Powiatowy „Dzień Strażaka 2017”.

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

----------------------------------------------

          Z inicjatywy komendanta PSP st. bryg. Sławomira Herbowskiego oraz za aprobatą członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP obchodziliśmy po raz pierwszy w III RP wspólny powiatowe święto, tym razem w dniu 27 maja 2017 roku w Wąbrzeźnie.

Sztab organizatorów złożonych z przedstawicieli strażaków zawodowych z PSP oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP przygotowali odpowiednie ramy organizacyjne uwzględniające zamiary i możliwości.  Nasze strażackie święto tego roku powiązano z 40 leciem powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz 25 leciem powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Takie powiatowe spotkania należałoby kontynuować, i organizować je co roku w innej gminie powiatu. Np. w przyszłym roku mogłyby się one odbyć, choćby w Płużnicy, która planuje obchody 130 lecie istnienia swojej straży pożarnej.

Głównym koordynatorem został komendant PSP, jednocześnie członek zarządu powiatowego OSP druh Sławomir Herbowski.

Zaproszenia na uroczystość skierowano do władz samorządowych naszego powiatu, do szefów państwowych instytucji, do członków strażackich władz, oraz do poszczególnych zarządów gminnych OSP w powiecie. W święcie brali udział delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym poczty sztandarowe, które uświetniły naszą uroczystość. Wcześniej wszystkim zainteresowanym  przedstawiliśmy program obchodów.

Zebraliśmy się przy wąbrzeskim „Domu Strażaka”.

Kolumna marszową z prowadzącą orkiestrą z WDK, pocztami sztandarowymi ruszyliśmy wszyscy na rynek.  Prowadził nas brygadier Ireneusz Wiśniewski.

Na zdjęciu niżej powiatowy poczet sztandarowy - strażaków ochotników!

Bryg. Ireneusz Wiśniewski dowódca uroczystości. Kolumna strażacka wchodzi na wąbrzeski rynek. Za orkiestrą szły; poczet flagowy i poczty sztandarowe PSP i OSP.

Bryg. Andrzej Kujaczyński był dowódcą pododdziału strażaków  Państwowej Straży Pożarnej.

 

Strażacy powiatu wąbrzeskiego, goście na wąbrzeskim rynku. Uczestników powitał st. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy  PSP.

 

Plac Jana Pawła II, wąbrzeźnianie i strażacy już dawno nie mieli okazji goszczenia  dwóch generałów pożarnictwa w przemarszu ulicami miasta…!

 Gen. Andrzej Stefanowski i nadbryg. Janusz Halak.

 

Stawili się zaproszeni goście:

Tomasz Lenz Poseł na Sejm RP.

Strażacy zawodowi;

Nadbryg. Janusz Halak – Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski.

Bryg. w st. spocz. Zdzisław Piotrowski.

Janusz Kopczyński; prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie.

Ksiądz dr Mariusz Stasiak; kapelan strażaków województwa kuj-pomorskiego.

Komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej:

           St. bryg. Kazimierz Stafiej w Toruniu.

            Bryg. Waldemar Szrull  Brodnicy w Brodnicy.

 Kpt. Witold Juszczak – z-stwo kom. PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

St. bryg. Karol Utrata w Chełmnie.

           Samorządowcy powiatu wabrzeskiego;

Krzysztof Maćkiewicz; starosta wąbrzeski.

Bożena Szpryniecka; wicestarosta wąbrzeska

Karol Sarnecki; członek Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego.

Wojciech Dombrowski; dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Wąbrzeźnie.

Adam Puchała; przewodniczący rady powiatu.

Michał Portalski; wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.

Leszek Kawski; burmistrz Wąbrzeźna

Wojciech Bereza; zastępca burmistrza Wąbrzeźna.

Jerzy Dutkiewicz; wójt gminy Książki.

Władysław Łukasik; wójt gminy Ryńsk.

Piotr Piątkowski; przewodniczący Rady Gminy Ryńsk.

Stanisław Szarowski; wójt Gminy Dębowa Łąka.

Jan Maciejewski; przewodniczący Rady Gminy Dębowa Łąka..

Tomasz Zygnarowski; z-ca wójta gminy Płużnica.

Goście w mundurach:

Ppłk Tomasz Sobczyk; Wojskowy Komendant Uzupełnień w Grudziądzu.

Mł. insp. Mirosław Joppek; Komendant Powiatowy Policji w Wąbrzeźnie.

Krzysztof Grzybek; komendant Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie.

