ZZebranie OSP Zieleń ‘2017’

 Zebranie sprawozdawczo Ochotniczej Straży Pożarnej w Zieleniu odbyło się w dniu 4 marca 2017 r. w remizo-świetlicy. Na początku spotkania uroczyście  wprowadzono sztandar Jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pt. „Rycerze Floriana”. Następnie druh Mariusz Gerc prezes OSP Zieleń powitał przybyłych gości: Władysława Łukasika wójta gminy Ryńsk,  dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie bryg. mgr inż. Andrzeja Kujaczyńskiego oraz komendanta gminnego OSP Jacka Nawrockiego, a także wszystkich druhów i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Zieleń.

Prezydium zebrania…

Strażacy, młodzież…

Uczestnicy zebrania minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w minionym roku druha Edwarda Pydy, który działając w OSP Zieleń przez wiele lat służył lokalnej społeczności i uczestniczył w akacjach ratowniczo-gaśniczych.

Obrady rozpoczęły się od wyboru przewodniczącego zebrania oraz protokolanta, którymi odpowiednio zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. W skład Komisji uchwał i wniosków weszli druhowie Dawid Błaszkiewicz, Janusz Stachowski i Grzegorz Talkowski.  

W dalszej części zebrania Naczelnik Marcin Milanik przedstawił sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2016 rok. Strażacy uczestniczyli w 18 akcjach, w tym w gaszeniu pożarów 7 razy, natomiast raz odnotowano fałszywy alarm. Druhowie reprezentowali Jednostkę podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Nielubiu (zajęcie 7 miejsca) oraz organizowali w Zieleniu VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarniczych Oldboyów (zajęcie 9 miejsca). Następnie druh Michał Nowek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz planowany budżet na rok 2017. Sprawozdanie komisji rewizyjnej, która swoje posiedzenie odbyła w dniu 18 lutego 2016  roku przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski, który omówił sprawy finansowe, kontrolę kasy jednostki oraz czynności związane nadzorem wyposażenia. Druh Zygmunt Buławski przedstawił plan na 2017 rok w którym uwzględniono zakup drabin i umundurowania. Na zebraniu zaprezentowała się również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której  sprawozdanie przedstawił Mateusz Sztyburski. Następnie druhowie udzielili absolutorium dla Zarządu OSP. Komisja uchwał i wniosków  przedstawiła opinie i postulaty,  przyjęto też plan finansowy na 2017 rok. Na zebraniu przyjęto nowego członka OSP  Zieleń Sebastiana Skopińskiego,  któremu życzymy sukcesów w pracy w ramach naszej OSP.  

Po przedstawieniu sprawozdań wśród druhów i przybyłych gości rozgorzały dyskusje na wiele istotnych tematów. Wójt Władysław Łukasik podziękował druhom za utrzymania remizy w należytym porządku oraz pogratulował wyników w  zawodach sportowo-pożarniczych, a także organizacji zawodów Oldboyów zorganizowanych w dniu 9 lipca 2016 roku w Zieleniu. Wspólnie z Wójtem druhowie poruszali kwestie finansowania OSP z budżetu Gminy oraz składek członkowskich, prowadzenia dokumentacji jednostki, rozprowadzania kalendarza strażackiego wśród mieszkańców, a także ważności spotkań strażaków z lokalną społecznością, które budują więzi i podwyższają zaufanie do działalności OSP.  Naczelnik Marcin Milanik również podziękował druhom za prace włożone w działalność OSP oraz za zaangażowanie w akcjach.

Bryg. mgr inż. Andrzej Kujaczyński dziękował za współpracę, przedstawił statystyki wyjazdów PSP w Wąbrzeźnie, realizowanych akcji m. in. „Czad i Ogień” oraz plany obchodów Dnia Strażaka, szkoleń i ćwiczeń. Omówił sprawy alarmowania, finansowania OSP przez Komendy PSP oraz włączenia kolejnych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zakupów samochodów. 

Na zakończenie wspólne zdjęcie „ku pamięci”…

Maskotka w opiekuńczych - właściwych rękach Judyty Majewskiej.

Druhowie przyjęli jednogłośnie uchwały i wnioski przedstawione przez członka komisji uchwał i wniosków druha Dawida Błaszkiewicza oraz zasiedli do uroczystej kolacji.

Notatkę opracowali; Judyta Majewska i Michał Nowek.