGON: ……………………….…………………………. ,

Jednostkę OSP w …………………………….…………….., NIP: …………………………………………………; REGON: ……………….…………………………………..,[2]

w zakresie związanym z organizacją, prowadzeniem i nadzorem nad szkoleniem naczelników OSP  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

………………………………………………                                                                                                                  ………………………………………………..…………………..

                       (miejscowość, data)                                                                                                                                                                                       (czytelny podpis kierowanego na szkolenie)

 


Oświadczam,  że kierowany/-a nie posiada przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,  został/a wyposażony/a w umundurowanie i sprzęt, które posiadają aktualne świadectwa dopuszczenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, są sprawne, spełniają wymogi zgodne z wytycznymi producenta  i posiadają aktualny czasookres użytkowania na czas trwania szkolenia oraz potwierdzam posiadanie przez kierowanego/-ą n/w dokumentów:

 

·        zaświadczenia lekarskiego orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie ważne na czas szkolenia,

·        orzeczenia komisji lekarskiej lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego  okresowe badanie lekarskie, aktualne na czas trwania szkolenia*,

·        ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,

·        karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy*.

…………………………………                                                                                                                      ……………………………………………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                                                                 (imię i nazwisko, pieczęć przedstawiciela urzędu
gminy/przełożonego uprawnionego do mianowania/Naczelnika OSP)[1] należy wpisać nazwę organizatora szkolenia

2 w przypadku braku NIP-u lub REGONU - nie wpisujemy

*dotyczy Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.