Sojusznicy, sponsorzy strażaków;

Krystyna Pawlicka; dyrektor Oddziału „ERGIS” S.A. w Wąbrzeźnie.

Bogdan Jarząb; piekarnia-ciastkarnia.

P.Z. MARK –POL Marek Jasiński ul. 1 Maja 67 87-200 Wąbrzeźno

Leszek Dembek; prezes Wąbrzeskich Zakładów Graficznych Sp. z o.o.  

 

Wystąpienie st. bryg. Sławomira Herbowskiego komendanta powiatowego PSP, współgospodarza uroczystości.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Po raz pierwszy w historii polskiego pożarnictwa państwowe zawodowe organy ochrony przeciwpożarowej tworzono na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. „O ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji”. Na mocy tej ustawy została powołana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie, na której czele stanął 1 grudnia 1951 r. asp. poż. Bronisław Chaczyński. Komenda działała przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wspomagana była przez Ochotniczą Straż Pożarną, która powstała już w 1875 r. i istnieje do dnia dzisiejszego. Od sierpnia 1954 r. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, która była komórką organizacyjną Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, została wyłączona z gospodarki komunalnej i zaczęła podlegać Wydziałowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa o dwuinstancyjnym systemie administracji państwowej z dnia 28 maja 1975 roku sprawiła, iż nastąpiło zwiększenie liczby województw z 17 do 49. Dlatego też 1 czerwca 1975 roku powołana została Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Toruniu. W struktury organizacyjne KWSP weszła Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie na czele, której stanął
por. poż. Marian Wiecki.1 marca 1977 roku, powołana zostaje Zawodowa Straż Pożarna w Wąbrzeźnie przejmując cały ciężar zadań, które dotychczas spoczywały na straży ochotniczej.

 Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 lipca 1992 roku zostaje powołana Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej, której podlegają dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Wąbrzeźnie i w Golubiu-Dobrzyniu. Z dniem 1 stycznia 1999 roku, po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju i powstaniu powiatów zostaje utworzony powiat wąbrzeski oraz  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w skład której weszła miejscowa jednostka ratowniczo-gaśnicza.

Od 1 stycznia 1991 roku stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie objął ppłk poż. inż. Zdzisław Piotrowski, który dowodził wąbrzeskimi strażakami do 28 lutego 1998 roku. Z dniem 1 marca 1998 roku pełnienie obowiązków Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie zostało powierzone kpt. mgr inż. Sławomirowi Herbowskiemu, który 1 marca 1999 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Aktualnie Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie posiada jedną Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą.  

Komendantami Zawodowej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie w latach 1951-2017 kolejno byli:  kpt. poż. Bronisław Chaczyński [1951-1975], ppłk poż. Marian Wiecki [1975-1991bryg. inż. Piotrowski Zdzisław [1991-1998] st. bryg. mgr inż. Herbowski Sławomir od 1998 r. – do dzisiaj.

 

Do dnia 31 grudnia 2013 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mieściła się w budynkach, które zostały przejęte w 1951 roku od Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz nowo tworzonej Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie. Przeprowadzono wówczas remont i modernizację remizy oraz wymieniono bramy garażowe. Po powołaniu 1 czerwca 1975 roku Komendy Rejonowej Straży Pożarnej oraz 1 marca 1977 roku Zawodowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie okazało się, że zaczyna brakować miejsca na przybywające samochody oraz sprzęt. Warunki bytowe wąbrzeskich strażaków uległy częściowemu polepszeniu w 1994 roku, kiedy to zostały wykupione budynki od Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSYSTEM” - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszczące się na tym samym placu. Zostały one przeznaczone na biura Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej, magazyny oraz warsztat. W miarę przybywania samochodów pożarniczych oraz różnego rodzaju sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zaczęło brakować boksów garażowych, pomieszczeń magazynowych, a także plac manewrowy, dzielony z innymi współużytkownikami, nie zapewniał odpowiedniego miejsca do prowadzenia ćwiczeń, konserwacji i bieżącego utrzymania sprzętu. Zaczęły również pogarszać się warunki techniczne eksploatowanych pomieszczeń – powiększające się pęknięcia elementów konstrukcji budowlanej części remizy. Z uwagi na powyższe w 2004 roku zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy. W grudniu 2004 roku Burmistrz Miasta Wąbrzeźna nieodpłatnie przekazał grunt pod budowę, która rozpoczęła się w 2005 roku a zakończyła w grudniu 2013 roku. Budowa ta mogła być zrealizowana dzięki środkom finansowym; budżetu państwa, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Wąbrzeskiego oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 Oficjalne otwarcie nowej strażnicy odbyło się 7 maja 2014 roku połączone z nadaniem sztandaru komendzie, ufundowanego przez społeczeństwo powiatu wąbrzeskiego.

