Komisja Operacyjno Szkoleniowa

ZOP ZOSP RP

 

                                        N o t a t k a

 

Z posiedzenia Komisji w dniu 6 czerwca 2017 roku w świetlicy PSP w

Wąbrzeźnie.

------------------------------------------------------------------------------

Obecni członkowie Komisji; Jacek Nawrocki, st. kpt. Piotr Rogowski, Jarosław Herbowski, Grzegorz Komorowski i sekretarz zarządu powiatowego OSP Janusz Marcinkowski.

Porządek posiedzenia;

1.Uzupełnienie składu Komisji Operacyjno Szkoleniowej. Ostatecznie po dyskusji i rozważeniu - czy nie należałoby poszerzyć jej skład przychylono się do wcześniejszych ustaleń, iż w stały skład Komisji wejdą komendanci  gminni OSP wszystkich gmin powiatu wąbrzeskiego. W związku z tym ostateczny skład komisji  Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP na lata 2016-2021 jest następujący;

przew. Jacek Nawrocki,

członkowie; st. kpt. Piotr Rogowski z PSP,

Sławomir Szmytkowski - Dębowa Łąka,

Andrzej Kujaczyński – Płużnica,

Jacek Nawrocki - Ryńsk,

Jarosław Herbowski – Wąbrzeźno

Grzegorz Komorowski – Książki.

Przyjęto zasady organizacyjne;

- komendanci gminni OSP odpowiadają za kontakt z zarządami gminnymi OSP, reprezentują swoje środowiska i sprzyjają integracji działań strażaków w powiecie.

- posiedzenia Komisji będzie się odbywać nie rzadziej niźli raz w kwartale, w zależności od potrzeb i przyjętego planu zamierzeń Komisji.

- członkowie Komisji – komendanci gminni spowodują, aby w razie ich nieobecności zastępował ich upoważniony do podejmowania decyzji wyznaczony strażak.

- z posiedzeń będzie sporządzać się notatki z wyszczególnieniem podjętych decyzji, propozycji, opinii.

2.  Pracowano nad uściśleniem  reguł funkcjonowania: „Kompanii honorowej Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wąbrzeskiego”. Dowódcą kompanii jest Grzegorz Komorowski z Książek. Dowódca i Komisja przygotuje dla Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP propozycje reguł funkcjonowania „Kompanii…”. Wedle propozycji miała by ona liczyć po czterech strażaków z każdej OSP powiatu, a w wystąpieniach tej kompanii winno brać 24 strażaków…! Obowiązywałyby określone zasady jej umundurowania, szkolenia i udziału w określonych wydarzeniach.

3. Omówiono realizację szkoleń strażackich w bieżącym roku. Analizę tych kwestii przedstawił st. kpt. Piotr Rogowski.

- w tym roku zrealizowane zostały szkolenia dla strażaków OSP w zakresie szkolenia podstawowego. Uczestniczyło w nich 40 strażaków.

- w III kwartale tego roku prowadzone będzie szkolenie dla dowódców jednostek spoza KSRG, ale wyjeżdżających do akcji ratowniczo-gaśniczych, pod warunkiem, iż strażak będzie miał szkolenie podstawowe i szkolenie ratownictwa technicznego.

- występuje także taki problem; dużo strażaków jest po szkoleniu podstawowym, ale brak jest im szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego. Dlatego też w IV kwartale tego roku Komenda PSP planuje - będzie chciała takie szkolenie przeprowadzić.

- jest problem z przeprowadzeniem szkoleń przedłużających posiadane uprawnienia z ratownictwa medycznego – „udzielania pierwszej pomocy”. Brakuje na to pieniędzy.

4. Pracowano nad planem pracy strażaków w powiecie na II półrocze 2017 w zakresie działań Komisji. Plan zostanie „zamknięty” po otrzymaniu wszystkich informacji o planowanych działaniach strażackich w poszczególnych gminach. Plany takie nadesłały nam do tej pory; gmina Dębowa Łąka, Płużnica oraz Komisja Historyczna.

Ustalono terminy;

1. Powiatowe Zawody Strzeleckie z KBKS 24 sierpień br. - Wałyczyk godz. 16.00.

2. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 26 sierpień br - Lipno.

3. Zawody Oldboys - 2 września br.  - Wąbrzeźno godz. 9.00.

 

 

Notatkę spisał;                                     Przewodniczący Komisji

Janusz Marcinkowski                             Jacek Nawrock