Obecnie siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  mieści się  w nowoczesnym obiekcie przy ul. św. Floriana 6.  

Goście strażaków powiatu wąbrzeskiego w fotografii.

 

Od lewej; Władysław Łukasik, Wojciech Bereza, Leszek Kawski, Piotr Piątkowski, Bożena Szpryniecka, gen. Andrzej Stefanowski,Krzysztof Maćkiewicz, st. bryg. Sławomir Herbowski, nadbryg. Janusz Halak, Tomasz Lenz.

 

 

Od prawej; siedzi bryg.  Zdzisław Piotrowski, ks. Mariusz Stasiak, Antoni Lipiński,, ks. Henryk Trąpczyński, ppłk. Tomasz Sobczyk, zaprzyjaźnieni komendanci PSP oraz współorganizator Jarosław Herbowski prezes ZOP ZOSP.

 

 Piotr Piątkowski, Tomasz Zygnarowski, Adam Puchała, Karol Sarnecki, Jerzy Dutkiewicz, Stanisław Szarowski.

 

Od lewej; …, Krystyna Pawlicka, Krzysztof Grzybek, mł. insp. Mirosław Joppek, Michał Portalski, Leszek Dembek, Marek Jasiński.

 

Niżej - Od prawej stoją; Elżbieta Kopczyńska, Bogdan Jarząb, Stanisław Kwiatkowski, Mirosław Sudoł, Bożena Rudzińska, Mieczysław Chrapiński, Witold Miklikowski, w drugim planie od prawej Witold i Małgorzata Borochowie z Osieczka.

Strażacy na wąbrzeskim rynku; na pierwszym planie bryg. Andrzej Kujaczyński, strażacy PSP, strażacy ochotnicy, seniorzy…

Delegacjom strażaków ochotników z OSP z terenu powiatu wąbrzeskiego przewodzili; Alfred Piątek i Jan Szablewski z OSP z Dębowej Łąki i inni zasłużeni strażacy.

 

 Dalej szli między innymi druhowie; Stefan Pyć, Mariusz Lubiński, Wojciech Dombrowski, Jan Maciejewski, Zbigniew Korcz, Marian Piątek, Stanisław Macikowski, Jan Ziółkowski, Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Iwona i Piotr Błażejewscy…

 

 

Strażacy seniorzy, emeryci z PSP Kolejno od lewej szli: Stanisław Molek, Zygmunt Jędrzejewski, Ryszard Henryszewski, Janusz Kopczyński, Roman Grabowski, Sławomir Szmytkowski.

Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP gminy Książki; dowódca kompanii honorowej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP.

 

W poczcie flagowym; d-cza poczu st. ogn. Krzysztof Kudłacz, flagowy st. sekc. Dawid Krajnik, asystujący ogn. Jacek Kuligowski. W poczcie sztandarowym PSP kpt. Michał Puchała d-cz pocztu,  ogn. Jakub Wiśniewski sztandarowy, asp. Tomasz Kopeć  asysta. 

 

Kolejno od lewej stoją poczty sztandarowe:

Ø  1. PSP Wąbrzeźno; kpt. Michał Puchała, asp. Tomasz Kopeć, ogn. Jakub Świderski.

Ø  2. Zarząd Oddziału Powiatowego; Krystian Trąba chorąży; Daniel Nawrocki, Czesław Sudziński w asyście.

Ø  3. OSP Uciąż; Grzegorz Jankowski chorąży, Marek Künstler, Jerzy Rajca.

Ø  4. OSP Wąbrzeźno; Tomasz Bednarski, Michał Labudda, Mariusz Barczewski.

Ø  5.OSP Przydwórz; Rafał Stankiewicz, Bartosz Rewer, Łukasz Dankowski.

Ø  6. Zarząd gminny OSP Dębowa Łąka; Dariusz Stachulak chorąży, w asyście; Sławomir Kielar, Andrzej Chlebowski

Ø  7. OSP Osieczek; Adam Robionek chorąży, w asyście; Wojciech Janke i Kamil Boduch.

Ø  8.OSP Nowa Wieś Królewska; Łukasz Betcher chorąży, w asyście; Michał Welz i Kamil Szumachowski.

 

Uroczystość prowadzili; mł. bryg. Marek Węglerski; asystentka asp. Justyna  Jakielaszek.

 

Po wciągnięciu flagi na masz, odegraniu hymnu nastąpiło uczczenie minutą ciszy pamięci tragicznej śmierci w czasie akcji ratowniczej strażaków PSP z Białegostoku.

 

Następnie  st. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP przywitał gości.

Dokonano wręczenia odznaczeń, wyróżnień, dyplomów, awansów.

Wręczał nadbrygadier Janusz Halak w asyście komendanta st. bryg. Sławomira Herbowskiego i Jarosława Herbowskiego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadane przez Ministra MSWiA dnia 26 kwietnia 2017 roku zostały wręczone wcześniej. Złotą Odznakę otrzymali: bryg. Andrzej Kujaczyński, mł. bryg. Marek Węglerski.

 

Srebrną Odznakę: asp. w st. spocz. Janusz Kopczyński i dh. Edward Kruk.

Brązową Odznakę: mł. kpt. Sylwester Smogorzewski, asp. Justyna Jakielaszek, dh Franciszek Szrull, st. ogn. Marlena Gromadzka.

 

Od lewej odznaczeni: mł. kpt. Sylwester Smogorzewski,  st. ogn. Marlena Gromadzka., Franciszek Szrull, Edward Kruk, Janusz Kopczyński, asp. Justyna Jakielaszek.

 

Złote „Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymali: mł. kpt. Sylwester Smogorzewski, asp. Justyna Jakielaszek  Władysław Łukasik, ks. Henryk Trąpczyński. 

Srebrny „Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”; Stanisław Szarowski.

 

Mł. kpt. Sylwester Smogorzewski, asp. Justyna Jakielaszek, Władysław Łukasik, Stanisław Szarowski, ks. Henryk Trąpczyński.

 

 

Awanse.

6 maja 2017 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Na uroczystości tej nasz kolega mł. asp. Robert Stasiak został awansowany do stopnia młodszego kapitana.

Stopień starszy ogniomistrz otrzymali: ogn. Mariusz Czerwonka, ogn. Paweł Jankowski. Stopień ogniomistrz:  mł. ogn. Radosław Kuźmiński

Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał st. bryg. Sławomir Herbowski.

Napisano w nim: „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie st. bryg. Sławomir Herbowski”.

*Dyplom został wręczony na Kujawsko-Pomorskich Obchodach Dnia Strażaka.

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie w uznaniu za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak przyznał nagrody pieniężne. Otrzymali je; mł. kpt. Robert Stasiak i asp. Tomasz Kopeć.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie za duży wkład pracy w realizację zadań służbowych, przyznał nagrody pieniężne wszystkim strażakom z Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie.

 

 

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej postanowił wyróżnić strażaka z PSP oraz strażaka z OSP, którzy w roku 2016 uczestniczyli
w największej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych. Z PSP był to mł. kpt. Patryk Piórkowski, który brał udział w 59 takich akcjach a z OSP dh. Grzegorz Komorowski z jednostki OSP w Książkach, który brał udział w 52 akcjach.

Wyróżnieni; mł. kpt. Patryk Piórkowski, Grzegorz Komorowski.

 

Generał Andrzej Stefanowski za dobrą współpracę ze strażakami ochotnikami i zawodowymi wręczył na ręce Komendanta Powiatowego PSP oraz Prezesa  Powiatowego Zarządu Oddziału OSP  wielki, w drewnie wykonany puchar.

Pamiątkowy Grawerton.

 

Pamiątkowe grawertony otrzymali; nadbryg. Janusz Halak, Tomasz Zygnarowski, Stefanowski, Krzysztof Maćkiewicz, Stanisław Szarowski, Leszek Kawski, Jerzy Dutkiewicz, Władysław Łukasik.

 

Sikawki i samochody - pierwsza prezentacja sikawki.

              

Sikawka konna firmy Gustav Ewald z początku ubiegłego wieku wyprodukowana została w Kostrzyniu na Odrą. Została pieczołowicie odrestaurowana przez wąbrzeskich strażaków, a szczególnie kpt. Michała Stożyńskiego i ogn. Radosława Kuźmińskiego. Pompa – serce – sikawki pochodzi z Nowej Wsi Królewskiej, przez lata przechowywana u strażaka Medarda Lisewskiego, później w OSP. Podwozie pozyskano w 2013 roku.

  P o d z i ę k o w a n i e;

 dla wszystkich strażaków, firm i intytucji którzy zaangażowali się w odbudowę
i odrestaurowanie zabytkowej sikawki konnej, a w szczególności:

Firmie REFLEX Polska z Wąbrzeźna,

Panu Markowi Rumińskiemu,

Ochotniczym Strażom Pożarnym z Nowej Wsi Król., Bielaw,

Czapel i Jarantowic,

dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Wąbrzeźnie:

kpt. Michała Stożyńskiego,

mł.kpt. Tomasza Semeniuka,

st.ogn. Krzysztofa Kudłacza,

st.ogn. Mariusza Czerwonki,

ogn. Jakuba Wzorka, 

ogn. Radosława Kuźmińskiego,                         

mł.ogn. Ryszarda Sobeckiego,

sekc. Marcina Rutkowskiego,

oraz dla strażaka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w

Bydgoszczy z JRG 3 - st.ogn. Adama Zygmunta.

Nowy samochód dla OSP Dębowa Łąka.

Wręczenie kluczyków do ciężkiego samochodu pożarniczego marki Kamaz strażakom z Dębowej Łąki. Kluczyki od nadbryg. Janusza Halaka odebrał naczelnik OSP Krzysztof Brytan. Nowy ciężki samochód pożarniczy dla OSP w Dębowej Łące.

Kluczyki do samochodu naczelnikowi OSP Krzysztofowi Brytanowi wręczyli; Stanisław Szarowski wójt gminy, nadbryg. Janusz Halak, st. bryg. Sławomir Herbowski.

           Samochód GBA 2,5/16 marki KAMAZ zakupiony został w 2016 roku ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” oraz środków otrzymanych od Gminy Dębowa Łąka. Kwota dotacji MSWiA wyniosła 251 tyś. zł. natomiast gmina przekazała środki w wysokości 386 tyś. zł. Łączny koszt pojazdu pożarniczego wyniósł 637 tyś. zł.

Za kierownicą Krzysztof Brytan, obok kierowca OSP Andrzej Strocki.

Najstarszy, pracujący samochód OSP w powiecie.

Niżej samochód OSP Przydwórz – rok produkcji 1972, zwany czule przez strażaków „babką”. Jest to prawdopodobnie najstarszy „na chodzie” samochód pożarniczy w naszym powiecie. Samochodu pilnował Paweł  Śmigecki.

 

          Dla zrównoważenia obrazu strażackich samochodów pokazujemy „Merca” z OSP Książek i stojącego przy nim druha

 

Niżej „STAR” z Płużnicy i druh Miłosz Rygielski.

 

 Zdjęcia strażaków z nadbryg. Januszem Halakiem;

 

St. bryg. Sławomir Herbowski komendant powiatowy PSP, Jarosław Herbowski prezes zarządu powiatowego OSP, Edward Kruk prezes gminny OSP w Płużnicy, k. Mariusz Stasiak, nadbryg. Janusz Halak komendant wojewódzki PSP, Jarosław Tylmanowski w-ce prezes zarządu powiatowego OSP, Jan Ziółkowski członek zarządu gminnego OSP z Płużnicy, Zygmunt Jędrzejewski senior strażacki z Nowej Wsi Król.

 

Strażacy z OSP Przydwórz i generał Janusz Halak

 

Bryg. Andrzej Kujaczyński, nadbryg. Janusz Halak, st. bryg. Sławomir Herbowski i poczet sztandarowy z OSP Przydwórz; Rafał Stankiewicz, Bartosz Rewer, Łukasz Dakowski.

Strażacy z gminy Płużnica na wąbrzeskiej uroczystości.

 

 Od lewej: Jerzy Rajca, Grzegorz Jankowski, Marek Künstler, Marian Piątek, Jarosław Kubasik, Jan Ziółkowski, Zygmunt Jędrzejewski, Jarosław Tylmanowski, Edward Kruk, Michał Welz Łukasz Betcher, Kamil Szumachowski oraz wyżej bryg, Andrzej Kujaczyński.

              --------------------------------------------------

Całą rzecz o powiatowym, strażackim święcie sprawozdawali dla swoich gazet, instytucji; redaktorzy, reporterzy-za co dozgonna wdzięczność od strażaków murowana. Dziękujemy!                                                                                            

      

 Anna Borowska  Alicja Kalinowska    Krzysztof Zaniewski

Miasto Wabrzeźno; „Gazeta Pomorska” ;CWA.

Dziękuję Justynie Jakielaszek, Markowi Węglerskiemu, Jarosławowi Herbowskiemu, Sławomirowi Herbowskiemu za pomoc w zbieraniu i weryfikacji materiałów do tego opracowania.

 

Podziękowania za moim pośrednictwem posyłam!